OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.23.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid. 163/6, 163/19 obręb Gołuski,  gmina Dopiewo