P r o t o k ó ł   Nr LI/10

Sesji Rady Gminy Dopiewo odbytej w dniu 21czerwca 2010 roku

w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie

 

  Sesji przewodniczyła:                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                              Pani Zofia Dobrowolska

 

Sesję rozpoczęto o godz. 1515, a zakończono o godz. 2000.

 

Obsługę prawną na sesji zapewnia radca prawny, Pan Michał Kublicki.

 

Przebieg sesji:

 

Do pkt. 1.

 

Otwarcia LI sesji Rady Gminy Dopiewo o godz. 1515 dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Zofia Dobrowolska.

 

Do pkt. 2.

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na 15 radnych na sesji obecnych jest 12 radnych. Wobec powyższego Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał                       i rozstrzygnięć.

 

1.      lista obecności radnych – zał. nr 1

2.      stwierdzenie kworum – zał. nr 2

3.      lista obecności sołtysów – zał. nr 3

4.      lista obecności pracowników Urzędu Gminy – zał. nr 4

5.      lista obecności gości – zał. nr 5

 

Do pkt. 3.

Przewodnicząca Rady, Pani Zofia Dobrowolska odczytała porządek obrad w brzmieniu:

 

Porządek obrad  LI sesji Rady Gminy Dopiewo

 

1.      Otwarcie LI sesji Rady Gminy Dopiewo.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Odczytanie porządku obrad LI sesji Rady Gminy.

4.      Przyjęcie protokołu L sesji Rady Gminy Dopiewo.

5.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

6.      Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

7.      Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Palędzie. Druk 370

8.      Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dąbrowa. Druk 371

9.      Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/324/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2010 r. Druk 372

10.  Projekt uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze. Druk 373

11.  Stanowisko Rady Gminy w sprawie pilnego nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Dopiewo obiektu Vitalii w Konarzewie.

12.  Plan realizacji zadań inwestycyjnych w  roku 2010.

13.  Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i komunikaty.

14.  Zapytania i wnioski radnych.

15.  Wolne głosy.

16.  Zakończenie obrad LI Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Następnie Przewodnicząca zapytała czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.

 

Wójt Gminy: wnioskuję o dodanie do porządku obrad  projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dopiewo Nr XLI/302/09 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań. Podjęcie uchwały jest związane z budową ronda na ul. Malwowej w Skórzewie. Po spotkaniu z Zarządem Miasta Poznania uzgodniliśmy, że nasza płatność za to zadanie będzie dokonana w roku 2011 tylko w jednej transzy. Pierwotnie miały być dwie transze. Dlatego chcąc sformalizować wszystkie dokumenty potrzebne do realizacji tego zadania wymagane jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

 

Radny Dziembowski: dlaczego w porządku obrad sesji znajduje się punkt dotyczący realizacji zadań inwestycyjnych w  roku 2010. Ten temat był szeroko omawiany na posiedzeniu Komisji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: Pan Wasielewski nie będzie omawiał tego tematu szczegółowo, dokument został uzupełniony o wnioski z posiedzenia Komisji, ponadto wielu radnych nie było obecnych na Komisji. Państwo radni sami zadecydujecie czy zadawać pytania czy nie.

O godz. 15.20 na posiedzenie sesji przybył Pan radny L Nowaczyk. Aktualny stan obecności wynosi 13 radnych.

 

Wobec braku dalszych uwag i wniosków Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad przyjęciem zmiany porządku obrad.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych, 13 głosami „za” rozszerzyła  porządek obrad LI Sesji Rady Gminy o punkt dotyczący projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dopiewo Nr XLI/302/09 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych przyjęła jednogłośnie zmieniony porządek obrad LI Sesji Rady Gminy w brzmieniu:

 

1.      Otwarcie LI sesji Rady Gminy Dopiewo.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Odczytanie porządku obrad LI sesji Rady Gminy.

4.      Przyjęcie protokołu L sesji Rady Gminy Dopiewo.

5.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

6.      Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

7.      Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Palędzie. Druk 370

8.      Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dąbrowa. Druk 371

9.      Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/324/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2010 r. Druk 372

10.  Projekt uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze. Druk 373

11.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dopiewo Nr XLI/302/09 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań.

12.  Stanowisko Rady Gminy w sprawie pilnego nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Dopiewo obiektu Vitalii w Konarzewie.

13.  Plan realizacji zadań inwestycyjnych w  roku 2010.

14.  Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i komunikaty.

15.  Zapytania i wnioski radnych.

16.  Wolne głosy.

17.  Zakończenie obrad LI Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Do pkt. 4.

Przyjęcie protokółu L sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska poinformowała, że w Biurze Rady oraz przed sesją dostępny był protokół z L sesji Rady Gminy i  zapytała, czy są uwagi do protokołu.

 

Przewodnicząca Rady zapytała, kto jest za przyjęciem protokółu z L sesji.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych, 12 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym”, przyjęła protokół L sesji Rady Gminy Dopiewo z dnia 31 maja 2010 roku.

 

Wobec powyższego głosowania Przewodnicząca Rady stwierdziła, że protokół został przyjęty większością głosów.

 

Do pkt. 5.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

 

Wójt Gminy przedstawił informację z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Dopiewo.

Pisemną informację radni otrzymali w materiałach na sesję.

Na zadane pytania odpowiedzi udzielał Wójt Gminy.

Rada sprawozdanie przyjęła.

 

Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. nr 6 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 6.

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła ustną informację z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Dopiewo. Przewodnicząca Rady zajmowała się m.in. przygotowaniem posiedzeń komisji w czerwcu. Stwierdziła, że w czerwcu odbyły się dwa posiedzenia komisji oświaty. Pierwsze, z dnia 9 czerwca br., uwzględniało wyłącznie tematy oświatowe, jednak niektóre z nich nie zostały przez urząd przygotowane. Komisja nie dowiedziała się, jak będzie wyglądała organizacja szkół w gminie od 1 IX 2010r., nie omówiono tematu planowanej od półtora roku termomodernizacji obiektu szkoły w Dopiewcu oraz „Akcji LATO”, ale wysunięte zostały konkretne wnioski w wyszczególnionych sprawach. 

Przewodnicząca poprosiła Wójta o zapoznanie Komisji Oświaty na lipcowym posiedzeniu z arkuszami organizacyjnymi szkół.

