P r o t o k ó ł   Nr LIII/10

Sesji Rady Gminy Dopiewo odbytej w dniu 30 sierpnia 2010 roku

w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie

 

  Sesji przewodniczyła:                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                              Pani Zofia Dobrowolska

 

Sesję rozpoczęto o godz. 1515, a zakończono o godz. 1930.

 

Obsługę prawną na sesji zapewnia radca prawny, Pan Michał Kublicki.

 

Przebieg sesji:

 

Do pkt. 1.

 

Otwarcia LIII sesji Rady Gminy Dopiewo o godz. 1515 dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Zofia Dobrowolska.

 

Do pkt. 2.

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na 15 radnych na sesji obecnych jest 12 radnych. Wobec powyższego Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał                       i rozstrzygnięć.

 

1.      lista obecności radnych – zał. nr 1

2.      stwierdzenie kworum – zał. nr 2

3.      lista obecności sołtysów – zał. nr 3

4.      lista obecności pracowników Urzędu Gminy – zał. nr 4

5.      lista obecności gości – zał. nr 5

 

Do pkt. 3.

Przewodnicząca Rady, Pani Zofia Dobrowolska odczytała porządek obrad w brzmieniu:

 

Porządek obrad LIII sesji Rady Gminy Dopiewo

 

1.      Otwarcie LIII sesji Rady Gminy Dopiewo.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Odczytanie porządku obrad LIII sesji Rady Gminy.

4.      Przyjęcie protokołu LII sesji Rady Gminy Dopiewo.

5.      Gratulacje Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski z okazji jubileuszu 20-lecia nieprzerwanej służby na rzecz samorządu gminnego i kierowania sprawami publicznymi najbliższego środowiska.

6.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

7.      Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

8.      Projekt uchwały w sprawie  uchylenia uchwały nr L/366/10 Rady Gminy Dopiewo z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  w miejscowości Dąbrowa, rejon ulicy Leśnej, działki nr ewid. 382/1, 382/2, 384, 385, 386, 389, 467, 468, 469, 470 oraz część działki nr ewid. 372. Druk 381

9.      Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Druk 382

10.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/324/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2010 r. Druk 383

11.  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dopiewo. Druk 384

12.  Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i komunikaty.

13.  Zapytania i wnioski radnych.

14.  Wolne głosy.

15.  Zakończenie obrad LIII Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Następnie Przewodnicząca zapytała czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.

 

Wobec braku uwag i wniosków Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad przyjęciem porządku obrad.

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych przyjęła jednogłośnie porządek obrad LIII Sesji Rady Gminy.

 

Do pkt. 4.

Przyjęcie protokółu LII sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska poinformowała, że w Biurze Rady oraz przed sesją dostępny był protokół z LII sesji Rady Gminy i  zapytała, czy są uwagi do protokołu.

 

Przewodnicząca Rady zapytała, kto jest za przyjęciem protokółu z LII sesji.

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych, 10 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi”, przyjęła protokół LII sesji Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 lipca 2010 roku.

 

Wobec powyższego głosowania Przewodnicząca Rady stwierdziła, że protokół został przyjęty większością głosów.

 

Do pkt. 5.

Gratulacje Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski z okazji jubileuszu 20-lecia nieprzerwanej służby na rzecz samorządu gminnego i kierowania sprawami publicznymi najbliższego środowiska.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Pan Tomasz Łęcki poinformował, że Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski podjął uchwałę o uhonorowaniu samorządowców, którzy nieprzerwanie od 20 lat pełnią służbę na rzecz samorządu gminnego i kierują sprawami publicznymi najbliższego środowiska.

Z tej okazji Pan Burmistrz wręczył okolicznościową statuetkę Panu Andrzejowi Strażyńskiemu, Wójtowi Gminy Dopiewo.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska wręczyła Wójtowi Gminy wiązankę kwiatów i pogratulowała w imieniu Rady Gminy wyróżnienia.

 

Do pkt. 6.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

 

Wójt Gminy przedstawił informację z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Dopiewo.

Pisemną informację radni otrzymali w materiałach na sesję.

Na zadane pytania odpowiedzi udzielał Wójt Gminy.

Rada sprawozdanie przyjęła.

 

Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. nr 6 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 7.

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła ustną informację z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Dopiewo. Oprócz ustawowych obowiązków Przewodnicząca Rady zajmowała się następującymi sprawami:

- dwa posiedzenia Komisji Statutowej,

- dwa posiedzenia Kapituły do spraw przyznawania wyróżnień,

- objazd gminy wraz z Młodzieżową Radą Gminy – tereny zieleni, place dla młodzieży,

- spotkania z przedstawicielem Towarzystwa Wsi Wielkopolskiej „Lisówki”,

- spotkanie z OSP Dopiewo, przygotowującą się do obchodów 80-lecia istnienia,

- spotkanie w sprawie ścieżek pieszo-rowerowych,

- uczestnictwo w pogrzebie Ks. Proboszcza Dopiewa,

- udział w wernisażu Pani Dagmary Czarnoty, organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną.

 

Rada sprawozdanie przyjęła.

 

Do pkt. 8.

