OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.56.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej,  na terenie działek o nr ewid. 103/19, 103/20, obręb Więckowice,  gmina Dopiewo