P r o t o k ó ł   Nr XLVI/10

Sesji Rady Gminy Dopiewo odbytej w dniu 29 marca 2010 roku

w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie

 

  Sesji przewodniczyli:                                                          Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                              Pani Zofia Dobrowolska

 

Sesję rozpoczęto o godz. 1515, a zakończono o godz. 1820.

 

Obsługę prawną na sesji zapewnia radca prawny, Pan Michał Kublicki.

 

Przebieg sesji:

 

Do pkt. 1.

 

Otwarcia XLVI sesji Rady Gminy Dopiewo o godz. 1515 dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Zofia Dobrowolska.

 

Do pkt. 2.

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na 15 radnych na sesji obecnych jest 14 radnych. Wobec powyższego Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał                       i rozstrzygnięć.

 

1.      lista obecności radnych – zał. nr 1

2.      stwierdzenie kworum – zał. nr 2

3.      lista obecności sołtysów – zał. nr 3

4.      lista obecności pracowników Urzędu Gminy – zał. nr 4

5.      lista obecności gości – zał. nr 5

 

Do pkt. 3.

Przewodnicząca Rady, Pani Zofia Dobrowolska odczytała porządek obrad w brzmieniu:

 

Porządek obrad  XLVI sesji Rady Gminy Dopiewo

 

1.      Otwarcie XLVI sesji Rady Gminy Dopiewo.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Odczytanie porządku obrad XLVI sesji Rady Gminy.

4.      Przyjęcie protokołu XLV sesji Rady Gminy Dopiewo.

5.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

6.      Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

7.      Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/324/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2010 r. Druk 347

8.      Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dopiewo na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Druk 348

9.      Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest. Druk 349

10.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Skórzewo. Druk 350

11.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, rejon ul. Ks. Kozierowskiego. Druk 351

12.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Konarzewo wzdłuż cieku wodnego w pobliżu drogi powiatowej łączącej miejscowości Konarzewo i Dopiewo. Druk 352

13.  Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i komunikaty.

14.  Zapytania i wnioski radnych.

15.  Wolne głosy.

16.  Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Następnie Przewodnicząca zapytała czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.

 

Wobec braku uwag i wniosków Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad przyjęciem porządku obrad.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych przyjęła jednogłośnie porządek obrad XLVI Sesji Rady Gminy.

 

Do pkt. 4.

Przyjęcie protokółu XLVI sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska poinformowała, że w Biurze Rady oraz przed sesją dostępny był protokół z XLVI sesji Rady Gminy i  zapytała, czy są uwagi do protokołu.

 

Przewodnicząca Rady zapytała, kto jest za przyjęciem protokółu z XLV sesji.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 12 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi”, przyjęła protokół XLV sesji Rady Gminy Dopiewo z dnia  1 marca 2010 roku.

 

Wobec powyższego głosowania Przewodnicząca Rady stwierdziła, że protokół został przyjęty większością głosów.

 

Do pkt. 5.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

 

Wójt Gminy przedstawił informację z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Dopiewo.

Pisemną informację radni otrzymali w materiałach na sesję.

Na zadane pytania odpowiedzi udzielał Wójt Gminy.

Rada sprawozdanie przyjęła.

 

Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. nr 6 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 6.

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła ustną informację z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Dopiewo.

Na zadane pytania odpowiedzi udzielała Przewodnicząca Rady Gminy.

Rada sprawozdanie przyjęła.

 

Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. nr 7 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 7.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/324/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2010 r.

 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, Pan Piotr Łoździn, który poinformował, że w pozycji:

             I.      DOCHODY

Dział 010 – Wprowadzono dochody w kwocie 60.725 zł z tytułu darowizn mieszkańców otrzymanych na rozbudowę infrastruktury.

Dział 600   Wprowadzono dochody w kwocie 22.470 zł z tytułu pomocy finansowej na połączenie autobusowe z DPS w Lisówkach.

Dział 852   Zmniejszono o kwotę 1.674 zł dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej.

Dział 750   Wprowadzono dochody w kwocie 245.157 zł z tytułu współfinansowania przez UE zadania w zakresie wprowadzenia ISO oraz szkoleń dla pracowników UG.

          II.      WYDATKI

Rozdział 60016 – Zwiększono o kwotę 2.000 zł wydatki na budowę ul. Klonowej w Więckowicach. 