Przewodnicząca opracowała artykuły do lokalnej prasy, (m.in. o podziale środków sołeckich oraz pracy Rady Gminy), uczestniczyła w uroczystości Dzień Matki i Ojca przygotowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz w  Walnym Zebraniu ZBOWID, w spotkaniu z delegacją z Francji, a także w imprezie zorganizowanej przez Młodzieżową Radę Gminy w Gimnazjum w Skorzewie.

Przewodnicząca czuwała nad przygotowaniem do upublicznienia wykazu inwestycji gminnych zaplanowanych na rok 2010. Dwukrotnie spotkała się w tej sprawie z Panem Adamem Wasielewskim. W wykazie uwzględnione zostały wnioski z posiedzenia Komisji dotyczące planu realizacji inwestycji. Przewodnicząca dokonała poza tym podsumowania planu pracy Rady Gminy. Stwierdziła, że plan jest realizowany na bieżąco, pozostaje do omówienia sprawa pozyskiwania środków unijnych. Dokonała także podsumowania przebiegu przygotowań i realizacji uroczystej sesji „Ocalić od zapomnienia”. Wyraziła swoje ubolewanie, że w zaproszeniu nie znalazł się porządek obrad sesji, a na stronie internetowej  podana została błędna informacja, że głównym celem sesji było wręczenie medali. W ten sposób przeinaczona została intencja organizacji sesji uroczystej. Głównym celem sesji była promocja II części książki „Mieszkańcy Gminy Dopiewo w Powstaniu Wielkopolskim w latach 1918 - 1919” oraz ocalenie od zapomnienia ofiar, które zginęły 70 lat temu w lasach zakrzewskich i palędzkich, a także w Katyniu. Na tej sesji zawiązała się grupa inicjatywna, która będzie dążyć do ocalenia wiedzy, pamiątek, historii i wszystkiego, co można uratować od zapomnienia.

 

Na zadane pytania odpowiedzi udzielała Przewodnicząca Rady Gminy.

 

Rada sprawozdanie przyjęła.

 

Do pkt. 7.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Palędzie.

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy, który poinformował, że decyzjami Nr RB/7430/114/2006 oraz RB/7430/113/2006 z dnia 16.02.2007 Wójt Gminy Dopiewo zatwierdził projekt podziału nieruchomości w miejscowości Palędzie, w wyniku czego powstały działki 253/9 i 253/15 przeznaczone pod drogi wewnętrzne, które na podstawie umowy sprzedaży przeszły na rzecz Gminy Dopiewo. Rada Sołecka w Palędziu wystąpiła z wnioskiem o nadanie nazwy w/w ulicy - Bursztynowa.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych, 13 głosami „za” podjęła Uchwałę nr LI/370/10 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Palędzie.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 7 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 8.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dąbrowa.

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy, który poinformował, że w wyniku podziału nieruchomości w Dąbrowie została wydzielona działka pod drogę wewnętrzną. W związku z planowaną zabudową przy powstałych działkach zaistniała potrzeba nadania nazwy przedmiotowej ulicy. Właściciel działki i Rada Sołecka w Dąbrowie wystąpili z wnioskiem o nadanie nazwy w/w ulicy - Sympatyczna.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych, 10 głosami „za” podjęła Uchwałę nr LI/371/10 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dąbrowa.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 8 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 9.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/324/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2010 r.

 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, Pan Piotr Łoździn, który poinformował, że na Komisji Budżetu pojawiło się tak wiele zmian do projektu budżetu, dlatego dziś zostanie przedstawiony Państwu inny projekt aniżeli ten, który został wysłany w materiałach sesyjnych:

 

             I.      DOCHODY

Dział 010   Zmniejszono o kwotę 320.000 zł dotację z UE na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Skórzewie. W wyniku zmniejszenia wartości zadania zmniejszeniu uległ też 50% udział środków UE w jego finansowaniu.

Dział 600   Wprowadzono dochody w kwocie 69.000 zł z tytułu dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Dział 700   Wprowadzono dochody w kwocie 1.407 zł z tytułu kar.

Dział 710   Wprowadzono w kwocie 18.544 zł dochody z tytułu darowizn wpłaconych na opracowanie planów miejscowych.

Dział 750   Wprowadzono w kwocie 1.581 zł dochody pozostałe, w tym z tytułu odszkodowania.  Wprowadzono w kwocie 110.457 zł niewykorzystane wydatki, które niewygasły z upływem 2009 r.

Dział 758   Wprowadzono w kwocie 110.457 zł dochody z tytułu niewykorzystanych wydatków, które niewygasły z upływem 2009 r. oraz w kwocie 2.172 zł z tytułu kar umownych.

Dział 801   Wprowadzono w kwocie 1.315 zł dochody z tytułu czynszów. Wprowadzono w kwocie 6.062 zł dochody z tytułu odszkodowania.

Dział 852   Wprowadzono w kwocie 949 zł dochody z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych.

Dział 900   Wprowadzono w kwocie 2.127 zł dochody pozostałe.

 

          II.      WYDATKI

Rozdział 01010 – Wprowadzono zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne:

1)        zwiększono wydatki o kwotę:

a.       750.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Skórzewie rejon ul. Poznańskiej i Stawnej (ze względu na wyższą szacunkową wartość zadania niż wysokość zabezpieczonych środków),

b.      500.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Skórzewie ul. Czereśniowa (ze względu na wyższą wycenę zadania w kosztorysie niż zabezpieczone środki),

c.       540.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie ul. Sosnowa (ze względu na wyższą wycenę zadania w kosztorysie niż zabezpieczone środki),

d.      160.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie (ze względu na konieczność wykonania prac dodatkowych w ramach zadania),

2)        zmniejszono wydatki o kwotę:

a.       750.000 zł wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w Skórzewie (najkorzystniejsza oferta uzyskana w przetargu jest niższa od zabezpieczonych środków).

b.      2.500.000 zł wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie i Palędziu (najkorzystniejsze oferty uzyskane w przetargach są niższe od zabezpieczonych środków). 

Rozdział 60014 – Wprowadzono zadanie „Budowa chodnika w Dopiewie przy ul. Bukowskiej” wartość 110.500 zł (środki niewykorzystane w planie wydatków niewygasających).

Rozdział 60016 – Wykreślono wydatki w kwocie 1.200.000 zł na pomoc finansową dla Poznania. Środki zostaną zabezpieczone w budżecie 2011 r.

