P r o t o k ó ł   Nr XLVII/10

Sesji Rady Gminy Dopiewo odbytej w dniu 26 kwietnia 2010 roku

w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie

 

  Sesji przewodniczyli:                                                          Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                              Pani Zofia Dobrowolska

 

Sesję rozpoczęto o godz. 1415, a zakończono o godz. 2015.

 

Obsługę prawną na sesji zapewnia radca prawny, Pan Michał Kublicki.

 

Przebieg sesji:

 

Do pkt. 1.

 

Otwarcia XLVII sesji Rady Gminy Dopiewo o godz. 1415 dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Zofia Dobrowolska.

 

Do pkt. 2.

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na 15 radnych na sesji obecnych jest 11 radnych. Wobec powyższego Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał                       i rozstrzygnięć.

 

1.      lista obecności radnych – zał. nr 1

2.      stwierdzenie kworum – zał. nr 2

3.      lista obecności sołtysów – zał. nr 3

4.      lista obecności pracowników Urzędu Gminy – zał. nr 4

5.      lista obecności gości – zał. nr 5

 

Do pkt. 3.

Przewodnicząca Rady, Pani Zofia Dobrowolska odczytała porządek obrad w brzmieniu:

 

Porządek obrad  XLVII sesji Rady Gminy Dopiewo

 

1.      Otwarcie XLVII sesji Rady Gminy Dopiewo.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Odczytanie porządku obrad XLVII sesji Rady Gminy.

4.      Przyjęcie protokołu XLVI sesji Rady Gminy Dopiewo.

5.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

6.      Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

7.      Podsumowanie pracy Rady Gminy za rok 2009.

8.      Przedstawienie sprawozdania z wykonania uchwał za 2009 r.

9.      Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

10.  Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dopiewie.

11.  Sprawozdanie z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie.

12.  Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Dopiewo z wykonania budżetu za 2009 r.

-          Przedstawienie Radzie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wydanej opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Dopiewo z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok – opinia w załączeniu,

-          Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok  - opinia RIO o wniosku w załączeniu,

-          Dyskusja,

-          Głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo dot. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dopiewo oraz stwierdzenie podjęcia Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dopiewo, Panu Andrzejowi Strażyńskiemu za 2009 rok. Druk 352

13.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/324/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2010 r. Druk 353

14.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/394/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, rejon ulicy Leśnej, działki nr ewid. 382/1, 382/2, 384, 385, 386, 389, 467, 468, 469, 470 oraz część działki nr ewid. 372. Druk 356

15.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Pokrzywnica, obręb Więckowice. Druk 357

16.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości – Sołectwa Dopiewo na lata 2010-17. Druk 358

17.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dopiewie. Druk 359

18.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia opiekana Młodzieżowej Rady Gminy w Dopiewie. Druk 360

19.  Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i komunikaty.

20.  Zapytania i wnioski radnych.

21.  Wolne głosy.

22.  Zakończenie obrad XLVII Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Przewodnicząca zapytała czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad. Następnie poinformowała, że przed sesją zostały Państwu radnym rozdane projekty uchwał w sprawie przyznania Medalu „Zasłużony dla Gminy Dopiewo”. Jednakże nie będą one przedmiotem obrad dzisiejszej sesji, ponieważ w spotkaniu kapituły, które odbyło się w dniu 23 kwietnia

br. udział wzięło tylko 3 członków z 5 powołanych uchwałą. Dwie osoby nie wiedziały o posiedzeniu, dlatego wycofuję się z propozycji rozszerzenia porządku obrad o przedmiotowe uchwały. Kapituła zbierze się w pełnym składzie.

 

Radny Dziembowski: wnioskuje o skreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości – Sołectwa Dopiewo na lata 2010-17. Projekt powinien ponownie trafić na posiedzenia Komisji. W przedmiotowym Planie są liczne błędy, projekt nie jest zgodny z Planem Rozwoju Lokalnego, nie można go rozpatrywać w oderwaniu od innych miejscowości. Uważam, że nie powinniśmy zatwierdzać wydatków w kwocie 30 000 000 zł na jedno sołectwo w oderwaniu od innych.

 

O godz. 14.15 na posiedzenie komisji przybyła Pani radna K. Mikołajczak, Aktualny stan obecności wynosi 12 radnych.

Radny Nowaczyk: proszę Pana Wójta o wypowiedź w tej sprawie, czy wycofanie projektu z porządku obrad nie spowoduje, że utracimy dofinansowanie zewnętrzne.

 

Radny Dziembowski: ja nie jestem przeciwny inwestycjom w Dopiewie, ale chcę żeby to było przemyślane.

 

Wójt Gminy: harmonogram potrzebnych dokumentów został tak przygotowany, aby w wyznaczonym terminie złożyć kompletny wniosek, możemy zyskać 30 000 zł.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: uważam, że dobrze byłoby zrobić podobny wykaz zadań w stosunku do innych miejscowości, w tym celu można zwołać sesję nadzwyczajną i załatwić wtedy także sprawę odznaczeń gminnych.

 

Radny Danielewski: dlaczego się spieszymy z tymi sprawami.

 

Radny Bartkowiak: dziwię się, że to właśnie Pan Dziembowski podnosi kwestię tego programu, którego głównym zadaniem jest budowa gimnazjum w Dopiewie. W poprzedniej kadencji to właśnie Pan Nowaczyk złożył wniosek o potrzebie budowy gimnazjum w Skorzewie.

 

Radny Dziembowski: Panie Tadeuszu ja nie powiedziałem, że jestem przeciwny budowie gimnazjum w Dopiewie, chce tylko aby plan był zgodny z PRL-em

 

Przewodnicząca Rady Gminy: nikt nie neguje żadnego zadania wymienionego w tym projekcie uchwały, chodzi tylko o wzięcie pod uwagę także innych miejscowości. Czy nas na to stać?

 

O godz. 14.30 na posiedzenie komisji przybyła Pani radna M. Walich, Aktualny stan obecności wynosi 13 radnych.

 

Wójt Gminy: niepodjęcie przedmiotowej uchwały powoduje, że świadomie rezygnujemy z dofinansowania.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: proszę o przedstawienie opinii przez Komisje.

 

Radna Jamont: Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 

Radny Grządzielewski: stanowisko Komisji Budżetu: 2 głosy „za”, 2 głosy „przeciw”.

 

Pracownik Biura Rady Pan Gryska: Komisja Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: przystępujemy do głosowania: kto jest za wykreśleniem z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości – Sołectwa Dopiewo na lata 2010-17.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych, 6 głosami „za”, 4 głosami „przeciw”, 3 głosami „wstrzymującymi” nie wykreśliła z porządku obrad punktu dotyczącego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości – Sołectwa Dopiewo na lata 2010-17 wobec nie uzyskania bezwzględnej większości głosów, wymaganej do zmiany porządku obrad.

