OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.32.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej,  na terenie działek o nr ewid. 276, 286/5 obręb Gołuski, gmina Dopiewo