OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.25.2021 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia terenów sportu i rekreacji, na terenie działki o nr ewid. 48, obręb Palędzie, gmina Dopiewo.