Uchwała Nr XVII / 150 /03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 27 października 2003r.

 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 grudnia 2002r. dotyczącej budżetu na 2003 rok.

Na podstawie art.124 oraz art.116 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późniejszymi zmianami) oraz art.18 ust.2, pkt. 4 i pkt.9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 §1

I     Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę:                                          155.903                                        

      do wysokości                                                                                                         18.701.142                                

w tym:

  1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

      bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych

      zadań zleconych gminie zmniejsza się o kwotę                                                     59.181                  

      do wysokości                                                                                                        601.775              

(Zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do uchwały)

 II   Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę                                                            44.097         

   do wysokości                                                                                                            19.321.273             

w tym:

     1.   Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę                                                                201.097

            do wysokości                                                                                                   14.189.923                                                                                                                

w tym:

   -   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę                           1.290

        do wysokości                                                                                                        6.784.738 

-    wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

   rządowej zleconych gminom zmniejsza się o kwotę                                             59.181        

   do wysokości                                                                                                        601.775 

      2.  Wydatki majątkowe zmniejsza  się o kwotę                                                         157.000            

           do wysokości                                                                                                      5.131.350

 (Zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały)

  III. Zwiększa się deficyt budżetu   do  kwoty                                                                 620.131

(zgodnie z załącznikiem nr.3)

§ 2

Wykaz inwestycji gminnych przyjętych do realizacji w 2003 roku stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr III/22/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wieloletni program inwestycyjny stanowiący załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr XIV/140/03 z dnia 11 września 2003r. zmieniony uchwałą Nr XVI/140/03 z dnia 9 października 2003r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zestawienie środków do dyspozycji sołectw zabezpieczonych w budżecie gminy Dopiewo na 2003 rok stanowiące załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr III/22/02 z dnia 30 grudnia 2002r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Pozostałe punkty i paragrafy Uchwały Nr III/22/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. zmienionej Uchwałą Nr IV/37/03 z dnia 10 lutego 2003 r., zmienionej Uchwałą Nr VI/49/03 z dnia 31 marca 2003 r., zmienionej Uchwałą  Nr VIII/80/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r., zmienionej Uchwałą Nr IX/89/03 z dnia 26 maja 2003r., zmienionej Uchwałą  Nr X/104/03 z dnia 16 czerwca 2003r., zmienionej Uchwałą Nr XI/124/03 z dnia 30 czerwca 2003r., zmienionej Uchwałą Nr XIII/132/03 z dnia 01 września 2003r., zmienionej Uchwałą Nr XIV/140/03 z dnia 11 września 2003r., zmienionej Uchwałą Nr XV/142/03 z dnia 30 września 2003r. pozostają bez zmian.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.