OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.62.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej,  na terenie działek o nr ewid. 62/5, 63/6, 63/1, obręb Dopiewiec,  gmina Dopiewo