 

 

Wójt Gminy wnioskuję o wykreślenie z porządku obrad punktu dotyczącego projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/394/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, rejon ulicy Leśnej, działki nr ewid. 382/1, 382/2, 384, 385, 386, 389, 467, 468, 469, 470 oraz część działki nr ewid. 372 z powodu nowych okoliczności, które pojawiły się w przedmiotowej sprawie. Wpłynęło pismo od jednego z wnioskodawców, zmieniające wcześniejsze ustalenia, które nie było omówione podczas posiedzeń Komisji

Ponadto wnioskuję o rozszerzenie porządku obrad poprzez dodanie do niego 2 projektów uchwał. Pierwsza uchwała dotyczy współdziałania z Gminą Tarnowo Podgórne w realizacji zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci. Uchwała ma na celu współdziałanie z Gminą Tarnowo Podgórne w zakresie realizacji zadania oświatowego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki przedszkolnej w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych szkół publicznych dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Druga uchwała dotyczy utworzenia  na terenie gminy Dopiewo obwodu do głosowania w zakładzie pomocy społecznej celem przeprowadzenia wyborów Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 r.

 

Wobec braku dalszych uwag i wniosków Przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła do głosowania nad zmianą porządku obrad.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych, 13 głosami „za” wykreśliła z porządku obrad punkt dotyczący projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/394/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, rejon ulicy Leśnej, działki nr ewid. 382/1, 382/2, 384, 385, 386, 389, 467, 468, 469, 470 oraz część działki nr ewid. 372

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych, 13 głosami „za” rozszerzyła porządek obrad poprzez dodanie do niego projektu uchwały w sprawie utworzenia  na terenie gminy Dopiewo obwodu do głosowania w zakładzie pomocy społecznej celem przeprowadzenia wyborów Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 r.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych, 13 głosami „za” rozszerzyła porządek obrad poprzez dodanie do niego projektu uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Tarnowo Podgórne w realizacji zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci oraz

 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie zmienionego porządku obrad.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych, 11 głosami „za”, 1 głosie „przeciw”, 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła zmieniony porządek obrad XLVII Sesji Rady Gminy w brzmieniu:

 

1.      Otwarcie XLVII sesji Rady Gminy Dopiewo.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Odczytanie porządku obrad XLVII sesji Rady Gminy.

4.      Przyjęcie protokołu XLVI sesji Rady Gminy Dopiewo.

5.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

6.      Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

7.      Podsumowanie pracy Rady Gminy za rok 2009.

8.      Przedstawienie sprawozdania z wykonania uchwał za 2009 r.

9.      Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

10.  Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dopiewie.

11.  Sprawozdanie z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie.

12.  Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Dopiewo z wykonania budżetu za 2009 r.

-          Przedstawienie Radzie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wydanej opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Dopiewo z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok – opinia w załączeniu,

-          Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok  - opinia RIO o wniosku w załączeniu,

-          Dyskusja,

-          Głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo dot. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dopiewo oraz stwierdzenie podjęcia Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dopiewo, Panu Andrzejowi Strażyńskiemu za 2009 rok. Druk 352

13.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/324/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2010 r. Druk 353

14.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Pokrzywnica, obręb Więckowice. Druk 357

15.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości – Sołectwa Dopiewo na lata 2010-17. Druk 358

16.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dopiewie. Druk 359

17.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy w Dopiewie. Druk 360

18.  Projekt uchwały w sprawie utworzenia  na terenie gminy Dopiewo odrębnego obwodu do głosowania w zakładzie pomocy społecznej celem przeprowadzenia wyborów Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 r.

19.  Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Tarnowo Podgórne w realizacji zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci.

20.  Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i komunikaty.

21.  Zapytania i wnioski radnych.

22.  Wolne głosy.

23.  Zakończenie obrad XLVII Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Do pkt. 4.

Przyjęcie protokółu XLVI sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska poinformowała, że w Biurze Rady oraz przed sesją dostępny był protokół z XLVI sesji Rady Gminy i  zapytała, czy są uwagi do protokołu.

 

Przewodnicząca Rady zapytała, kto jest za przyjęciem protokółu z XLV sesji.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych, 9 głosami „za”, 4 głosami „wstrzymującymi”, przyjęła protokół XLVI sesji Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 marca 2010 roku.

 

Wobec powyższego głosowania Przewodnicząca Rady stwierdziła, że protokół został przyjęty większością głosów.

 

O godz. 14.50 na posiedzenie komisji dotarł Pan radny Przybył, Aktualny stan obecności wynosi 14 radnych.

 

Do pkt. 5.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

 

Wójt Gminy przedstawił informację z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Dopiewo.

Pisemną informację radni otrzymali w materiałach na sesję.

Na zadane pytania odpowiedzi udzielał Wójt Gminy.

Rada sprawozdanie przyjęła.

 

Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. nr 6 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 6.

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła ustną informację z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Dopiewo. Zajmowała się m.in. przygotowaniem prac komisji  i sesji, przygotowaniem obrad I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy, sprawami mieszkańców, w tym OSP Dopiewo i Palędzie, koordynowaniem prac nad drugą częścią publikacji o Powstaniu Wielkopolskim, sprawami funduszu sołeckiego (analityczne opracowanie podejścia RG V Kadencji do środków na sołectwa), pracą nad statutem gminy.

 

Na zadane pytania odpowiedzi udzielała Przewodnicząca Rady Gminy.

Rada sprawozdanie przyjęła.

 

Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. nr 7 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 7.

Podsumowanie pracy Rady Gminy za rok 2009.

 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła podsumowanie pracy Rady Gminy za rok 2009.

 

Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. nr 8 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 8.

Przedstawienie sprawozdania z wykonania uchwał za 2009 r.

 

Radny Radzik: wnioskuję, aby omawianie przedmiotowych sprawozdań odbyło się w formie pytań.

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał za 2009 rok. Sprawozdanie radnym zostało doręczone  wraz z pozostałymi materiami na sesję.

 

Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. nr 9.

 

Rada sprawozdanie przyjęła do wiadomości.

 

Do pkt. 9.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o zadawanie pytań do przedłożonego sprawozdania.

 

Na zadane pytanie odpowiedzi udzieliła Pani Czesława Leciejewska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Rada sprawozdanie przyjęła do wiadomości.

 

Sprawozdanie rzeczowe i finansowe stanowi zał. nr 10 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 10.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dopiewie.

 

Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o zadawanie pytań do przedłożonego sprawozdania.

 

Na zadane pytanie odpowiedzi udzieliła Pani Elżbieta Nowicka – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zadała pytanie, jak rozdysponowane zostały środki w wysokości 40 000 zł przeznaczone w budżecie roku 2009 na zatrudnienie koordynatora ds. kultury w gminie.

