OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.56.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na terenie działek o nr ewid. 451/27, 449/13, 451/25, 451/15 obręb Skórzewo, gmina Dopiewo