Rozdział 75023 – Dokonano przesunięć między grupami wydatków.

Rozdział 80101-80110 – Zwiększono wydatki na remonty i modernizacje szkół w:

a.       SP Skórzewo o kwotę 56.400 zł, w tym na wygłuszenie hali - 50.000 zł oraz na instalację monitoringu - 6.400 zł,

b.      SP Dopiewiec o kwotę 8.000 zł na budowę łazienki,

c.       ZSP Dopiewo o kwotę 111.000 zł, w tym na wymianę okien – 108.000 zł oraz na zakup 6 ławek na nowy plac przed szkołą - 3.000 zł,

d.      SP Dąbrowa o kwotę 35.000 zł na budowę boiska do koszykówki (wykonanie utwardzenia i montaż urządzeń),

e.       ZSP Więckowice o kwotę 30.000 zł na dokończenie remontu toalet chłopięcych,

f.       SP Konarzewo o kwotę 33.000 zł, w tym na: remont instalacji elektrycznej - 7.000 zł, malowanie - 8.000 zł, częściowe utwardzenie terenu przed szkołą - 13.000 zł oraz na budowę łazienki - 5.000 zł,

g.      Przedszkole w Zakrzewie o kwotę 152.000 zł na budowę schodów ewakuacyjnych oraz adaptację poddasza,

h.      Gimnazjum Dopiewo o kwotę 17.000 zł na remont posadzki na korytarzu i w pracowni chemicznej oraz na malowanie.

Wykreślono budowę budynku gospodarczego w Skórzewie – 21.000 zł, wprowadzono wydatki na zakup wyposażenia 16.000 zł oraz urządzeń 5.000 zł.

Rozdział 85213-85219 – Dokonano przesunięć między rozdziałami i grupami wydatków.

Rozdział 90004 – Przesunięto kwotę 10.000 zł z usług na wydatki majątkowe (budowa ogrodzenia placu zabaw w Dąbrowie). Wprowadzono wydatki w kwocie 15.000 zł na budowę placu zabaw w Dopiewcu, wprowadzono wydatki w kwocie 7.500 zł na doposażenie placów zabaw w Skórzewie, Dopiewie oraz Skórzewie. Wprowadzono kwotę 12.500 zł na zakup ławek na place zieleni.

Rozdział 92601 – Wprowadzono w kwocie 20.000 zł wydatki na modernizację boiska w Dopiewie (budka spikerska, ogrodzenie). 

 

       III.       DEFICYT

Zmniejszono deficyt o kwotę 1.876.114 zł do kwoty 15.764.804 zł.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Dziembowski: wprowadzono w kwocie 20.000 zł wydatki na modernizację boiska w Dopiewie, czy warto tam inwestować, skoro na tym terenie ma w przyszłości powstać nowe gimnazjum? Co z nasadzeniami drzew na placach zabaw?

 

Skarbnik Gminy: inwestycje na boisku w Dopiewie już zostały zrealizowane, my tylko refundujemy te koszty. Budowa budki spikerskiej i nowego ogrodzenia jest związana z awansem drużyny do III ligi – wymóg licencyjny.

Sprawa nasadzeń: ogłosiliśmy przetarg na wykonanie nasadzeń, pielęgnację terenów zielonych, wykonanie trawników na kwotę 120 000 zł.

 

Radny Kapciński: czy ten plan nasadzeń możemy otrzymać na posiedzenia komisji.

 

Z-ca Wójta Pan Cegłowski: przekażemy powyższy plan na komisje.

 

Przewodnicząca Rady Gminy:  w Dopiewcu plac po starej pralni został obsiany trawą i w tym miejscu ma stanąć ten przeniesiony ogródek, który był koło sklepu. Tam również trzeba pomyśleć o nasadzeniach i monitoringu.

 

Radny Kapciński: czy malowanie w szkole w Konarzewie obejmuje także malowanie salki na plebanii? Uważam, że wnioski edukacyjne do budżetu powinny najpierw zostać omówione na posiedzeniu Komisji Oświaty. Nie zostało to zrobione i później na Komisji Budżetu te środki  sobie wyrywaliśmy.

 

Skarbnik Gminy: malowanie obejmuje także salkę na plebanii. Inicjatywa uchwałodawcza w sprawie budżetu należy do Wójta  i ten obowiązek został spełniony.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: ale są też pewne zasady, aby pewne kwestie omawiać na posiedzeniu Komisji.

 

Radny Dziembowski: czy przetarg na budowę „Orlika” w Skórzewie został już ogłoszony?

 

Skarbnik Gminy: tak.

 

Radny Danielewski: czy nie lepiej byłoby gdyby gmina zakupiła drzewka, a nasadzeń dokonaliby sami mieszkańcy.

 

Skarbnik Gminy: w sprawie nasadzeń w żadnym wniosku dotyczącym funduszu sołeckiego nie pojawiła się inicjatywa, że mieszkańcy coś chcą zrobić sami, pomimo nagłośnienia tego tematu.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: być może na piśmie nie wpłynął taki wniosek, ale były wnioski ustne.

 

Radny Przybył: czy 30 000 zł wydane na remont ubikacji chłopięcych można bardziej uszczegółowić?

 

Skarbnik Gminy: na Komisji była propozycja, żeby wykonać miasteczko ruchu drogowego, ale rozmawiałem z Panią Dyrektor, która poinformowała, że jest w trakcie remontu łazienek i zabraknie jej kwota około 30 000 zł (wymiana płytek i okien, malowanie).

 

Przewodnicząca Rady Gminy: na Komisji była mowa o termomodernizacji i kanalizacji w Dopiewcu. Czy coś się zadziało w tych tematach od tego czasu, bo otrzymałam informację, że ma być powołany inspektor nadzoru, który ma określić co dalej z termomodernizacją, czy w okresie wakacji będziemy coś robić? Czy mamy koncepcję na kanalizację w Dopiewcu (ul. Osiedle, Wierzbowa i Jesionowa – za torami w starej części tych ulic)?

 

Kierownik Referatu Infrastruktury Pan Wasielewski: od jutra będzie inspektor nadzoru, bo są rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a audytem. Inspektor ma porównać stan faktyczny z audytem i określić stan do realizacji. Natomiast zatrudniony przez nas projektant do wykonania koncepcji kanalizacji w Dopiewcu zrezygnował.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: czy nie możemy inaczej wybierać wykonawców z przetargów, niż tego który jest najtańszy, jakie były kryteria wyboru?