 

Pani E. Nowicka: Nie miałam wyodrębnionych środków na ten cel. 20 000 przeznaczone zostało na opłacenie zespołu Stachurski, pozostałe środki wykorzystane zostały na zakup sprzętu do nowej siedziby biblioteki.

 

Rada sprawozdanie przyjęła do wiadomości.

 

Sprawozdanie rzeczowe i finansowe stanowi zał. nr 11 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 11.

Sprawozdanie z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie.

 

Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o zadawanie pytań do przedłożonego sprawozdania.

 

Na zadane pytanie odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Pan Andrzej Strażyński.

 

Rada sprawozdanie przyjęła do wiadomości.

 

Sprawozdanie rzeczowe i finansowe stanowi zał. nr 12 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 12.

Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Dopiewo z wykonania budżetu za 2009 r.

-          Przedstawienie Radzie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wydanej opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Dopiewo z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok – opinia w załączeniu,

-          Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok  - opinia RIO o wniosku w załączeniu,

-          Dyskusja,

-          Głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo dot. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dopiewo oraz stwierdzenie podjęcia Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dopiewo, Panu Andrzejowi Strażyńskiemu za 2009 rok.

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Rada Gminy w tym momencie rozpatrzy sprawozdanie Wójta Gminy Dopiewo z wykonania budżetu za 2009 rok oraz poinformowała, że radni mieli możliwość dyskusji nad przedłożonym sprawozdaniem na posiedzeniach Komisji. Sprawozdanie zostało radnym doręczone w formie opisowej i tabelarycznej.

Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok.

 

Wójt Gminy zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009  rok, celem dokonania analizy i oceny.

 

I.                        BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Dopiewo został przyjęty uchwałą Nr XXXI/212/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2009 r. Budżet po zmianach dokonanych w trakcie roku wyniósł:

 

O  dochody – 50.341.744 zł,

O  wydatki – 44.848.821 zł,

O  nadwyżka – 5.492.923 zł.

I.1. Dochody

Dochody Gminy w 2009 r. zostały zrealizowane w wysokości 49.550.607,17 zł, tj. 98,43%.

I.2. Wydatki

Wydatki Gminy w 2009 r. zostały zrealizowane w wysokości 43.211.075,78 zł, tj.: 96,35%  planu; wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 13.066.090,74 zł, tj.: 96,71%. Do najważniejszych zmian w dochodach bieżących jakie nastąpiły w 2009 r. w stosunku do 2008 r. należą: 

1)     wzrost o kwotę 640.440 zł subwencji oświatowej;

2)     wzrost o kwotę 2.440.106 zł udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

3)     spadek o kwotę 491.102 zł dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;

4)     spadek o kwotę 323.405 zł dochodów z tytułu opłaty planistycznej.

 

Do najważniejszych zmian w wydatkach bieżących jakie nastąpiły w 2009 r. w stosunku do 2008 r. należą: 

1)     wzrost o kwotę 267.907 zł wydatków na bieżące utrzymanie  dróg,

2)     wzrost o kwotę 2.131.417 zł wynagrodzeń i pochodnych (przede wszystkim w oświacie),

3)     wzrost o kwotę 159.331 zł wydatków na gospodarkę odpadami,

4)     wzrost o kwotę 116.524 zł wydatków na energię elektryczną zużytą na oświetlenie uliczne,

5)     wzrost o kwotę 285.517 zł dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych,

6)     wzrost o kwotę 118.000 zł dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Ponadto w 2009 r. w związku z utworzeniem straży gminnej poniesiono wydatki w kwocie 283.287 zł, w tym inwestycje 67.800 zł,

I.3. Przychody

Przychody Gminy Dopiewo w 2009 r. wyniosły 5.046.760,74 zł, w tym:

1)     wolne środki pieniężne pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek – 2.423.760,74 zł,

2)     pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 623.000 zł,

3)     emisja obligacji komunalnych w wysokości 2.000.000 zł.

I.4. Rozchody

W 2009 r. Gmina spłaciła zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w łącznej kwocie 4.605.088,76 zł, tj. 100% planowanych spłat. W 2009 r. WFOŚiGW umorzył Gminie pożyczki w wysokości 247.850 zł.

I.5. Nadwyżka/deficyt

Nadwyżka (dodatnia różnica między dochodami a wydatkami) za 2009 r. wyniosła 6.339.531,39 zł. Nadwyżka została przeznaczona w kwocie 4.605.088,76 zł na spłatę zadłużenia. Pozostała kwota zwiększy środki na wydatki budżetowe w roku 2010.

I.6. Zadłużenie

Zadłużenie Gminy na 31.12.2009 r. wyniosło 14.605.576,25 zł i spadło w stosunku do 31.12.2008 r. o kwotę 2.229.938,75 zł. Zadłużenie stanowi 29,48% wykonanych dochodów ogółem (łączna kwota długu gminy zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem).

 

I.7. Obsługa zadłużenia

Łączna kwota spłaconych rat pożyczek i odsetek od pożyczek i kredytów w 2009 r. wyniosła 5.229.955,93 zł, co stanowi 10,55% wykonanych dochodów (łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w danym roku zgodnie z art. 169 ust. 1  ustawy o finansach publicznych nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów gminy).

I.8. Należności i zobowiązania

Stan należności Gminy na 31 grudnia 2009 r. wynosi 2.104.929,11 zł,
w tym zaległości 1.471.982,80 zł. Na stan zaległości składają się należności z tytułu:

1)     podatków – 1.030.916,48 zł, w tym lokalnych 862.444,84 zł,

2)     opłat – 70.129,34 zł,

3)     czynszów i opłat za użytkowanie wieczyste – 26.469,06 zł,

4)     wykupów – 9.186,09 zł,

5)     biletów komunikacji gminnej – 7.294,30 zł,

6)     zaliczek alimentacyjnych – 233.313,89 zł,

7)     kar umownych – 55.961,39 zł,

8)     odsetek – 29.963,47 zł,

9)     pozostałych – 8.748,78 zł.

10) W celu wyegzekwowania należności w 2009 r. wysłano 2193 szt. upomnień na kwotę 822.895,28 zł oraz wystawiono 803 tytuły wykonawcze (wzrost o 73% w stosunku do 2008r.) na kwotę 296.076,70 zł. Ponadto w celu zabezpieczenia należności dokonano 16 wpisów na hipotekę przymusową na łączną kwotę 57.756,20 zł. Stan należności zabezpieczonych hipoteką ogółem na 31.12.2009 r. wyniósł 364.675,44 zł.

11) Stan zobowiązań Gminy na 31.12.2009 r. wyniósł 858.811,74 zł i dotyczy przede wszystkim dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r. Zobowiązania wymagalne na ten dzień nie wystąpiły.