Projekt uchwały w sprawie  uchylenia uchwały nr L/366/10 Rady Gminy Dopiewo z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  w miejscowości Dąbrowa, rejon ulicy Leśnej, działki nr ewid. 382/1, 382/2, 384, 385, 386, 389, 467, 468, 469, 470 oraz część działki nr ewid. 372.

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Budownictwa Pan Maciej Łakomy informując, że Uchwałą nr  L/366/10 Rady Gminy Dopiewo z dnia 31 maja 2010r r.  zmieniono zakres obszaru opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrowa, rejon ulicy Leśnej poprzez jego umniejszenie o  teren planowanej rezerwy pod budowę linii wysokich napięć. Ze względu na fakt, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały Urząd Gminy w Dopiewie o rezygnacji z rezerwy  terenu   przewidzianego pod linię elektroenergetyczną wysokiego napięcia 400 kV relacji Plewiska-Mogilno-Bydgoszcz Zachód zachodzi potrzeba uchylenia Uchwały Rady Gminy z dnia 31 maja 2010 r.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych, 12 głosami „za” podjęła Uchwałę nr LIII/381/10 w sprawie uchylenia uchwały nr L/366/10 Rady Gminy Dopiewo z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  w miejscowości Dąbrowa, rejon ulicy Leśnej, działki nr ewid. 382/1, 382/2, 384, 385, 386, 389, 467, 468, 469, 470 oraz część działki nr ewid. 372.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 7 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 9.

Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy Pan Piotr Łoździn informując, że zmiana trybu prac nad projektem uchwały budżetowej jest związana z nową ustawą o finansach publicznych. Ustawa obliguje Gminę do stworzenia nowego trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Główna zmiana dotyczy wyłączenia klubu radnych z procedowania nad budżetem, poza tym dopisano, że w czasie procedury uchwalania budżetu wnioski będą mogli składać radni i sołtysi.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych, 12 głosami „za” podjęła Uchwałę nr LIII/382/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 8 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 10.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/324/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2010 r.

 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, który poinformował, że nie był on omawiany na posiedzeniach komisjach. Pojawiły się jednak pewne zmiany wymagające wprowadzenia do budżetu.

 

Proponowane zmiany:

- zabezpieczenie kwoty 450 000 zł na budowę chodnika na ul. Dopiewskiej w Konarzewie, zwiększamy kwotę na tą inwestycję do 1 000 000 zł,

- zabezpieczenie kwoty 40 000 zł w planie wydatków wieloletnich na wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji  sanitarnej w Dopiewcu – w tym roku nie jest realne wykonanie, nastąpi tylko podpisanie umowy,

- przesuniecie kwoty 1600 zł z wydatków majątkowych OSP Zakrzewo na dotacje dla tej samej jednostki w celu umożliwienia zakupu sprzętu.

 

Przewodnicząca Rady Gminy:  był wniosek Rady Sołeckiej Dopiewca o przesuniecie środków z kanalizacji na modernizację ul. Wodnej w Dopiewcu, bo z tego co mi wiadomo, nie ma szans na wykonanie kanalizacji w tym roku.

 

Skarbnik Gminy: równowartość niewykorzystanej kwoty na wykonanie kanalizacji zostanie zabezpieczona w przyszłym roku, natomiast sprawę remontu dróg powinniśmy rozpatrywać przy budżecie na 2011 r.

 

Przewodnicząca Rady Gminy:  ul. Wodna po budowie kanalizacji jest bardzo zniszczona, asfalt jest popękany. Uważam, że wystarczy 30 000 zł na wylanie nowej nawierzchni na tej ulicy. Wpłynął także wniosek w sprawie modernizacji stawu w Dopiewcu, który jest bardzo zaniedbany, zakrzaczony, z wylęgarnią owadów. Jeżeli w tym roku wykonalibyśmy koncepcję zagospodarowania, to jest szansa na jego zmodernizowanie w przyszłym roku. Podobny wniosek dotyczy wykonania projektu chodnika i oświetlenia na ulicy Wodnej. Przesunięcie środków z kanalizacji w kwocie 50 000 zł pozwoliłoby na zrealizowanie postulatów mieszkańców Dopiewca w zakresie zmodernizowania całej ulicy Wodnej.

 

Wójt Gminy: z Dopiewca wpłynął także wniosek w sprawie ul. Polnej – gdyby obecnie przystąpić do wykonania dokumentacji, to realizacja byłaby w roku następnym. Jeżeli tak postąpimy to musimy zmienić wydatki w wieloletnim planie inwestycyjnym. W sprawie ulicy Wodnej mowa o wykonaniu dokumentacji i chodnika?

 

Przewodnicząca Rady Gminy: nie, chodzi tylko o wykonanie projektu.

 

Wójt Gminy: jeżeli tak, to proponuję zabezpieczyć w budżecie kwotę 30 000 zł na wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Wodnej.

 

Skarbnik Gminy: w takim razie w budżecie zwiększymy o 30 000 zł wydatki na remonty dróg, a zmniejszymy wydatki o 30 000 zł na kanalizację w Dopiewcu.

 

Radny Bartkowiak: na jakim etapie jest wykonanie dokumentacji na budowę przedszkola w Dopiewie?

