Uchwała Nr XXIX / 249 /04
 Rady Gminy Dopiewo
z dnia 27 września 2004 roku

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz.593, Nr 116 poz. 1203) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 § 1 Przyjmuje się do realizacji w 2005 r. stanowiący załącznik do uchwały „Program współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami” jakimi są:

1)      Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie  działalności pożytku publicznego

2)      Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

 § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo

 § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.