OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.81.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działki o nr ewid. 153/20 obręb Dopiewiec, gmina Dopiewo