 

Kierownik Referatu Infrastruktury Pan Wasielewski: projekty na budowę placówek oświatowych w gminie wykonuje nam Linea nieodpłatnie, obecnie opracowują projekt na budowę szkoły w Dąbrówce, później zajmą się wykonaniem projektu na budowę przedszkola.

 

Skarbnik Gminy: ze środków zabezpieczonych na wykonanie projektu przedszkola chcemy wykonać przełożenie sieci energetycznej na terenie, na którym ma zaistnieć przedszkole w Dopiewie.

 

Radny Nowaczyk: z tych pieniędzy? Nie tak miało być.

 

Skarbnik Gminy: innych środków nie ma na to zadanie.

 

Radny Nowaczyk: zgoda, niech będzie z tych środków, ale to zadanie powinno figurować w budżecie, bo kadencja się skończy, przyjdzie nowa Rada i może mieć inną wizję inwestycyjną. Jaki jest zakres techniczny budowy ul. Łąkowej w Dopiewie?

 

Kierownik Referatu Infrastruktury Pan Wasielewski: zaprojektowano jezdnię z chodnikiem lewostronnym oraz odwodnieniem, ale na wysokości ośrodka zdrowia chodnik nie będzie realizowany, bo właściciele gruntu zażądali odszkodowania za zajęcie pasa gruntu.

 

Radny Nowaczyk: czy chodnik przy ul. Konarzewskiej będzie naprawiany?

 

Pan Wasielewski: naprawa chodnika przy ul. Konarzewskiej nie jest w zakresie tego zadania.

Radny Nowaczyk: wnioskuję, aby środki, które pozostaną z budowy ul. Łąkowej przeznaczyć na zmodernizowanie chodnika na ul. Konarzewskiej.

 

Wójt Gminy: trudno mi teraz na gorąco powiedzieć jaki będzie koszt przełożenia tego chodnika. Zrobimy rozeznanie i wrócimy do tematu na komisjach.

 

Radny Nowaczyk: wolałbym dzisiaj poznać odpowiedź przy okazji tych wszystkich roszad. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy: czy będziemy coś robić w sprawie budowy ścieżek pieszo-rowerowych. Mamy zabezpieczone 300 000 zł na ul. Szkolną w Konarzewie, 350 000 zł na budowę ścieżek pieszo-rowerowych, 300 000 zł na ul. Więckowską w Dopiewie.

 

Skarbnik Gminy: mieliśmy także 300 000 zł na ul. Wyzwolenia w Dopiewie.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: czy coś z powyższych odcinków będziemy wykonywać w tym roku. Mieliśmy  iść w kierunku wykupu gruntów i wykonania projektów.

 

Skarbnik Gminy: w tym roku nic nie będziemy realizować, bo nie mamy dokumentacji.

 

Wójt Gminy: otrzymałem informację, że według wstępnych wyliczeń potrzeba około 40 000 zł na przełożenie chodnika na ul. Konarzewskiej w Dopiewie. W takim razie proponuję zmniejszyć wydatki na budowę ul. Łąkowej i zwiększyć środki na budowę chodnika przy ul. Konarzewskiej.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: wnioskuję o poważne potraktowanie sprawy wykupu gruntów pod budowę ścieżek pieszo-rowerowych i wykonanie dokumentacji.

 

Radny Dziembowski: popieram wniosek Pana Nowaczyka, ale chcę zwrócić uwagę, że wcześniej podjęliśmy decyzję, że środki z danej inwestycji wracają do wspólnego budżetu, a nie są wykorzystywane na inną inwestycję w danej miejscowości. Jaką kwotę z 1 500 000 zł wydamy w tym roku na budowę przedszkola w Skórzewie?

 

Skarbnik Gminy: mam nadzieję, że cała kwota zostanie wydana w tym roku.

 

Radny Dziembowski: na modernizację drogi Dąbrowa-Skórzewo mamy zabezpieczone 300 000 zł. Z tego co wiem potrzeba ponad 600 000 zł. Czy nie powinniśmy teraz zabezpieczyć tej kwoty ?

 

Skarbnik Gminy: zaczekajmy do rozstrzygnięcia przetargu.

 

Radna Mikołajczak: czy jakaś kwota zostanie wydana w tym roku na budowę kanalizacji w Palędziu?

 

Pan Wasielewski: jest taka szansa, bo wspomniana inwestycja nie ma opóźnień.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: wspólnie z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Gminy dokonałam objazdu gminy, szukając miejsc na wykonanie zielonych placów młodzieży. 25 ławek wykonanych na place dla młodzieży zamontowano w różnych miejscowościach, ale nie na wskazanych placach dla młodzieży. Ławki np. znalazły się w Skórzewie w parku oraz na ulicy Kolejowej w Dąbrówce. I to też jest dobrze, że przy okazji takie miejsca zostały wyposażone w ławki. Ja jednak proszę, aby urządzić place dla młodzieży i wyposażyć w ławki z bali. Zrobiłam rozeznanie i okazało się, że jedna ława o długości 2 m i szer. 35 cm, to koszt 120 zł. 3 ławy na placu oraz miejsce na ognisko, kosze na śmieci to koszt ok. 500 zł – porównywalny do kosztu jednej ławki wykonanej przez ZUK. Wnioskuję o wykonanie 4-5 takich placów dla młodzieży w następujących miejscach: Skórzewo, ul. Szkolna (z tyłu za Chatą Polską), Dopiewo – na placu przy ul. Łąkowej, Konarzewo – „doły”, Dopiewiec – plac pomiędzy sklepem a „Promykiem” i ewentualnie Zakrzewo. Potrzeba na to 3000 zł.

