OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.102.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie części działki o nr ewid. 343/47, obręb Dopiewo, gmina Dopiewo