OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.44.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na terenie działek o nr ewid. 90/4, 608/2, 91/47, 99/42, 145 obręb Dąbrówka, gmina Dopiewo