 

Wójt Gminy: myślę, że na powyższe zadania znajdziemy środki bez konieczności przesuwania pieniędzy w budżecie.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: Komisja Oświaty wnioskuje o zakup desek na schody na placu zabaw w Lisówkach – koszt 1100 zł.

 

Wójt Gminy: te środki również wygospodarujemy.

 

Radny Kapciński: zrobiłem rozeznanie i dowiedziałem się, że obecnie „Orliki” buduje się taniej, dlatego wracam do mojego wcześniejszego wniosku w sprawie budowy częściowego „Orlika” w Konarzewie, częściowego, bo bez zaplecza socjalnego, gdyż tę funkcję mogłaby przejąć istniejąca szatnia na boisku sportowym. Upieram się za tym, bo w przypadku budowy „Orlika” w Skórzewie to jest to inwestycja prawie za darmo, bowiem 330 000 zł otrzymamy z Urzędu Marszałkowskiego, 330 000 zł z Ministerstwa Sportu, a 300 000 zł od jednego z developerów. W przypadku Konarzewa szacuję, że ten koszt wyniósłby około 600 000 zł, z czego połowę otrzymamy z powrotem.

 

Sekretarz Gminy, Pan Władysław Ślisiński: w tym roku nie ma już szans pozyskać środki od wspomnianych urzędów. Teraz walczymy o pozyskanie środków na „Orlika” w Skórzewie – co prawda przyznano nam dotację, ale zadanie musi być zakończone w tym roku. Nie wiadomo, co będzie w przyszłym roku, bo środki na ten program się kończą. Dochodzą do mnie słuchy, że w roku 2011 priorytet będą miały te gminy,  w których nie ma żadnego takiego obiektu.

 

Radny Kapciński: mimo wszystko wnioskuję o złożenie wniosku w sprawie budowy „Orlika” w Konarzewie i zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie gminy, bo to się opłaca.

 

Radny Danielewski: otrzymaliśmy projekt budżetu przed sesją  i go teraz rozwalamy. Każdy ciągnie w swoja stronę. Przy budowie trasy S11 wybudowano wiadukt, który kończy się w polu, w Skórzewie są zalewane posesje, a my budujemy „Orlika”.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych, 10 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi” podjęła Uchwałę nr LIII/383/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/324/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2010 r.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 9 do protokołu sesji. 

 

Radny Kurpiewski: tu nie chodzi o rozdrapywanie budżetu, ale jak jest okazja pozyskania środków zewnętrznych to powinniśmy to wykorzystać. Dlatego popieram wniosek Pana Kapcińskiego.

 

Do pkt. 11.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dopiewo.

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że prace nad wypracowaniem projektu statutu były bardzo długie i rzetelne. Kilka miesięcy temu przekazaliśmy Panu Wójtowi jako Komisja Statutowa projekt statutu, ale później zmieniła się koncepcja i ustaliliśmy, że pójdziemy w kierunku statutu z bardzo ogólnymi zapisami, ale z rozbudowanymi załącznikami. Pierwszą wersję statutu radni otrzymali na posiedzeniach komisji w lipcu br., w sierpniu zaprezentowano kolejną wersję. Sprawą sporną okazał się regulamin podziału środków na sołectwa. Optowałam za stworzeniem zasad podziału w odrębnym regulaminie, natomiast Pan Skarbnik chciał, aby zapisy dotyczące podziału środków znalazły się bezpośrednio w statucie. I tak się stało, powyższą kwestię reguluje § 9. Moja pierwotna koncepcja zakładała, że o podziale środków będzie decydować zebranie wiejskie, zgodnie z zapisami w statutach sołectw. W projekcie statutu znalazł się jednak zapis, że o podziale środków decydować będzie rada sołecka. Dlatego proponuję w § 9 po ust. 1 dodać punkt 2 w brzmieniu: „Zebrania wiejskie w poszczególnych miejscowościach w swoich statutach mogą określić inne zasady podziału środków”.

 

Sołtys Zakrzewa Pan Czekalski: w Zakrzewie zebranie wiejskie upoważnia Sołtysa  i Radę Sołecką do dysponowania środkami sołeckimi.

 

Radny Bartkowiak: lepiej, żeby o podziale środków decydowała Rada Sołecka, bo na zebrania zazwyczaj przychodzi mało osób i każdy może chcieć realizować inną inwestycję. Uważam, że zebranie wiejskie powinno wskazać inwestycje i wnioskować do Sołtysa o realizację konkretnych przedsięwzięć.

 

Radny Dorna: na projekcie uchwały nie ma pieczątki radcy prawnego, Czy statut jest zgodny z obowiązującymi przepisami, czy sporny § 9 nie budzi wątpliwości?