 

Szczegółowo zostały omówione wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty na terenie Gminy Dopiewo oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych. W tym momencie Wójt Gminy Dopiewo omówił wszystkie zadania inwestycyjne realizowane w 2009 roku  przedstawiając zakres realizacji i ich wartość. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało radnym zaprezentowane w formie multimedialnej.

 

Wójt Gminy zwrócił się do Rady Gminy o przyjęcie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok.

 

Cały tekst sprawozdania stanowi zał. nr 13 do protokołu sesji.

 

1)                 Skarbnik Gminy, Pan Piotr Łoździn odczytał  Uchwałę Nr 0954/25/17/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2009 rok, która była pozytywna.

           Pełen tekst kserokopii w/w opinii stanowi zał. nr 14 do protokółu sesji.

 

2)                 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Krystyna Mikołajczak złożyła informację w sprawie pracy Komisji nad wypracowaniem wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy i poinformowała, że z prac Komisji Rewizyjnej sporządzone są protokoły z posiedzeń, z którymi każdy radny ma prawo się zapoznać. 

          Wniosek Komisji Rewizyjnej został radnym doręczony wraz z materiałami na sesję.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo.

 

Ocena wykonania  budżetu za 2009 rok.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej stwierdziła, że realizacja budżetu gminy Dopiewo w 2009 r. była wykonana z zasadnością oraz odpowiedzialnością za prawidłową gospodarność środkami publicznymi.

Komisja nie stwierdziła przy kontroli i analizie wykonania budżetu gminy za 2009 rok uchybień lub wykroczeń finansowych określonych w ustawie o finansach publicznych. Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu jest pozytywna i Komisja wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi.

Pełen tekst wniosku Komisji Rewizyjnej stanowi zał. nr 15 do protokołu sesji.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała Uchwałę Nr 0955/6/17/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia  opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dopiewo absolutorium za 2009 rok, która była pozytywna.

Pełen tekst w/w opinii stanowi zał. nr 16 do protokółu sesji.

3)                 Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję w celu przeprowadzenia debaty nad przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok.

 

Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o zabieranie głosu w dalszej debacie.

 

Radni stwierdzili, że sprawozdanie zostało dokładnie omówione na komisjach i nie zadali zapytań.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: rok 2009 nie wszystkich nas zadowala. Było wiele pozytywów, ale też muszę wyraźnie stwierdzić, że wiele zadań zostało przesuniętych w realizacji na rok 2010, m.in. budowa kanalizacji w Dąbrowie i Palędziu. Myślę, że będzie jeszcze czas na pełne podsumowanie roku. Dziś podkreślę kilka pozytywów.

Pozytywy: powołanie Straży Gminnej, powołanie Młodzieżowej Rady Gminy, przyjęcie stanowisk w sprawie dróg  i ścieżek pieszo-rowerowych, remont budynku po byłym ośrodku zdrowia, remont sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy (niestety kosztem pomieszczenia biura Rady Gminy, które zostało wtłoczone do pokoiku Przewodniczącej), modernizacja plaży w Zborowie, obchody 90 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej, prace nad statutem gminy, inwestycje w oświacie, rozdzielenie Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Dąbrowie, wypracowanie koncepcji i przygotowanie dokumentacji na budowę przedszkola w Konarzewie, decyzja  o budowie szkoły w Dąbrówce i przedszkola w Skórzewie, budowa kanalizacji, zakończenie budowy ul. Szarotkowej w Skórzewie, budowy ul. Młyńskiej w Konarzewie  i Tysiąclecia w Dopiewie, ul. Klonowej w Więckowicach, utwardzenie ul. Malinowej w Palędziu, rozpoczęcie prac nad S11, decyzja o funduszu sołeckim.

Podczas sesji absolutoryjnej nie będę wyszczególniała minusów, ale musimy mieć ich świadomość i w roku 2010 zastanowić się, jak udoskonalić i przyspieszyć realizację wielu zadań. To jest prośba do Wójta o dołożenie starań, by wszystkie zadania zaplanowane na rok 2010 zostały zrealizowane w sposób zadowalających społeczność Gminy.

 

Nikt z radnych nie wyraził woli zabrania głosu w dalszej dyskusji. W związku z tym Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok.

 

Przewodniczący Komisji oświadczyli, że po zapoznaniu się z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok wyrażają opinie pozytywną.

 

4)      Przewodnicząca Rady, Pani Zofia Dobrowolska poddała pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo dot. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dopiewo  za 2009 rok. Następnie Przewodnicząca poinformowała, że głosowanie będzie imiennym głosowaniem jawnym.

 

Przewodnicząca Rady Gminy,  Zofia Dobrowolska poddała pod jawne głosowanie imienne wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium oraz wyjaśniła, że głosowanie imienne odbywa się poprzez wyczytanie radnego z nazwiska i odnotowanie oddanego głosu; „za”, „przeciw” lub „wstrzymujący”, wstawiając znak „x” w odpowiedniej rubryce.

 

Następnie Przewodnicząca Rady wyczytała kolejno radnych i odnotowała w odpowiedniej rubryce

 

 

 

Lp.

 

 

Imię i nazwisko

Sposób głosowania imiennego radnych

 

 

 

Głosy „za”

Głosy „przeciw”

      

Głosy „wstrzymujące”

1.                 

Tadeusz Bartkowiak

x

 

 

2.                 

Wiktor Danielewski

x

 

 

3.                 

Zofia Dobrowolska

x

 

 

4.                 

Wojciech Dorna

x

 

 

5.                 

Piotr Dziembowski

 

 

x

6.                 

Ryszard Grządzielewski

x

 

 

7.                 

Henryk Kapciński

x

 

 

8.                 

Marta Jamont

x

 

 

9.                 

Sławomir Kurpiewski

-

 

 

10.              

Krystyna Mikołajczak

x

 

 

11.              

Walenty Moskalik

x

 

 

12.              

Leszek Nowaczyk

x

 

 

13.              

Jacek Przybył

x

 

 

14.              

Andrzej Radzik

x

 

 

15.              

Mariola Walich

x

 

 

 

Wynik głosowania

 

 

13

 

0

 

1

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że udział w głosowaniu wzięło 14 radnych obecnych na sesji.

 

„Za” głosowało 13 radnych

Głosów „przeciw” nie było,              

Jedna osoba  „wstrzymała się” od głosu.              

 

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że w wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XLVII/352/10  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dopiewo Panu Andrzejowi Strażyńskiemu za 2009 rok.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. nr 17  do protokołu sesji.

 

Do pkt. 13.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/324/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2010 r.

 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, który poinformował, że w pozycji:

             I.      DOCHODY

Dział 710   Zwiększono o kwotę 3.600 zł dochody z tytułu współfinansowania prac komisji urbanistyczno-architektonicznej przez Gminy: Stęszew, Buk i Tarnowo Podgórne.

