OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.58.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV wraz ze złączem kablowym oraz rozbiórce istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV,  na terenie działek o nr ewid. 750/6, 751/8, 751/13, obręb Dopiewo,  gmina Dopiewo