 

Przewodnicząca Rady Gminy: Projekt był uzgodniony przez prawnika Urzędu Gminy Pana Michała Kublickiego oraz przez prawnika obsługującego Radę Gminy Pana Leszka Sobieskiego. Brakowało tylko uzgodnień dotyczących podziału środków na sołectwa. Wczoraj Komisja Statutowa obradowała z udziałem radcy prawnego L. Sobieskiego, Skarbnika i Sekretarza Gminy, ale nie ma wypracowanego jednoznacznego stanowiska.

 

Radca Prawny Pan Michał Kublicki: statut w gminie jest jak konstytucja w państwie. Trudno mi tak teraz na gorąco stwierdzić, że wszystkie zapisy w statucie są zgodne z przepisami prawa.

 

Radny Dorna: w takim razie wnioskuje o skierowanie projektu uchwały na kolejne posiedzenia komisji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: Może faktycznie warto przesunąć projekt uchwały do uzupełnienia i sprawdzenia zgodności z prawem zapisów dotyczących decyzyjności w zakresie dysponowania środkami na sołectwa, czy Rada Sołecka ma prawo decydować o przeznaczeniu środków na sołectwo bez uzgodnienia z mieszkańcami na zebraniu wiejskim.

 

Radny Danielewski: ile rocznie środków przeznaczamy na sołectwa?

 

Wójt Gminy: w ostatnim roku było to około 800 000 zł.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie wniosku o przesunięcie projektu uchwały na posiedzenia komisji.

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych, 11 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” podjęła decyzję o skierowaniu przedmiotowego projektu uchwały na posiedzenia komisji w miesiącu wrześniu.

 

Radny Nowaczyk: sołtysi są wybierani w bezpośrednich wyborach przez mieszkańców i oni powinni czuć się pełnowartościowymi gospodarzami danego sołectwa. Scedowanie podejmowania decyzji na zabranie wiejskie obniży rangę urzędu Sołtysa.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: proszę Pana Damiana o przesłanie projektu statutu sołtysom do

zaopiniowania.

 

Do pkt. 12.

Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i komunikaty.

 

Przewodnicząca Rady Gminy przeczytała korespondencję, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i ustosunkowała się do sposobu jej realizacji:

 

1.      Pismo Pana Sołtysa Palędzia w sprawie ustawienia tablic informacyjnych o grobach w lasach Palędzia, Dąbrowy i Zakrzewa (pismo kierowane do Wójta; do wiadomości: Rada Gminy) – sprawa do omówienia na komisjach. Sprawę pilotuje Pani Maria Popowska. Jest tu także kwestia dostępu do drogi leśnej od strony ulicy Leśnej/Malinowej.

2.      Pisma Pana Sołtysa Palędzia w sprawie uzupełnienia napisu na obelisku poświęconemu    O. Marianowi Żelazkowi (pismo kierowane do Wójta; do wiadomości: Rada Gminy). Sprawa  już wykonana.

3.      Pismo Państwa Palczewskich z Poznania w sprawie braku dostępu do drogi publicznej (ul. Wysoka w Dopiewie) – sprawa zostanie skierowana do Wójta, do wyjaśnienia.

4.      Pismo mieszkańców ulic: Wyzwolenia w Dopiewie i Dopiewskiej w Konarzewie w sprawie rozważenia możliwości włączenia mieszkańców ww. ulic do sieci komunikacyjnej autobusów 718 lub 719. Sprawa będzie przedmiotem obrad Komisji RG. Kwestię należy rozważyć również globalnie, bo podobny problem mają inne miejscowości.

5.      Wniosek Pani Sołtys Dopiewca w sprawie wykonania projektu utwardzenia ulicy Polnej w Dopiewcu (pismo kierowane do Wójta; do wiadomości: Rada Gminy). Chodzi o przesunięcie środków na ten cel z kanalizacji, która w tym roku nie zostanie wykonana.

6.      Wniosek Pani Sołtys Dopiewca w sprawie przesunięcia części środków budżetowych z kanalizacji na modernizację ulicy Wodnej (pismo kierowane do Wójta; do wiadomości: Rada Gminy).

7.      Wniosek Pani Sołtys Dopiewca w sprawie wykonania dywanika asfaltowego i poprawy bezpieczeństwa na ulicy Leśnej w Dopiewcu – realizacja zadania ujętego w budżecie na rok bieżący; (pismo kierowane do Wójta; do wiadomości: Rada Gminy).

8.      Wniosek Pana Ryszarda Wawrzynów z Lisówek w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy na 2011 r. środków na budowę placu zabaw dla dzieci i zielonego placu dla młodzieży w miejscowości Podłoziny.

9.      Wniosek Pana Ryszarda Wawrzynów z Lisówek w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy na 2011 r. środków na budowę oświetlenia drogowego w Lisówkach.

10.  Pismo Pana Piotra Dziembowskiego w sprawie zalania posesji przez kanalizację sanitarną na osiedlu Kwiatowym II (pismo kierowane do Wójta; do wiadomości: Rada Gminy).