Dział 854   Wprowadzono w kwocie 12.882 zł dotację celową z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów.

          II.      WYDATKI

Rozdział 60016 – Zwiększono o kwotę 50.000 zł wydatki na budowę parkingu w Dopiewie. 

Rozdział 71095 – Zwiększono o kwotę 4.800 zł diety dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Rozdział 75412 – Przesunięto z wydatków bieżących na majątkowe kwotę 25.000 zł, w tym 15.000 zł w zakresie wydatków funduszu sołeckiego. Przesunięto na dotacje na wydatki bieżące kwotę 4.700 zł.

Rozdział 85154 – Zwiększono o kwotę 540 zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi. 

Rozdział 85415 – Zwiększono o kwotę 12.882 zł wydatki na pomoc materialną dla uczniów.

Rozdział 90015 – Wprowadzono w kwocie 4.000 zł wydatki na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Gołuskach.

Rozdział 92601 – Wprowadzono w kwocie 350.000 zł wydatki na budowę kompleksu sportowego w ramach projektu "Moje Boisko ORLIK 2012" w Skórzewie.

Rozdział 92695 – Zwiększono o kwotę 7.000 zł wydatki na budowę szatni przy boisku w Konarzewie, w tym 4.000 zł na pierwsze wyposażenie.

 

       III.      DEFICYT, PRZYCHODY, ROZCHODY

Zwiększono deficyt o kwotę 412.740 zł do kwoty 14.438.450 zł. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych o kwotę 412.740 zł do kwoty 3.074.658 zł.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję i zapytała czy są środki na projekt oświetlenia w Gołuskach, o którym była mowa na posiedzeniach Komisji.

Skarbnik Gminy: środki na powyższe zadanie zostały zabezpieczone w budżecie. Ponadto chcę poinformować, że dziś wpłynął wniosek ze szkoły Podstawowej w Dopiewie, aby do nazwy zadania: modernizacja szkoły dodać także zapis o budowie parkingu przy szkole.

Radny Dziembowski: na posiedzeniu Komisji wnioskowałem o zorientowanie się czy istnieje szansa wykonania tartanowego podłoża na placu zabaw w Skórzewie. Co z zamontowaniem 2 barierek na ul. Nad Potokiem.

Z-ca Wójta Pan Cegłowski: istnieje możliwość wyłożenia tartanem placu zabaw, koszt 120 zł/1m2 plus robocizna 100 zł, razem 220 zł/1m2.

Sekretarz Gminy, Pan Ślisiński: barierki możemy zamontować, koszt jednej to 450 zł, środki weźmiemy z bieżącego utrzymania dróg.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” podjęła Uchwałę nr XLVII/353/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/324/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2010 r.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 18 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 14.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Pokrzywnica, obręb Więckowice.

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Budownictwa, Pan Maciej Łakomy, który poinformował, że w celu umożliwienia osobom zamieszkałym na terenie ogródków działkowych dopełnienia obowiązku meldunkowego, zaistniała potrzeba nadania nazw przedmiotowym ulicom. Rada Sołecka w Więckowicach oraz Polski Związek Działkowców „Sierosław

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” podjęła Uchwałę nr XLVII/354/10 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Pokrzywnica, obręb Więckowice.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 19 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 15.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości – Sołectwa Dopiewo na lata 2010-17.

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy, który poinformował, że Plan odnowy miejscowości umożliwi zrównoważony rozwój sołectwa Dopiewo.

Wspólnie zostały opracowane propozycje planowanych zadań i ustalono, które z tych zadań powinny być realizowane jako  priorytetowe.

Opracowany Plan umożliwia aplikowanie o środki finansowe Unii Europejskiej  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  zadań,  które poprawią  poziom jakości życia mieszkańców wsi.

Na zebraniu wiejskim jakie odbyło się w dniu 19 kwietnia 2010 roku w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dopiewie mieszkańcy  uchwałą zebrania wiejskiego przyjęli  „Plan Odnowy Miejscowości – sołectwa Dopiewo na lata 2010 - 2017’’.

Zapisy zawarte w Planie Odnowy Miejscowości -  sołectwo Dopiewo  są zgodne  z  zapisami zawartymi w dokumentach dotyczących rozwoju gminy tzn. Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Dopiewo  na lata 2007-2013 ”oraz zapisami Strategii Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 – 2013.

Plan  Odnowy Miejscowości jest dokumentem  uwzględniającym zasady pomocy finansowej określonej w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013.

Plan Odnowy miejscowości obejmuje swoim zasięgiem miejscowości Dopiewo, Żarnowiec oraz Podłoziny.  Zadania zawarte w Planie  są ukierunkowane   na potrzeby rozwoju tych  wsi i poprawę jakości życia ich mieszkańców. 

W  tym dokumencie zaplanowano, iż realizacja planowanych zadań może być  realizowana przy wykorzystaniu wsparcia budżetu gminy oraz innych źródeł umożliwiających  realizację projektów.

Przyjęty Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, który może ulegać zmianom. W razie potrzeb   może ulegać aktualizacji i dostosowaniu w zależności od potrzeb i warunków rozwoju  miejscowości. Plan będzie poddawany systemowi monitorowania. Monitorowanie jako proces systematycznego zbierania, raportowania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanego planu w aspekcie finansowym i rzeczowym ma na celu dbanie o prawidłową  jego realizację.

W  proces monitorowania Planu zaangażowania będą pracownicy Urzędu Gminy Dopiewo,  jak również sami mieszkańcy sołectwa, którzy zarówno na spotkaniach Rady Sołeckiej, jak i podczas zebrań wiejskich, będą systematycznie zapoznawać się ze stanem zaawansowania prac, będą również mieli możliwość zgłaszania wniosków i uwag będących podstawą do modyfikacji i uaktualniania zapisów dokumentu.

Powyższe opracowanie w sposób syntetyczny przedstawia wizję rozwoju sołectwa, zostały w nim nakreślone główne kierunki rozwoju miejscowości, przy jednoczesnym podjęciu działań aktywizujących społeczność wiejską w perspektywie 7 lat. 

Plan nie generuje kosztów po stronie Gminy poza pracą pracownika Urzędu Gminy. Odnowa dotyczy Dopiewa, ale praktycznie tylko Żarnowca. Uchwała jest potrzebna, aby uzyskać środki w ramach programy LEADER.

