OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.28.2021 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działki o nr ewid. 3/3, obręb Skórzewo, gmina Dopiewo.