OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.57.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV,  na terenie działek o nr ewid. 113/2, 148, 152, obręb Dąbrowa,  gmina Dopiewo