OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.68.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słupa rozgałęźnego w linii napowietrznej SN 15kV, budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, budowie kompaktowej stacji transformatorowej 20/630 15/0,4kV, budowie sieci kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, na terenie działek o nr ewid. 163/6, 163/9, 163/26, 163/27, 163/17, 163/22, 163/19, 163/33, 163/34, 163/31, 163/32 obręb Gołuski,  gmina Dopiewo.