Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję i zapraszam na XXXI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się w dniu 3 lipca 2012 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie.

Porządek obrad XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dopiewo:

  1. Otwarcie XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dopiewo.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Odczytanie porządku obrad XXXI nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy.
  4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/148/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2012 rok.
  5. Projekt uchwały w sprawie wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu od uchwały Nr SO-0955/69/17/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2012 roku.
  6. Zakończenie obrad XXXI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Dopiewo.

Przewodnicząca Rady Gminy Dopiewo
Magda Gąsiorowska