Kontrolę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dopiewie przeprowadzono w lutym 2003r. z upoważnienia Wójta Gminy Dopiewo.

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące 2002r.:
- sprawy organizacyjne
- prawidłowość stosowania postanowień ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych
- ewidencja dochodów i ich windykacja
- wydatkowanie środków budżetowych
- prowadzenie rachunkowości

Protokół z przeprowadzonej kontroli został przekazany w dniu 12 marca 2003r. Dyrektorowi jednostki kontrolowanej oraz Wójtowi Gminy Dopiewo.

Protokół znajduje się u Sekretarza w UG Dopiewo pok. nr 3