OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.30.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego,  na terenie działek o nr ewid. 150/6, 150/5, 150/4, 164 obręb Dąbrówka oraz działek o nr ewid. 132/5, 132/6, 172/20, 132/20, 132/8, 137, 132/7, 162/1 obręb Palędzie, gmina Dopiewo