 

Pan Wasielewski: jedynymi kryteriami są: cena  i termin realizacji zadania.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: zapraszam Pana Wójta i Pana Wasielewskiego do Dopiewca na spotkanie z mieszkańcami, bo już nie wiem jak mam im tłumaczyć te opóźnienia. Czy w ogóle jest sens wykonywania koncepcji, czy od razu nie możemy przystąpić do wykonania projektu?

 

Pan Wasielewski:  potrzebna jest koncepcja, bo okazało się, że rozpoznanie hydrogeologiczne gruntu było niewłaściwe, technologicznie nieuzasadnione, gdyż ścieki dostawałyby się do gruntu.

 

Radny Kapciński: najważniejszym jest, aby na pewnym etapie inwestycji weryfikować aktualny stan realizacji, a nie dopiero po upływie terminu wykonania jakiegoś zadania.

 

Pan Wasielewski: mamy na bieżąco stały kontakt z projektantami i wykonawcami, ale pewnych rzeczy nie da się przewidzieć.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: proszę o przedstawienie pisemnych wyjaśnień w sprawie bodowy kanalizacji w Dopiewcu oraz termomodernizacji szkoły podstawowej w Dopiewcu.

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych, 12 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym” podjęła Uchwałę nr LI/372/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/324/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2010 r.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 9 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 10.

Projekt uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze.

 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, Pan Piotr Łoździn, który poinformował, że obowiązek podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącego, że rada gminy określa zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dopiewo za pierwsze półrocze zawiera część tabelaryczną i opisową

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze sporządzana jest w formie opisowej. Przepisy dotyczące zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, znajdą zastosowanie przy sporządzaniu informacji za pierwsze półrocze 2011 r.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych (posiedzenie na moment opuścił radny Dorna), 12 głosami „za” podjęła Uchwałę nr LI/373/10 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 10 do protokołu sesji. 

 

 

Do pkt. 11.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dopiewo Nr XLI/302/09 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań.

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy, który poinformował, że podjęcie uchwały jest związane z budową ronda na ul. Malwowej w Skórzewie. Po spotkaniu z Zarządem Miasta Poznania uzgodniliśmy, że nasza płatność za to zadanie będzie dokonana w roku 2011 tylko w jednej transzy. Pierwotnie miały być dwie transze. Dlatego chcąc sformalizować wszystkie dokumenty potrzebne do realizacji tego zadania wymagane jest podjecie przedmiotowej uchwały.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji nie był omawiany.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych, 13 głosami „za” podjęła Uchwałę nr LI/374/10 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dopiewo Nr XLI/302/09 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 11 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 12.

Stanowisko Rady Gminy w sprawie pilnego nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Dopiewo obiektu Vitalii w Konarzewie.

 

Wójt Gminy: przedstawię Państwu pokrótce historię przejęcia przedmiotowego obiektu. Dwa lata temu wystąpiliśmy do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie obiektu gminie. Niezależnie o ten obiekt starał się także „Promyk”, ale argumenty przemawiały za tym, żeby ten budynek należał do gminy. Na nasze pismo Agencja odpowiedziała, że planuje w tym budynku zorganizować archiwum i już zleciła wykonanie dokumentacji na modernizację Vitalii.  My byliśmy jednak zdeterminowani, dołączyły do nas także inne gminy (Buk, Komorniki, Stęszew), których mieszkańcy uczęszczają na zajęcia terapii zajęciowej w Dopiewcu i wspólnie wystąpiliśmy ponownie do Agencji o przekazanie obiektu z przeznaczeniem na ww. cel. Kolejnym problemem były roszczenia byłych właścicieli do gruntu. Spotkałem się z pełnomocnikiem rodziny Czartoryskich i przekonałem go żeby spadkobiercy zrezygnowali z roszczeń. Pełnomocnik złożył wolę przekazania obiektu gminie w formie aktu notarialnego. Mimo tego Agencja wciąż miała wątpliwości co do umocowania pełnomocnika do reprezentowania rodziny Czartoryskich. W lipcu br. pozostali członkowie rodziny mają być w Polsce i wtedy będzie można dopełnić reszty formalności. Dziś jednak miałem spotkanie z Dyrektorem Agencji i on ma się zastanowić, czy deklaracja pełnomocnika rodziny nie wystarczy do przekazania obiektu.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: we wrześniu 2009 r. odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy z zainteresowanymi gminami. Wydawało się wtedy, że sprawa zostanie pomyślnie zakończona do końca 2009 r., mamy czerwiec 2010 r. i sprawa cały czas się przeciąga. Okazało się, że uchwała upoważniająca Wójta Gminy do przejmowania tego typu obiektów została podjęta już w roku 2003, dlatego Rada może wzmocnić przedmiotową sprawę przyjmując stanowisko.

 

Radny Kapciński: rozumiem, że po podjęciu przedmiotowego stanowiska, z Urzędu wyjdzie pismo do Agencji Nieruchomości Rolnych ponaglające ich do załatwienia sprawy. Może można to nasze pismo także wzmocnić stanowiskami innych gmin.

 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy przeczytała przedmiotowe stanowisko.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Nowaczyk: uważam, że ostatni akapit stanowiska powinien brzmieć: „Z uwagi na postępującą dewastację obiektu oraz ważne cele społeczne, szczególnie pomoc osobom niepełnosprawnym, Rada i Wójt Gminy zwracają się z prośbą do Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu o sfinalizowanie działań celem szybkiego przekazania nieruchomości Gminie Dopiewo”. Pan Wójt poczynił już pewne kroki w tej sprawie i uważam, że Rada nie powinna zobowiązywać Wójta do określonego działania, tylko Wójt wspólnie z Radą powinni zobowiązywać Agencję.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: powyższy zapis znalazł się z projekcie stanowiska dlatego, że Wójt będzie finalizował sprawę , a nie Rada Gminy, ale oczywiście poddaję Pana wniosek pod głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych, 10 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi” zmieniła ostatni akapit stanowiska w następujący sposób: „Z uwagi na postępującą dewastację obiektu oraz ważne cele społeczne, szczególnie pomoc osobom niepełnosprawnym, Rada i Wójt Gminy zwracają się z prośbą do Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu o sfinalizowanie działań celem szybkiego przekazania nieruchomości Gminie Dopiewo”.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt stanowiska na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną, choć formalnie na posiedzeniach Komisji nie było jeszcze gotowego projektu.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie stanowiska.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych, 11 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi” podjęła Stanowisko nr LI/13/10 w sprawie pilnego nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Dopiewo obiektu Vitalii w Konarzewie.

