OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.92.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, na terenie działek o nr ewid. 97/3, 97/6, 917, 105/5, 105/13, 105/14, 105/15, 179, 180, 181, 182 obręb Dopiewo,  gmina Dopiewo.