Powyższe opracowanie zostało zaakceptowane podczas zebrania wiejskiego.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Dziembowski: w tym dokumencie jest wiele błędów np.:

- str. 4 – jest wymienionych 19 miejscowości, a wiadomo, że jest więcej,

- str. 6 – nie „Roy” Dupiewski tylko „Stanisław Roy”, nie  „Zginalska” tylko „Zginalka”, ponadto August Działyński zmarł w roku 1759 czyli w roku 1764 nie mógł zostać właścicielem Dupiewa,

- str. 7 powinno być Stanisław Kozierowski a nie Bartłomiej Kozierowski ze Skórzewa,

- str. 18 – mowa o parkingu buforowym, o którym PRL nie wzmiankuje,

- ponadto przy wielu zadaniach nie zgadzają się z PRL terminy ich wykonania oraz zarezerwowane środki.

- str. 21 Zakończenie – mowa o Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Dopiewo na lata 2007-13 - takiego planu nie ma jest Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Dopiewo na lata 2007-2016 – uchwała z 20 grudnia 2007 roku, nr XVIII/116/07.

 

Radna Walich: nie można zrobić takiego planu dla wszystkich miejscowości.

 

Radny Kapciński: czy ten plan musi być tak obszerny, aby uzyskać dofinansowanie. Czy nie można go skrócić, dostosować do PRL.

 

Wójt Gminy: oczywiście, że można taki plan wykonać także dla innych miejscowości. Zaczęliśmy od Dopiewa, bo taka jest potrzeba chwili, aby uzyskać środki na Żarnowiec, następne w kolejce są Więckowice. Poza tym na takie opracowania potrzeba pieniędzy, jedno mogliśmy zrobić we własnym zakresie, ale 11?

 

Radny Przybył: nie byłoby tej dyskusji gdyby zrealizowano wniosek z Komisji Rolnictwa, czyli odłożenie przedmiotowego planu na kolejne posiedzenie Komisji po sprawdzeniu zgodności z PRL.

 

Skarbnik Gminy: nie trzeba odrzucać tej uchwały ze względu na brak zgodności z PRL, bo to właśnie PRL można później dostosować do Planu, a w zmienionym PRL szczegółowo rozpisać zadania dla poszczególnych sołectw. W tej sytuacji nie będzie konieczne uchwalanie planów odnowy dla wszystkich miejscowości gdyż dane, na których zależy radnym tj. wykaz inwestycji z podziałem na sołectwa będzie w WPI.

 

Radny Dziembowski: jeżeli teraz uchwalimy uchwałę niezgodną z PRL to jak na to zareaguje wojewoda?

 

Skarbnik Gminy: wystarczy w projekcie uchwały zmienić brzmienie jednego słowa „zgodny” na „uwzględniający” aby wojewoda w tym zakresie nie mógł wnieść ewentualnych zastrzeżeń.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: w Planie mamy rozpisane zadania na 7 lat na kwotę ponad 30 000 000 zł, nie jestem przeciwna realizowaniu tych zadań, chodzi o zasadę, aby nie wprowadzać tego w ostatniej chwili bez uzasadnienia w powiązaniu z innymi sołectwami. Czy jest Pan w stanie zagwarantować podobne kwoty na inne sołectwa w porównywalnym okresie czasu?

 

Skarbnik Gminy: tak nie można rozumować, bo skoro wydamy ok. 20 000 000 zł na budowę szkoły w Dąbrówce, to czy np. po  5 000 000 zł wydamy na inne sołectwa stosując powyższą zasadę.

 

Sekretarz Gminy Pan Ślisiński: ja mam pewną propozycję, pewne wymogi musimy spełnić żeby uzyskać środki zewnętrzne, podjęcie przedmiotowej uchwały spowoduje otrzymanie szansy na dofinansowanie, ale nie zamyka drogi do zmiany uchwały w przyszłości.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: powtarzam swoje pytanie, licząc proporcjonalnie sołectwo Dopiewo liczy ok. 3 000 mieszkańców, czyli prawie 1/5 ludności gminy. Czy Pan Skarbnik jest w stanie zagwarantować podobne środki na inne sołectwa?

 

Radny Dorna: Żarnowiec do tej pory kojarzył mi się z pięknym miejscem, a my chcemy to zepsuć. Dwie sesje temu zarezerwowaliśmy w budżecie określoną kwotę na renowację tego miejsca, dziś mamy drugą odsłonę. Chcę, aby wszystkie zadania wymienione w Planie zostały zrealizowane, a także żeby podobne rzeczy zadziały się także w innych miejscowościach. Są dwie opinie: Pan Skarbnik twierdzi, że środki na realizację powyższych zadań się znajdą, najwyżej się zadłużymy, ale jest też kwestia rozpoczętych inwestycji w innych miejscowościach. Z drugiej strony słyszę, że podjęcie uchwały jest tylko po to, żeby otrzymać dofinansowanie na Żarnowiec. Poza tym powyższe kwoty maja być zaakceptowane przez Zebranie Wiejskie – wtedy dla mnie to byłby dekalog, bo mieszkańcy będą domagali się realizacji powyższych zadań.

 

Radny Danielewski: uważam, że wpływy z podatków w tym roku będą znacznie mniejsze od zakładanych, firmy ledwo zipią. Poza tym o co my się kłócimy, 30 000 zł na 7 lat? Dajmy sobie spokój. 

 

Skarbnik Gminy: nie ma sygnałów o tym, że wpływy z podatków mają być mniejsze.

 

Radny Nowaczyk: ktoś użył sformułowania, że oszukaliśmy mieszkańców przyjmując PRL. My oszukaliśmy samych siebie. Poza tym dobrze, że Pani Przewodnicząca chce dzielić środki relatywnie do ilości mieszkańców, bo do tej pory tak nie było.

 

Radny Dziembowski: czy ten Plan możemy zmienić z 2010-17 na 2010-13.

 

Wójt Gminy: nie możemy zmienić terminu realizacji tego Planu.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną, natomiast Komisja Budżetu zajęła następujące stanowisko: 2 głosy „za”, 2 „wstrzymujące”.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 5 głosami „za”, 6 głosami „przeciw”, 3 głosami „wstrzymującymi” nie podjęła  Uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości – Sołectwa Dopiewo na lata 2010-17.

 

Pełen tekst projektu uchwały stanowi zał. Nr 20 do protokołu sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: mimo wszystko wnioskuję o przygotowanie podobnego Planu Odnowy Miejscowości dla wszystkich sołectw naszej Gminy.

 

Do pkt. 16.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dopiewie.

