OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.73.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia,  na terenie działek o nr ewid. 16, 20/39, 20/3, obręb Zakrzewo,  gmina Dopiewo.