11.  E-mail Pana Mariusza Wojtana z Zakrzewa w sprawie plagi much w okolicach ul. Słonecznej w Zakrzewie.

12.  Pismo Pana Dariusza Krupki w sprawie gruntu w miejscowości Joanka.

 

Sekretarz Gminy: chcę powiedzieć kilka słów w sprawie much w Zakrzewie. Musimy mieć świadomość, że mieszkamy na terenach wiejskich i na takim obszarze od czasu do czasu spotyka się większe lub mniejsze skupiska różnych muszek. Urząd Gminy na pewno nie jest w stanie ocenić, czy dana plaga zagraża życiu lub zdrowiu. Od tego jest Inspektorat Sanitarno-Epidemiologiczny.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: Co nie oznacza, że możemy lekceważyć zgłoszenie plagi. Zdjęcia pokazują, że nie są to muszki, ale ogromne muchy.

 

Do pkt. 13.

Zapytania i wnioski radnych.

 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła, by najpierw kierować zapytania do obecnego na Sesji Wicestarosty Pana Tomasza Łubińskiego.

 

Radny Dziembowski: czy po zakończeniu budowy trasy S11 jest planowany remont dróg?

 

Wicestarosta Powiatu Poznańskiego Pan Tomasz Łubiński:  tak.

 

Radny Dorna: wielokrotnie już o tym wspominałem, ale korzystając z obecności Pana Starosty chcę przypomnieć o problemie na ul. Długiej w Zakrzewie. Nikt nie sprząta ziemi, która zbiera się w żywopłocie.

 

Pan Łubiński: będę interweniował w tej sprawie.

 

Radny Bartkowiak: jak wygląda sprawa poszerzenia ul. Więckowskiej w Dopiewie?

 

Pan Łubiński: ten odcinek, który nie będzie kolidował z budową kanalizacji zostanie wykonany w całości.

 

Radny Dziembowski: czy sygnalizacja świetlna zdemontowana z ronda przy Malwowej może zostać ustawiona przy szkole podstawowej w Skórzewie?

 

Pan Łubiński: taka zmiana wymaga sporządzenia projektu.

 

Wójt Gminy: w tej sprawie wystąpiłem do Zarządu Dróg Miejskich, aby zdemontowaną sygnalizację przy rondzie zainstalować przy szkole w Skórzewie. Mam zapewnienie, że powyższe się zadzieje.

 

Radny Bartkowiak: czy jest przewidziana nakładka asfaltowa na ul. Bukowskiej w kierunku Skrzynek?

 

Pan Łubiński: nie przewidujemy nakładki aż do Skrzynek.

 

Radny Nowaczyk: w czasie budowy autostrady połączono dwie drogi powiatowe w jedną. Wnioskuję, aby w ramach zadośćuczynienia Powiat wykonał chodnik lub oświetlenie na ul. Wyzwolenia na odcinku od torów do wiaduktu.

 

Pan Łubiński: oświetlenia nie możemy zbudować, nie pozwalają na to przepisy, natomiast chodników nie budujemy.

 

Radny Nowaczyk: czy istnieje szansa na powstanie filii wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego w Dopiewie.

 

Pan Łubiński: są takie możliwości, zgodę musi wydać minister, ale szanse są nikłe.

 

Sołtys Zakrzewa Pan Czekalski: w gminie w ostatnim czasie spotęgował się problem z bobrami. Czy ktoś widzi jakieś rozwiązanie? Proponuję je wyłapać i wywieść do Biebrzańskiego Parku Narodowego bo tam ich brakuje.

 

Pan Łubiński: proponuję wystąpić do nas z tym problemem na piśmie, żebyśmy mieli podstawy do interweniowania wyżej.

 

Sekretarz Gminy: Powiat nie zajmuje się bobrami tylko Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Wielokrotnie już interweniowaliśmy, ale za każdym razem otrzymujemy odpowiedź, że bobrów nam nie wolno ruszać.

 

Radny Kapciński: jak wygląda sprawa ustawienia sygnalizacji świetlnej przy szkole w Konarzewie. Podobna dobrze działa w Chomęcicach. Jakie kwoty Powiat przeznaczy na remonty dróg powiatowych w kolejnych latach?

 

Wójt Gminy: nie pamiętam kwot.

 

Sekretarz Gminy: w sprawie sygnalizacji świetlnej prowadziłem korespondencję z Zarządem Dróg Powiatowych i otrzymałem odpowiedź, że nie ma już środków finansowych na to zadanie. Wystąpimy z wnioskiem o oznakowanie poziome  i pionowe tego odcinka.

 

Radny Dorna: droga w Zakrzewie na odcinku od kościoła do lasu i od leśniczówki w prawo została zamknięta drągiem i nie można dojechać do grobów.

 

Kierownik Referatu Budownictwa Pan Łakomy: droga przez nasz teren jest przejezdna, ale Lasy Państwowe czynią starania, aby w ewidencji gruntów  i budynków zamienić ją na las. W sprawie drogi w Zakrzewie wystąpiliśmy o jej odlesienie, ale sprzeciwiają się temu właśnie Lasy Państwowe. W tej sprawie pozytywną opinię wydał marszałek Województwa i obecnie oczekujemy na rozstrzygnięcie.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: może powinniśmy zorganizować spotkanie z leśnikami. Problem dotyczy także innych dróg i duktów leśnych, także zagospodarowania i oznaczenia wszystkich miejsc pamięci.