                                                                                                                                        

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Pan Władysław Ślisiński , który poinformował, że podjęcie uchwały stało się konieczne w związku ze zmianą siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Dopiewie, która obecnie mieści się przy ul. Konarzewskiej 12 w Dopiewie.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji nie był omawiany.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” podjęła Uchwałę nr XLVII/355/10 w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dopiewie.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 21 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 17.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia opiekana Młodzieżowej Rady Gminy w Dopiewie.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: 16 lutego br. odbyły się wybory do MRG, w dniu wczorajszym odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Gminy. Zgodnie z § 45 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Dopiewie Wójt Gminy Dopiewo powołuje Opiekuna Rady, którego zatwierdza Rada Gminy. Zadaniem Opiekuna jest zapewnienie warunków umożliwiających swobodny przepływ informacji pomiędzy Radą a organami samorządowymi Gminy i Urzędem Gminy w Dopiewie. Opiekun wykonuje funkcję odpłatnie na podstawie stosownej umowy cywilnej. Opiekunem Młodzieżowej Rady zgodziła się zostać Pani Katarzyna Macudzińska. Pani  Katarzyna Macudzińska mieszka w Skórzewie i pracuje na stanowisku pedagoga szkolnego w Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Dopiewie. Jest przez młodzież bardzo lubiana i zaangażowała się w działania na rzecz utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Dopiewo, m. In. przygotowała młodzież gimnazjalną z Dopiewa do wyborów, uczestniczyła w pracach Gminnej Komisji Wyborczej, wsparła działania integrująco – warsztatowe przygotowujące młodzież do odbycia I Sesji MRG. Pani Katarzyna posiada umiejętność nawiązywania dobrych relacji z młodzieżą i swoją postawą może doprowadzić do integracji zróżnicowanych środowisk młodzieży naszej Gminy.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Danielewski: Rada Gminy ma zatrudniać pracownika Wójtowi, czy nie powinien tego zrobić Wójt. Jeżeli taki jest zapis w statucie to może jest on nieprawidłowy.

 

Radny Dorna: czy statut jest zgodny z aktami wyższego rzędu.

 

Mecenas Michał Kublicki: jeżeli ta Pani ma być wynagradzana, to muszę zerknąć do przepisów, czy są jakieś regulacje określające te kwestie.

 

Skarbnik Gminy: uważam, że ta Pani powinna najpierw wyrazić zgodę, a jeżeli wyraziła, to jakie warunki zostały jej zaproponowane.

 

Radny Radzik: na początku była mowa o tym, że opiekun będzie wykonywał swoje funkcje społecznie, teraz się okazuje, że ma być wynagradzany.

 

Przewodnicząca Rady: szczegółowo kwestie związane z zatrudnieniem opiekuna MRG przez Wójta potrzebą jego zatwierdzenia przez Radę reguluje Statut Młodzieżowej Rady Gminy, który przyjęliśmy uchwałą. Wójt zaakceptował osobę Pani K. Macudzińskiej, odbyło się w tej sprawie spotkanie. Komisje Rady Gminy nie podjęły w czasie obrad żadnych zapytań. Uważam, że uchwała powinna zostać teraz podjęta.

 

Radny Dorna: czy ta uchwała nie może poczekać do kolejnej sesji.

 

Radny Nowaczyk: Pani Macudzińska jest pracownikiem szkoły, może należy zwiększyć środki szkole, żeby te sprawy regulował z nią Dyrektor szkoły.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: w takim razie proponuję przenieść ten punkt na kolejną sesję.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 13 głosami „za”, 1 głosie „przeciw” podjęła decyzję o przesunięciu podjęcia przedmiotowej uchwały na kolejnej sesji Rady Gminy.

 

Pełen tekst projektu uchwały stanowi zał. Nr 22 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 18.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia  na terenie gminy Dopiewo obwodu do głosowania w zakładzie pomocy społecznej celem przeprowadzenia wyborów Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 r.

 

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy, który poinformował, że zachodzi potrzeba utworzenia  na terenie gminy Dopiewo obwodu do głosowania w zakładzie pomocy społecznej celem przeprowadzenia wyborów Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 r.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji nie był omawiany.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” podjęła Uchwałę nr XLVII/356/10 w sprawie utworzenia  na terenie gminy Dopiewo obwodu do głosowania w zakładzie pomocy społecznej celem przeprowadzenia wyborów Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 r.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 23 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 19.

Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Tarnowo Podgórne w realizacji zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci.

 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, który poinformował, że uchwała ma na celu współdziałanie z Gminą Tarnowo Podgórne w zakresie realizacji zadania oświatowego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki przedszkolnej w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych szkół publicznych dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji nie był omawiany.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” podjęła Uchwałę nr XLVII/357/10 w sprawie współdziałania z Gminą Tarnowo Podgórne w realizacji zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 24 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 20.

Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i komunikaty.

 

Przewodnicząca Rady Gminy przeczytała korespondencję, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i ustosunkowała się do sposobu jej realizacji:

 

1.      Pismo mieszkańców ul. Morelowej w Skórzewie w sprawie budowy kanalizacji (pismo skierowane do Wójta Gminy; do wiadomości: Rada Gminy).

2.      Pismo Pana Wojciecha Horyńskiego w sprawie merytorycznego ustosunkowania się przez Radę Gminy do zarzutów wskazanych we wcześniejszych skargach Pana Horyńskiego.

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w dniu 11 maja br. odbędzie się II sesja Młodzieżowej Rady Gminy, natomiast na czerwiec młodzież planuje imprezę plenerową.

W dniu 10 maja br. planuję przeprowadzenie uroczystej sesji Rady Gminy „Ocalić od zapomnienia”

 

Do pkt. 21.

Zapytania i wnioski radnych.

 

Radna Mikołajczak: na jakim etapie jest budowa chodnika z Gołusek do Palędzia i budowa kanalizacji w Palędziu.

 

Skarbnik Gminy: w sprawie budowy chodnika została wykonana koncepcja.

 

Z-ca Wójta Pan Cegłowski: budowa kanalizacji w Palędziu rozpoczęła się, prace trwają.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: wnioskuję o przyspieszenie prac związanych z przystąpieniem do przetargu na budowę II etapu kanalizacji w Palędziu i Dąbrowie.

 

Radny Grządzielewski: jak wygląda sprawa zakupu urządzeń dla OSP Dopiewo.

 

Skarbnik Gminy: będzie zakupiony zestaw porównywalny do jednostki w Zakrzewie.

 

Radny Grządzielewski: ale dzięki temu, że kurs euro jest obecnie niski straż w Dopiewie mogłaby zakupić więcej urządzeń.

 

Skarbnik Gminy: Komisja Oświaty zadecydowała, że zestawy mają być porównywalne. Poza tym OSP Zakrzewo kupuje dodatkowy sprzęt ze środków sołeckich, a w Dopiewie nie zarezerwowano środków na ten cel.

 

Radny Grządzielewski: na jakiej podstawie jednostka OSP w Zakrzewie otrzymała samochód, bo widziałem taką informację w lokalnej gazecie na pierwszej stronie.