 

Pełen tekst stanowiska stanowi zał. Nr 12 do protokołu sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: Agencja nie bardzo widzi możliwość przekazania tego obiektu innemu podmiotowi niż gminie, ale jest tu pewna furtka bo Stowarzyszenie „Promyk” jest organizacją działającą na rzecz pożytku publicznego. Wnioskuję o przygotowanie porozumienia dotyczącego przekazania obiektu Promykowi, aby później Agencja nic nam nie zarzuciła.

 

Radny Danielewski: żeby rodzina Czartoryskich przekazała nam ten obiekt najpierw musi być przeprowadzone postępowanie spadkowe, które jest bardzo skomplikowane. Jeżeli tego nie dokonano, to wszystkie późniejsze czynności będą nieważne.

 

Wójt Gminy: przedmiotowa sprawa jest prowadzona przez dwie kancelarie, jedna w Warszawie i druga w Poznaniu.

 

Do pkt. 13.

Plan realizacji zadań inwestycyjnych w  roku 2010.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: plan został rozszerzony o wnioski z posiedzenia Komisji, jest uściślony i doprecyzowany.

 

Pan Wasielewski: niektóre zadania wymienione w planie już się finalizują np. budowa ul. Wrzosowej w Skórzewie, Łąkowej w Dopiewie, Dopiewskiej w Konarzewie.

 

Radna Walich: projekt na budowę przedszkola w Skórzewie miał być gotowy do końca lipca br., a w planie widnieje zapis, że do końca sierpnia br.

 

Wójt Gminy: ale przy tej inwestycji nie ma żadnego zagrożenia, dokumenty w Starostwie zostały już złożone celem uzyskania pozwolenia na budowę, termin biegnie i dokumenty powinny być gotowe do końca lipca. Nie wiem dlaczego jest wpisany koniec sierpnia. Poza tym w umowie należy wpisać kary umowne za niewywiązanie się z terminu realizacji, jest to trochę niezręczne kiedy projektant wykonuje całą dokumentację za darmo.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: powyższy wykaz otrzyma społeczeństwo, dlatego mam prośbę do Pana Wasielewskiego o stały monitoring i przekazywanie informacji o aktualnym stanie zaawansowania określonych inwestycji, podobnie jak to czyni gmina Tarnowo Podgórne.

 

Radna Mikołajczak: w planie jest wpisane 6 500 000 zł na budowę kanalizacji w Dąbrowie i w Palędziu, czyli nie ma po 4 500 000 zł na każdą miejscowość.

 

Skarbnik Gminy: w tym roku nie zostanie zrealizowany w całości II etap zadania, dlatego płatności zostały rozbite na dwa lata, 2 500 000 zł zdjęto z tego roku i zostanie to przeniesione na 2011 rok.

 

Pełne zestawienie Planu realizacji zadań inwestycyjnych w  roku 2010 stanowi zał. nr 13 do protokołu sesji.

 

Do pkt. 14.

Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i komunikaty.

 

Przewodnicząca Rady Gminy przeczytała korespondencję, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i ustosunkowała się do sposobu jej realizacji:

 

1.      Pisma Pani Anity Folaron ze Skórzewa dotyczące określenia funkcji i sposobu zagospodarowania terenów w sąsiedztwie firmy „Surowce Wtórne Menesiak” oraz w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej wyrażenia zgody na prowadzenie działalności przez ww. firmę (pisma skierowane do Wójta Gminy; do wiadomości: Rada Gminy).

2.      Pismo SKO skierowane według kompetencji do Rady Gminy w sprawie postawienia znaku drogowego przy ul. Modrzewiowej w Skórzewie.

3.      Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dopiewcu w sprawie przyjęcia w okresie ferii letnich kilkorga dzieci z przedszkola w Dopiewcu do dyżurnego przedszkola w gminie. (pismo skierowane do Wójta Gminy; do wiadomości: Rada Gminy).

4.      Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dopiewcu w sprawie zwiększenia środków na budowę łazienki w Szkole Podstawowej w Dopiewcu (pismo skierowane do Wójta Gminy; do wiadomości: Rada Gminy).

5.      Pismo mieszkańców ul. Pięknej w Skórzewie  w sprawie wykonania kanalizacji deszczowej (pismo skierowane do Wójta Gminy; do wiadomości: Rada Gminy).

 

W czasie wakacji nie przewidujemy przerwy letniej ze względu na ilość spraw do załatwienia.

 

Do pkt. 15.

Zapytania i wnioski radnych.

 

Radna Walich: wnioskuje o zmianę brzmienia znaku na ul. Działkowej w Skórzewie na: zakaz postoju nie dotyczy mieszkańców i obsługi.

 

Radny Dziembowski: czy spotkanie w sprawie zagospodarowania parku w Skórzewie jest aktualne,

- czy można w tym parku wykosić trawę?

- podobno na Osiedlu Pryzmy w Skórzewie część infrastruktury wykonano na gruncie należącym do Zakładu Usług Komunalnych.

 

Pan Wasielewski: tak jutro o godz. 15.00.

 

Prezes ZUK Pan Napierała: koszenie parków już miało miejsce, ale ze względu na pogodę trawa rośnie szybciej i jeszcze raz wykosimy. Rzeczywiście na Osiedlu Pryzmy część infrastruktury wykonano na naszym gruncie. Są to działki 292/27 i 292/29 łącznie 574 m2. Na jednej działce znajduje się plac zabaw, a na drugiej są tereny zielone. W tej chwili następcą prawnym terenów osiedla jest Spółdzielnia Mieszkaniowa, z którą prowadzimy rozmowy. Chcemy  w tej sprawie zawrzeć umowę dzierżawy w taki sposób, że jeżeli będziemy potrzebowali tego terenu to nam go oddadzą. Odpłatność za dzierżawę zaproponujemy jako kwotę za utraconą korzyść na tym gruncie.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: czy Pan Prezes może nam wskazać jakiś teren do zrobienia placu dla młodzieży w Skórzewie.

 

Pan Napierała: nie widzę raczej takiego miejsca na naszych terenach.