 

Wójt: Możemy takie spotkanie zorganizować.

 

Radna Jamont: na wiadukcie łączącym Dąbrówkę z Zakrzewem nie przewidziano chodnika, dlatego wnioskuję o opracowanie koncepcji budowy  ścieżki pieszo-rowerowej.

 

Sekretarz Gminy: pod trasą S11 jest wykonywany tunel dla pieszych i rowerów.

 

Radna Jamont: wnioskuję o przedstawienie powyższej koncepcji na posiedzeniu Komisji Oświaty. Ponadto wnioskuję o zaproszenie na spotkanie przedstawiciela PKP w sprawie budowy wiaduktów oraz omówienie sprawy połączenia ulic Malinowej z Poznańską w Palędziu, bowiem Linea oraz Powiat mają różne koncepcje zorganizowania ruchu na tym terenie.

 

Wójt Gminy: uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami PKP w Starostwie Powiatowym i przedstawiciel PKP opuścił spotkanie w trakcie jego trwania twierdząc, że na temat wiaduktów będzie rozmawiał po 2013 r.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: Jednak warto spróbować zorganizować takie spotkanie.

 

 

Radny Dziembowski: 15 lipca br. złożyłem pismo do Urzędu Gminy w sprawie posadzenia drzewek, minęło 45 dni i nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Czy w związku z zalaniami na Osiedlu Makowym II mieszkańcy mogą zwrócić się do Urzędu Gminy o wydanie zaświadczeń, które są potrzebne do ubezpieczyciela.

 

Wójt Gminy: żeby wydać zaświadczenie musiałaby się zebrać jakaś komisja i dokonać wizji lokalnej w terenie.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: uważam, że to sam ubezpieczyciel powinien przyjechać i oszacować straty.

 

Radny Dziembowski: rok temu przy uchwalaniu budżetu była mowa o budowie chodnika na odcinku od Gimnazjum w Skórzewie w kierunku Dąbrowy. Dlaczego przez rok nic w tej sprawie się nie dzieje?

 

Wójt Gminy: dopiero niedawno ustaliliśmy, że chodnik na tym odcinku będzie po lewej stronie, sami Państwo wiecie jak się rozmawia z firmą Grzegorczyk, cały czas są rozbieżności, porozumienie nie jest podpisane.

 

Radny Dziembowski: w tym roku mieliśmy zabezpieczone 120 000 zł na oświetlenie w Skórzewie. Czy coś z tej kwoty zostanie wydane  i zrobione w tym roku?

 

Skarbnik Gminy: budowa oświetlenia ulicznego będzie wykonywana w listopadzie br.

 

Radny Dziembowski: zostały nam 4 000 zł z rewitalizacji parku w Skorzewie. Czy powyższą kwotę można spożytkować na wykonanie projektu oświetlenia na tym terenie.

 

Wójt Gminy: nie damy rady tego wykonać w tym roku.

 

Radny Kapciński: pobocze, które zostało wykonane w Konarzewie przy ul. Szkolnej jest krytykowane przez mieszkańców, jest niżej od jezdni, tworzą się kałuże, nie można przejechać wózkiem w dzieckiem.

 

Wójt Gminy: to jest rozwiązanie doraźne, przejściowe, wykonywane przez Zarząd Dróg Powiatowych z ich pieniędzy. Wcześniej rozmawiałem z mieszkańcami ul. Szkolnej i oni akceptowali takie rozwiązanie.

 

Radny Dziembowski: chcę wrócić jeszcze do sprawy zalań. Nasze posesje zostały zalane przez kanalizację sanitarną, a nie deszczową. Nie skupiajmy się więc na udrożnieniu samego rowu. Podejrzewam, że mieszkańcy mają podłączone rynny do kanalizacji sanitarnej.

 

Wójt Gminy: te zalania nie są jednoznacznie takie same w każdej sytuacji. Woda deszczowa spływała do kanalizacji sanitarnej przez guliki, które są przy garażach. Należy się temu przyjrzeć, bo przyczyn zalań może być wiele: obfite opady w krótkim okresie, niedrożność rowu. Uzgodniliśmy, że cała rura pod ul. Poznańską w kierunku parku zostanie przeczyszczona, Ponadto jakieś 5-6 lat temu chcieliśmy wyczyścić ten rów, ale pojawiły się protesty mieszkańców, żeby tego nie ruszać. Przekonałem także Prezesa Spółdzielni Ławica-Zachód do wykonania dodatkowego przepustu pod ul. Działkową w kierunku ul. Poznańskiej.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: proszę pana Wójta o wspólne z Radą przygotowanie raportu na kadencję z uwzględnieniem programu gospodarczego. Wysłałam także do Pana Wójta e-mail w prośbą o uporządkowanie przed dniem 1 września br. miejsc pamięci narodowej w naszych lasach. Wnioskuję także o wykonanie planu zagospodarowania terenu przy 7 grobach.

