V sesja Rady Gminy Dopiewo, odbędzie się 28 lutego 2011 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie  przy ul. Polnej 1 w Dopiewie.

 

 

Porządek obrad V sesji Rady Gminy Dopiewo

 

1.        Otwarcie V sesji Rady Gminy Dopiewo.

2.        Stwierdzenie kworum.

3.        Odczytanie porządku obrad V sesji Rady Gminy.

4.        Przyjęcie protokołu IV sesji Rady Gminy Dopiewo.

5.        Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Druk nr 31

6.        Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dopiewo na lata 2010-2013. Druk nr 32

7.        Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Druk nr 33

8.        Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gołuski dla działki o nr ewidencyjnym 201. Druk nr 34

9.        Projekt uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Dopiewo na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015. Druk nr 35

10.    Projekt uchwały w sprawie przejęcia na własność Gminy pojazdu usuniętego z drogi na terenie Gminy Dopiewo. Druk nr 36

11.    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2011 r. Druk nr 37

12.    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2011-2014. Druk nr 38

13.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w kompleksie gospodarczym położonym pomiędzy ulicami Leśna i Dworcowa w miejscowości Dopiewo będącym własnością Gminy Dopiewo. Druk nr 39

14.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

15.    Zapytania i wnioski radnych.

16.    Wolne głosy.

17.    Zakończenie obrad V Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

          Marta Jamont