OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.52.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego,  na terenie działek o nr ewid. 51/3, 51/4, obręb Dopiewiec,  gmina Dopiewo.