 

Sekretarz Gminy: pamiętajmy o tym, że przy Wojewodzie działa instytucja powołana do opieki nad miejscami pamięci narodowej, która otrzymuje środki na utrzymanie ww. miejsc.  Co roku otrzymywaliśmy od nich dotacje na utrzymanie takich miejsc, ale w tym roku ich nie otrzymaliśmy. Nie zmienia to jednak faktu, że my uporządkujemy te miejsca. Szkoda tylko, że mieszkańcy, którzy pisują do Pani Przewodniczącej w tym temacie sami nie potrafią zatroszczyć się o te miejsca jak deklarowali.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: Wniosek o uporządkowanie zaniedbanych 7 grobów (trawa po pas) przedstawili kombatanci. Trudno, aby oni porządkowali osobiście miejsca pamięci. Gmina musi zorganizować takie działania. Wcześniej szkoły opiekowały się poszczególnymi kwaterami, może warto do tego zwyczaju powrócić. Ja wnioskuję o przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu 7 grobów, chociaż warto byłoby pomyśleć o kompleksowym podejściu w kierunku objęcia wszystkich znanych miejsc pamięci planem zagospodarowania.

 

Radny Dorna: ja co roku składam wnioski o uporządkowanie wspomnianych miejsc. Moim zdaniem powinien być stały nadzór nad tymi miejscami,  wykaszanie powinno się odbywać przynajmniej dwa razy w roku. Apeluję o to, żeby na stałe pielęgnować wspomniane miejsca.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: jeszcze trzy sprawy: do Państwa sołtysów wyślemy projekt statutu do zaopiniowania, ponadto proszę Państwa o informację o realizacji funduszu sołeckiego – jak się to w praktyce realizuje. Proszę Państwa radnych o wypełnienie ostatnich oświadczeń majątkowych w tej kadencji.

 

Radca Prawny Pan Michał Kublicki: oświadczenia należy złożyć 2 miesiące przed końcem kadencji, a więc do 12 września br. W związku z tym, że 12 września to niedziela to ostateczny termin upływa 13 września w poniedziałek. Nie dołączamy PIT-u, wykazujemy stan na dzień składania oświadczenia.

 

Radny Nowaczyk: kilka miesięcy temu nadawaliśmy odznaczenia „zasłużony dla gminy Dopiewo” m.in. dla Ks. Laskowskiego. Jeden z mieszkańców zwrócił mi uwagę, że w tym czasie jego grób w Konarzewie był zarośniętymi metrowymi chwastami. Nie mam do nikogo o to pretensji, ale na przyszłość musimy mieć na uwadze całokształt danej sytuacji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: Przykro mi, że takie są realia. Należy pomyśleć, jak zadbać o podobne miejsca pamięci.

 

Radny Nowaczyk: Zauważyłem, że budynek po byłym ośrodku zdrowia jest obecnie termomodernizowany. Czy parking i zieleń przyległa do tego budynku są także objęte modernizacją?

 

Kierownik Referatu Infrastruktury Pan Wasielewski: to zadanie nie obejmuje modernizacji parkingu i terenu przyległego, możemy to rozważyć w przyszłości, obecnie nie ma na to środków w budżecie.

 

Radny Nowaczyk: w takim razie wnioskuję o rozważenie możliwości modernizacji terenu przyległego do budynku po byłym ośrodku zdrowia.  Ile w Urzędzie jest obecnie przeprowadzanych kontroli zewnętrznych?

 

Wójt Gminy: mamy kontrolę Urzędu Zamówień Publicznych z Warszawy, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Kontroli Skarbowej. Kontrolowana jest także ewidencja działalności gospodarczej.

 

Do pkt. 14.

Wolne głosy.

 

Sołtys Palędzia Pan Baranowski: wnioskuję o naprawę ul. Nowej w Palędziu, budowana jest tam kanalizacja, na ulicy jest glina, mieszkańcy nie mogą przejechać. Wnioskuję o naprawę oświetlenia na ul. Nowej.

 

Sołtys Trzcielina Pan Sammler: dlaczego Młodzieżowa Rada Gminy nie zwróci się do swoich rówieśników, żeby nie śmiecili na ogródkach jordanowskich, nie zostawiali puszek, butelek. Wielokrotnie już połamałem noże przy kosiarce rotacyjnej przy koszeniu placu zabaw.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: wnioskuję o opiekę nad placami zabaw i zielonymi placami młodzieży przez straż gminną.

 

Wójt Gminy: chciałbym jeszcze wrócić do sprawy zalań. Nie chciałbym żeby pozostało wrażenie, że jedynym winnym zaistniałej sytuacji jest gmina. To nie gmina budowała budynki na Osiedlu Makowym, nie gmina wykonywała instalację sanitarną, nie gmina jest odpowiedzialna za utrzymanie rowu przy ul. Nad potokiem, tylko Związek Spółek Wodnych.

W ubiegłym tygodniu w Biebrzańskim Parku Narodowym odbyły się zawody w sianokosach. Naszą gminę, a zarazem całą Wielkopolskę reprezentowali Panowie Sołtysi: Bartkowiak i Czekalski. Zajęli dobre 11 miejsce.

 

Do pkt. 15.

Zakończenie obrad LIII Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Na koniec Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i dokonała zamknięcia LIII sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Protokół zawiera 9 załączników.

 

Protokół zawiera 14 stron, ponumerowane od 1 do 14.

              

Protokołował

Inspektor ds. Rady Gminy

Damian Gryska