OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.13.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na terenie działek o nr ewid. 260/3, 304/3, 304/16, 304/15, 304/14 obręb Dopiewo, gmina Dopiewo.