U c h w a ł a  Nr XVIII/163/03

 Rady Gminy Dopiewo

 z dnia 01. 12. 2003 r.

 w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe  w 2004 r.

 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art.18 i 19, pkt 1, lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 z póżn. zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

 § 1

 Wprowadza się opłatę administracyjną  za niżej wymienione czynności urzędowe nie objęte

przepisami o opłacie skarbowej:

  Za wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z terenu gminy Dopiewo, łącznie z poświadczeniem za zgodność z oryginałem tych dokumentów.

 § 2

 Stawki opłaty administracyjnej za czynności wymienione w § 1 wynoszą:

 1.      Za wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - od każdej strony formatu  A 4 20,00 zł.

2.      Za wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - od każdej strony  formatu A 4 20,00 zł.

 § 3

 Opłata administracyjna stanowi dochód budżetu gminy i pobierana jest przed dokonaniem czynności urzędowej w gotówce wpłaconej na konto Urzędu Gminy za pośrednictwem poczty lub banku.

 § 4

 Dowód uiszczenia opłaty administracyjnej przedkłada się do wglądu organowi dokonującemu czynności urzędowej. Datę dokonania wpłaty odnotowuje się na sporządzonym dokumencie, podaniu lub wniosku.

 § 5

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 6

 Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Wielkopolskiego i obowiązuje od dnia 01.01.2004 r.