OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.36.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia,  na terenie działek o nr ewid. 492/1, 498, 159/1, obręb Dopiewo,  gmina Dopiewo