OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.73.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid. 16, 20/39, 20/31 obręb Zakrzewo, gmina Dopiewo