 

Radny Dorna: chcę wyjaśnić kwestię otrzymania samochodu dla jednostki w Zakrzewie. Zarząd OSP Zakrzewo zwrócił się z wnioskiem do Policji w Poznaniu o przekazanie na potrzeby straży Vokswagena T4, który Policja wycofywała z obiegu. Komendant Policji uwzględnił nasz wniosek i w ten sposób pozyskaliśmy używany samochód. Podobny wniosek złożył Wójt Gminy i również otrzymał podobny samochód dla gminy.

 

Wójt Gminy: uzgodniliśmy wcześniej, aby wyposażenie w jednostkach było takie same, aby serwis i obsługa była identyczna.  Co by było gdyby kurs euro powędrował w górę, wtedy straż zwróciłaby się do nas o przeznaczenie więcej środków na zakup wyposażenia.

 

Radny Dorna: nie róbmy koło tego tematu pseudo polityki, bo to jest sprzęt do ratowania ludzi, nie róbcie koło tego złych wiatrów. Przed tymi ludźmi czapki z głów. Oni nie jadą na piknik tylko na tragedię.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: rzeczywiście czapki z głów - w takim razie kupmy im więcej sprzętu skoro zostało więcej środków finansowych.

 

Radna Mikołajczak: czy coś się dzieje w sprawie budowy drogi przy torach. Czy wiadomo co powstanie w miejscu rozbieranego budynku w Skórzewie przy ul. Malwowej. Co z rondem na Malwowej?

 

Wójt Gminy: nie mamy żadnych sygnałów co powstanie w Skórzewie, w sprawie drogi przy torach mamy wywołane 4 plany, ale jest jeden sporny odcinek do uzgodnienia z PKP.

 

Kierownik Referatu Budownictwa Pan Łakomy: procedura jest kontynuowana, przedmiotowa droga ma się docelowo połączyć z Poznaniem, a miasto nie wywołało jeszcze planu w tej sprawie.

 

Wicestarosta Pan Tomasz Łubiński: bezpośrednim inwestorem budowy ronda na Malwowej jest zarząd Dróg Miejskich, na początku przyszłego miesiąca zostanie ogłoszony przetarg w tej sprawie. Powiat ma zarezerwowane na ten cel 1 700 000 zł. Obecnie mamy problemy z jedną działką, ale to da się załatwić. Powołano zespół koordynacyjny w skład którego wchodzi Pan Władysław Ślisiński. Chcemy zacząć realizować tą inwestycję w wakacje.

 

Radny Kapciński: czy zawarto porozumienie w sprawie planu naprawy dróg powiatowych w gminie Dopiewo. Czy ustalono wspólny front działania? Czy coś wiadomo Panu na temat trasy S5?

 

Pan Łubiński: we wrześniu 2009 r. zapytaliśmy wójtów, burmistrzów i ich plany dotyczące naprawy dróg. W czerwcu br. zostanie podpisane porozumienie w tej sprawie, ale przy realizacji zadań będziemy brać pod uwagę budowę trasy S11 i S5, budowę kanalizacji sanitarnej, inwestycja musi się zazębiać. W sprawie trasy S5 trwają prace projektowe, zapewne przebiegnie przez Konarzewo, Joankę do Stęszewa, nie wiadomo na razie co z węzłem w Dębnie, bo Wielkopolski Park Narodowy nie wyraził zgody na jego budowę.

Wracając do planu budowy dróg – będzie obowiązywał przez 4 lata, ale wykluczamy budowy rond. Przyjęliśmy kwotę 15 000 000 zł rocznie na powyższe zadania.

 

Radny Dziembowski: skoro w wakacje ma ruszyć budowa ronda, to czy jesteśmy planistycznie przygotowani na położenie kanalizacji pod rondem.

 

Wójt Gminy: wszystkie odcinki poza jednym są już uzgodnione.

 

Radny Przybył: jak wygląda sprawa remontu drogi Dopiewo-Więckowice.

 

Pan Łubiński: przetarg na to zadanie zostanie ogłoszony w maju br., ale uzgodnienia wymaga jeszcze kwestia na jakim odcinku będzie budowana kanalizacja sanitarna. Nasz zakres nie może kolidować z kanalizacją.

 

Radny Nowaczyk: otrzymałem od Pana Zastępcy odpowiedź na moje pytanie z poprzedniej sesji, w której jest napisane, że inwestycja dotycząca budowy chodnika na ul. Bukowskiej w Dopiewie „winna być zakończona” do końca sierpnia br. W takim razie czy będzie zakończona czy winna być zakończona?

 

Z-ca Wójta Pan Cegłowski: inwestycja będzie zakończona wcześniej.

 

Radna Walich: czy podpisano umowę na projekt budowy przedszkola w Skórzewie.

 

Wójt Gminy: nie podpisaliśmy jeszcze umowy, ale jest uzgodnione spotkanie z Lineą i wierzę, że dojdzie do jej podpisania.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: wnioskuje o aktualizację Planu Rozwoju Lokalnego, a radnych proszę o składanie wniosków do Planu. Kiedy możemy oczekiwać aktualizacji?

 

Wójt Gminy: przyjrzymy się temu i odpowiem później.

 

Do pkt. 22.

Wolne głosy.

 

Maciej Kuśnierek OSP Dopiewo – chciałbym się zapytać co dalej ze sprzętem dla OSP Dopiewo, kto podjął decyzję, że mamy kupić mniej sprzętu.  Żeby sprzęt w całości był użyteczny Naczelnik OSP podjął decyzję o jego dokupieniu. Na zebraniu wiejskim uchwalono, że należy zakupić cały sprzęt do ratownictwa. Mieliśmy to szczęście, że euro spadło, to dlaczego nie możemy dokupić tych urządzeń. Wnioskuję o zakup całości sprzętu zgodnie z zamówieniem pierwotnym.

 

Wójt Gminy: tan wniosek nie ma uzasadnienia, chcę traktować wszystkie jednostki w sposób jednakowy. W rozmowie ze mną Naczelnik OSP Dopiewo stwierdził, że ten sprzęt ma być taki sam jak w jednostce w Zakrzewie. Potem przysłał pismo, w którym zawarł dodatkowe elementy.

 

Radny Bartkowiak: w zeszłym roku kiedy obowiązywał fundusz sołecki, a zebranie wiejskie zatwierdziło zadania do realizacji w nim zawarte, straż nie złożyła wniosku z zakup sprzętu.

 

Pan Kuśnierek: my nie chcemy środków sołeckich. My chcemy wykorzystać naszą kwotę, którą otrzymaliśmy. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy: obiecuję, że ten temat zostanie przedyskutowany na wszystkich komisjach.

 

Do pkt. 23.

Zakończenie obrad XLVII Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Na koniec Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i dokonała zamknięcia XLVII sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Protokół zawiera 24 załączniki.

 

Protokół zawiera 23 strony, ponumerowane od 1 do 23.

 

               Protokołował

    Inspektor ds. Rady Gminy

              Damian Gryska