OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.31.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV wraz ze słupami,  na terenie działek o nr ewid. 357/14, 357/15, 372/2, 328/2, 324 obręb Dąbrowa,  gmina Dopiewo.