 

Radny Dziembowski: cały czas jest niezałatwiony wniosek mieszkańca Skórzewa, o którym wspominałem na Komisji, w sprawie wydzierżawienia kawałka gruntu pod parking pomiędzy ul. Poznańską i Chatą Polską (dawny sklep Banana).

 

Z-ca Wójta: nie znam tego wniosku, sprawdzę to.

 

Radna Mikołajczak: pod obeliskiem Ojca Żelazka złożono kwiaty, które zwiędły i szpecą.

 

Pan Napierała: sołectwo Palędzie wybrało inną firmę do utrzymywania terenów zielonych, nie ZUK.

 

Radny Dorna: ponawiam swoje wnioski z Komisji: wnioskuję o wyczyszczenie żywopłotów z ziemi w Zakrzewie, bo Skanska tego nie uczyniła, należy dopilnować, żeby to zrealizowała. Ponadto Państwo Stelmach z Zakrzewa złożyli wniosek o wyczyszczenie studzienki na tyłach ul. Długiej, gdzie mają swoje pole, które przez powyższy fakt jest notorycznie zalewane. Proszę o odpowiedź na piśmie na moje wnioski.

 

Wójt Gminy: sprawa ziemi w żywopłocie – tym zajmuje się Sekretarz Gminy, na pewno sygnalizowaliśmy już ten temat, ale najwidoczniej nie wykonano tego.

 

Radny Kapciński: obecnie jest budowany parking przy szkole w Konarzewie. Wcześniej wnioskowałem o ustawienie przy szkole sygnalizacji  świetlnej. Czy wystąpiono do starostwa z wnioskiem w tej sprawie. Ponadto jakiś czas temu wnioskowałem o zabezpieczenie gruntów-łąk na terenach zalewowych w Konarzewie. Czy zostały już wydane decyzje w sprawie warunków zabudowy dla tych terenów. My na komisjach dyskutowaliśmy o dwóch budynkach, słyszałem że wpłynął wniosek o kolejne 5 budynków.  

 

Wójt Gminy: pismo w sprawie sygnalizacji świetlnej zostało wysłane do Starostwa, ale nie znam odpowiedzi. Warunki zabudowy nie zostały jeszcze wydane, ale na obecnym etapie nie mamy możliwości wydania negatywnych warunków jeżeli wszystkie uzgodnienia będą pozytywne. Mieliśmy możliwości ochrony tego terenu poprzez wywołanie planu miejscowego, ale projekt uchwały nie znalazł akceptacji większości w Radzie.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: był wniosek w swoim czasie żeby ochronić ten grunt według poziomic, to nie zostało spełnione. Wnioskuję o przygotowanie na posiedzenia Komisji układu poziomic tego terenu.

 

Radna Mikołajczak: kto wyraża zgodę na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach zalewowych?  Czy gmina stawia jakieś warunki w tych decyzjach inwestorom?

 

Wójt Gminy: urbanista przygotowujący decyzję każdorazowo powinien wziąć pod uwagę uwarunkowania terenu.

 

Z-ca Wójta: sprawa budowy domów na łąkach nie jest kwestią prawną,  bo tam można się budować, istnieje tylko sprawa technologii jaką zastosujemy. My musimy sobie odpowiedzieć na pytanie czy chcemy budownictwa na łąkach czy nie.

 

Radny Bartkowiak: mam pytanie w sprawie darów dla powodzian, mamy zgromadzone zboże, ale na miejscu przeznaczenia musi być ktoś do wyładunku tego towaru. Poza tym uważam, że bardzo opieszale jako gmina działamy w tej kwestii.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: proboszcz w Konarzewie prosił także o pomoc powodzianom (zboże, odzież). Jak wygląda sprawa darów w Ośrodku Pomocy Społecznej?

 

Dyrektor OPS Pani Leciejewska: mamy zgromadzone dary, jeżeli będzie taka możliwość, aby firma Pana Danielewskiego zawiozła je na miejsce to bardzo proszę o pomoc.

 

Radny Grządzielewski: na początku roku składałem wniosek o wycięcie krzaków na ul. Pięknej w Dopiewie, ponawiam wniosek, bo krzewy wchodzą już na ulicę.

 

Radny Nowaczyk: od wielu lat mówię o tym, żeby zwiększyć bezpieczeństwo przy szkole w Dopiewie. Decyzją Rady Gminy nie został zaakceptowany parking przy szkole – tak zadecydowała większość i ja to szanuję – ale nadal w tym miejscu jest niebezpiecznie. Wnioskuję, żeby cos z tym zrobić.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: niech Pan uściśli, że Rada Gminy nie zezwoliła na wykonanie parkingu, sam fakt niebezpieczeństwa przy szkole w Dopiewie jest bezsporny.

 

Radny Nowaczyk: przypomnę, że w momencie kiedy radni z Dopiewa wspólnie z radą rodziców i obiema Paniami Dyrektor szkół w Dopiewie wybrali pewien model zagospodarowania terenu, Rada Gminy uznała, że jest to inwestycja za droga. Ten zespół zaproponował żeby w części terenu koło szkoły wydzielić pas pod parking z którego można by wjechać bezkolizyjnie w ul. Bukowską. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy: rada rodziców rzeczywiście zwróciła się do Wójta o wybudowanie placu dla uczniów, żeby ci mogli wychodzić na powietrze na każdej przerwie. Rada rodziców wnioskowała także, aby wykonać parking kosztem tych pięknych drzew, które tam rosną. Odbyło się spotkanie Komisji Oświaty, na którym był także Pan Bartkowiak i wtedy wszyscy wspólnie uznali, że szkoda niszczyć ten piękny zielony plac i pojawił się pomysł, żeby zagospodarować plac przy szkole.  W tym czasie tworzył się już parking przy boisku „Orlik”, z którego raptem jest parę kroków do szkoły. To Pan Wójt stał na stanowisku, żeby plac wyjścia uczniów na powietrze był w tym miejscu, w którym jest obecnie. Według wersji Pana Nowaczyka nie mielibyśmy pełnego bezpieczeństwa, kto wchodzi do szkoły, dlatego nie zgodzę się z tezą, że Rada Gminy nie zgodziła się na pierwotne zagospodarowanie terenu. Rada nie zgodziła się tylko na tak drogi parkan, który proponowano. Parking jest przy Orliku, a rodzice i tak cały czas zatrzymują się przy szkole stwarzając niebezpieczeństwo. W ogóle kwestia parkingów przy szkołach powinna być dla nas priorytetowa.

 

Radny Nowaczyk: intencją moją było, że z szacunkiem odnoszę się do decyzji Rady, bo zadecydowała większość, ale cały czas pozostaje nierozwiązany problem bezpieczeństwa przy szkole.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: czy Pan Wójt podjął już jakieś decyzje w kwestii bezpieczeństwa?

 

Wójt Gminy: opracowywana jest koncepcja dotycząca parkingu przy Orliku, ale do załatwienia jest jeszcze kwestia odprowadzenia wody deszczowej. Najprawdopodobniej okaże się, że ilość środków zabezpieczonych w budżecie na tą inwestycję jest niewystarczająca, wtedy będzie trzeba albo zwiększyć środki w budżecie albo etapować zadanie. Na posiedzenia Komisji przygotujemy informację na temat bezpieczeństwa przy szkołach.

 

Radny Bartkowiak: wnioskuję, aby przy Orliku był tylko parking bez żadnych drzew, klombów, bo tam jest tylko ok. 1000 m2.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: w niektórych miejscowościach są parkingi przy szkołach np. w Skórzewie, buduje się w Konarzewie, w Dopiewcu powstał utwardzony gruzem parking. Myślę, że jest to ważne działanie, by przy szkołach było bezpiecznie. W niektórych wypadkach należałoby przeorganizować ruch, szczególnie przy szkole podstawowej w Skórzewie. Chodzi o to, aby rodzice przyjeżdżający do szkoły od strony osiedla Ławica wjeżdżali w ul. Kolejową i wyjeżdżali ulicą Spółdzielczą.

Mam jeszcze kilka spraw:

- Chcę podziękować Panu Komendantowi Straży Gminnej i jego strażnikom za pomoc i zapewnienie bezpieczeństwa na imprezie zorganizowanej przez Młodzieżową Radą Gminy w dniu 13 czerwca br.

- Sprawa Statutu – projekt został zakończony, zostało wysłane pismo do urzędu Wojewódzkiego z prośbą o określenie, czy można umieścić w statucie zapisy dotyczące Prezydium oraz wspólnych posiedzeń Komisji. W najbliższym czasie zostanie także wysłane pismo do Wójta, aby na piśmie przedłożył swoje stanowisko radzie. 

- Czy jest możliwe zakończenie sprawy studium i jego uchwalenie w lipcu br.?

- Na ile jesteśmy przygotowani w sprawie akcji LATO?

 

Z-ca Wójta: wpłynęło pismo do Urzędu od Zespołu przygotowującego studium o jego anektowanie i przesunięcie terminu realizacji na listopad 2010 r.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: my się na to absolutnie nie możemy zgodzić.

 

Z-ca Wójta: przedstawię Państwu na Komisjach powody przedłużenia.

 

Wójt Gminy: przewidzieliśmy dodatkowe środki na place zabaw, być może w sierpniu zostanie zorganizowany obóz żeglarski, ale trzeba to uzgodnić. Jeżeli to się powiedzie  to będzie to oferta dla około 40 uczniów z naszej gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: wnioskuję o poinformowanie szkół przed końcem roku szkolnego o możliwości zorganizowania takiego obozu.

 

Do pkt. 16.

Wolne głosy.

 

Sołtys Zakrzewa Pan Czekalski: firma Skanska na rurach melioracyjnych usypała wał ziemi, pod wpływek którego rury siadły i mieszkańcy zostali zatopieni. Firma Skanska zaczęła jednak naprawę i wypłaciła odszkodowanie Panu Serafinowi. To samo miało się stać z posesją Państwa Stelmach, ale jeszcze tego nie naprawiono. Uważam, że Pan Sekretarz powinien w tej sprawie rozmawiać z Panią Maćkowiak ze Skanskiej.

 

Sołtys Dąbrowy Pan Frąckowiak: od strony Dąbrowy jest ten sam problem, wzdłuż drogi serwisowej Skanska zrobiła sobie drugą drogę serwisową w polu – wygląda to jak rozkopane czołgowisko. Chcę też wspomnieć o funduszu sołeckim, w zeszłym roku kiedy były planowane zadania były inne ceny i teraz np. koszty inwestycji urosły z 7 000 na 10 000 zł. Co teraz mam zrobić?

 

Przewodnicząca Rady Gminy: Panie Sołtysie proszę zrobić wniosek opisujący całą sytuację.

 

Pani Anita Folaron: chcę Państwa poinformować o moich bojach w sprawie działalności firmy skupu złomu na ul. Poznańskiej w Skórzewie. Dość mam już wymijających odpowiedzi na ten temat. Jestem tutaj, bo Pan Wójt nie chciał się ze mną spotkać. Mieszkam na ul. Poznańskiej 111 w Skórzewie. Prowadzę Ośrodek szkolenia w zakresie wizażu, kreowania wizerunku. Wszystko przebiegało dobrze do czasu umiejscowienia się naprzeciwko firmy skupu złomu. Wnioskowałam do Urzędu Gminy o stwierdzenie nieważności decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności przedmiotowej firmie, pisałam liczne pisma, mówiłam emocjami. Odpisano mi tylko, że Wójt pozytywnie zaopiniował prowadzenie firmy skupu złomu na tym terenie. W 2003 r. Rada Gminy uchwaliła plan miejscowy dla tego terenu, w którym były następujące zapisy, m.in.: zabrania się lokalizacji inwestycji, które znacząco negatywnie oddziałują na środowisko,  zakazuje się stawiania obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, minimum 35% działki powinno zostać przeznaczone pod tereny zielone. Na pisma, które wysyłałam do Urzędu nie odpowiadano mi na pytania, powiedziano mi, że  należy złożyć skargę do Starostwa, a Starostwo odsyła mnie do gminy. Dlaczego Urząd nie wziął pod uwagę, że odpady niebezpieczne negatywnie wpływają na środowisko (takie są zapisy planu), dlaczego ten plan nie jest respektowany? Jeżeli załadunek złomu na kontener negatywnie nie oddziaływuje na środowisko, to co ja robię u lekarza, dlaczego moja córka budzi się w nocy z lękiem, dlaczego moi uczniowie nie mogą w spokoju zdawać egzaminów. Ostatnio byłam w Referacie Planowania i zobaczyłam na mapie z 1998 r., że w miejscu dzisiejszego skupu złomu był staw, który później został zasypany. Ja chce tylko spokojnie pracować w swoim miejscu pracy, wszystkie pisma, które otrzymuję od gminy są nic nie warte, to tylko nic nie znaczące mielenie. Jeszcze raz wnoszę o to, żeby postanowienie Wójta, które jest niezgodne z uchwałą Rady Gminy z 2003 r. zostało cofnięte.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: po analizie całej dokumentacji w przedmiotowej sprawie oraz zapisów planu miejscowego z 2003 r. doszłyśmy do spostrzeżeń, że plan w ogóle nie został w tej sprawie uwzględniony.  Firma skup złomu nie respektuje jego zapisów: nie ma 35% zieleni, była zgoda na wycinkę drzew, ale miały być nowe nasadzenie, których brak, zakazuje się działalności ze względu na hałas, uciążliwości dla środowiska, ta firma skupując złom gromadzi odpady szkodliwe dla środowiska. Analizując dokumenty można znaleźć, że załadunek towaru powinien się odbywać z tyłu działki, powinny być odpowiednie kontenery. Z punktu widzenia Referatu Budownictwa wszystko jest w porządku. Prowadząca sprawę Inspektor ds. środowiska stwierdziła na spotkaniu, że przy wydawaniu decyzji nie brała pod uwagę zapisów planu miejscowego. Skoro tak, to może są także inne postanowienia wydane z naruszeniem prawa? Pani Anita wnioskuje o stwierdzenie nieważności decyzji, bo podstawy jej wydania były niezgodne z prawem.

 

Z-ca Wójta Gminy: trudno na gorąco odnieść się do tego tematu, mogę obiecać, że na pewno jeszcze raz dogłębnie przeanalizujemy sprawę i jeżeli znajdziemy błędy, to postaramy się je naprawić.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: proszę Pana Mecenasa o ustosunkowanie się na gorąco do sprawy.

 

Pan Mecenas Michał Kublicki: w tej sprawie jest kilka kwestii, z jednej strony jest salon wizażu, z drugiej strony skup złomu. Pani Folaron pisze do gminy o likwidację firmy, a decyzję w tej sprawie wydaje starosta, w oparciu m.in. o uzgodnienie Wójta. Sytuacja jest niejasna na tyle, że nie można z całą mocą stwierdzić, że gmina wydała postanowienie bez uwzględnienia planu miejscowego z 2003 r. Ja analizowałem dokumenty i nie mogę tego kategorycznie stwierdzić. Pani Folaron powinna podjąć kroki zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, czyli wnieść odwołanie od decyzji Starosty do wyższej instancji. Z tego co mi wiadomo, to firma skup złomu przechodziła liczne kontrole, m.in. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i gmina wnioski z tych kontroli respektowała i wykonywała. Dlatego jeszcze raz powtarzam sprawa jest wielowątkowa, Pani Folaron przytacza różne wyrwane z kontekstu wątki i trudno to tego tak na gorąco się odnieść.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: trochę się dziwię Pana sugestii, aby oddać sprawę do organu wyższej instancji, czasami trzeba się uderzyć we własne piersi i przyznać się do błędu. Poza tym odpowiedzi ze strony gminy powinny być poważne, a nie wymijające. Proszę, aby gmina była przyjazna środowisku i mieszkańcom.

 

Radny Kapciński: wydaje mi się, że pismami tego nie wyjaśnimy, po tym co tu usłyszałem uważam, że powinna pani skierować sprawę do sądu. Pani Folaron wymaga od nas, żeby radni zlikwidowali firmę skup złomu. Tego dzisiaj nikt nie powie, ja też prowadzę działalność, ale liczę się z sąsiadami. Wójt nie może ot tak podjąć decyzji o likwidacji wspomnianej firmy, a co za tym idzie, likwidacji iluś miejsc pracy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: oczekuję, że sprawa będzie dogłębnie zbadana i otrzyma Pani oraz radni rzetelną informację, jak to zostanie załatwione do końca.

 

Radny Danielewski: czy z tym Panem nie idzie spokojnie porozmawiać, bo chyba wszyscy się zgodzimy, że taka firma powinna prowadzić swoja działalność w bardziej odludnym miejscu, a nie przy głównej drodze. Może wystarczy odrobina dobrej woli, przeprowadzenie rozmowy w sprawie zamiany działki, sprzedaży działki. Ten grunt w tym miejscu jest za drogi na tego typu działalność.

 

Wójt Gminy: spotkałem się z Panem prowadzącym skup złomu w Skórzewie i poinformowałem go o ofercie odkupienia od niego działki, na której prowadzi swoją działalność, na razie nie doszło do porozumienia w tej sprawie. Ja nie znam wszystkich pism w przedmiotowej sprawie, bo działam przy pomocy Urzędu i dziś odbiór jest taki, że nie jestem przygotowany do tak szczegółowej konfrontacji. Przeanalizujemy tą sprawę  i na pewno nie będę się upierał, że Urząd postępował słusznie, jeżeli będą przesłanki potwierdzające Pani słowa. Ale czy nie lepsze było by wystąpienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o unieważnienie decyzji wydanej przez Starostę. To SKO wezwie Starostę do przekazania wszystkich dokumentów i jeszcze raz prześwietli przedmiotową sprawę.

 

Pani Folaron: mam prośbę, aby radca prawny przeanalizował, czy uchwała Rady Gminy z 2003 r. dotycząca uchwalenia planu miejscowego jest zgodna z wydanym później postanowieniem Wójta Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: to ja wnioskuję do Pana Wójta o odpowiedź na piśmie Pani Folaron oraz wskazanie wnioskodawcy dalszych kroków prawnych, do jakich instytucji można się zwrócić w celu załatwienia sprawy.

 

Radny Dorna: wchodzimy już teraz w niuanse prawne, a z drugiej strony jest człowiek, zgadzam się, że przedmiotowa działalność w tym miejscu jest bardzo uciążliwa i musimy zrobić wszystko żeby pomóc ludziom i doprowadzić do przeniesienia tej działalności w inne miejsce.

 

 

 

Do pkt. 17.

Zakończenie obrad LI Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Na koniec Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i dokonała zamknięcia LI sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Protokół zawiera 13 załączników.

 

Protokół zawiera 19 stron, ponumerowane od 1 do 19.

              

Protokołował

    Inspektor ds. Rady Gminy

              Damian Gryska