Rozdział 75023 – Wprowadzono wydatki w kwocie 266.352 zł na wdrożenie w UG ISO oraz na szkolenia dla pracowników zadanie jest finansowane w 90% przez UE.

Rozdział 80101-80195; 85395 – Dokonano przesunięcia kwoty 5.218 zł z wydatków bieżących na zadanie majątkowe: Instalacja czytników kart wejść w SP Dąbrowie.

Rozdział 85213 – Zmniejszono o kwotę 1.674 zł wydatki na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej (w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa).

Rozdział 90002 – Wprowadzono wydatki w kwocie 50.000 zł na realizację zadania w zakresie utylizacji azbestu. Kwota ta zostanie przekazana w formie dotacji Powiatowi Poznańskiemu.

Rozdział 90013 – Zwiększono wydatki o kwotę 10.000 zł na opiekę nad bezpańskimi psami. 

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Dziembowski: mam pytanie w sprawie instalacji czytników kart wejść w SP Dąbrowie, czy to oznacza, że każdy uczeń będzie miał taką kartę wejścia do szkoły.

 

Wójt Gminy: rzeczywiście każdy uczeń, nauczyciel, pracownik będzie miał taka kartę.

 

Radny Danielewski: do budżetu wprowadzono wydatki w kwocie 266.352 zł na wdrożenie w UG ISO oraz na szkolenia dla pracowników, zadanie jest finansowane w 90% przez UE. Moim zdaniem na powyższe szkolenie powinno się wydać w sumie 10% powyższej sumy, które jest po stronie gminy. Co za tą kwotę zostało zrobione.

Skarbnik Gminy: jeszcze nic, dopiero zostaną wykonane szkolenia dla pracowników Urzędu z języka angielskiego, z zakresu zarządzania, obsługi klienta, zostaną także sfinansowane studia podyplomowe dla dwóch pracowników. Przedmiotowe szkolenia maja poprawić obsługę klienta w Urzędzie Gminy.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 13 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym” podjęła Uchwałę nr XLVI/347/10 w zmiany uchwały Nr XLIII/324/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2010 r.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 8 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 8.

Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dopiewo na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, Pan Piotr Łoździn, który poinformował, że istnieje możliwość, aby w roku 2011 (podobnie jak w 2010) wyodrębnić w budżecie Gminy Dopiewo na 2011 rok środki stanowiące fundusz sołecki. W 2010 r. każde z 11 sołectw dysponuje funduszem sołeckim, czyli zagwarantowanymi w budżecie gminy środkami na wykonanie przedsięwzięć zgłoszonych przez mieszkańców i służących dobru lokalnej społeczności. Środki funduszu sołeckiego przyznawane są na podstawie wniosku uchwalonego przez zebranie wiejskie i złożonego na ręce Wójta do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, a ich wysokość zależy od liczby mieszkańców zameldowanych w danym sołectwie. Fundusz sołecki w naszej gminie w 2010 r. wynosi ogółem 753 077 zł,  z tego na wydatki inwestycyjne – 538 600 zł.

Skarbnik poinformował, że w obecnym roku Wójt Gminy proponuje odstąpić od wyodrębniania tego funduszu ze względu na formalizm biurokratyczny, brak możliwości przesuwania środków, obowiązek rozliczania, wygaśnięcia środków, obowiązek zwoływania częstych zebrań wiejskich, kłótnie na spotkaniach, problemy z ustaleniem i uzasadnieniem kosztorysu. Wójt proponuje wyodrębnić środki na sołectwa w uchwale budżetowej.

Jedynym minusem jest brak zwrotu kwoty z budżetu państwa, ok. 20 000 zł, którą otrzymać moglibyśmy gdyby fundusz sołecki został utworzony.

W Wielkopolsce 45% gmin miało fundusz sołecki w roku 2010. Proponuję mechanizm podziału środków wpisać do statutu.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję i poinformowała, że docierają do niej głosy niezadowolenia z faktu, że najpierw mieszkańcy mieli możliwość decydowania o tym, na co będą wydane środki, a po roku taką możliwość odbieramy.

 

Skarbnik Gminy: taka postawa wynika z niewiedzy, bo środki będą do dyspozycji sołectw, ale nie w ramach funduszu sołeckiego, tylko na starych zasadach.

 

Radny Dorna: zgadzam się z Panem Skarbnikiem, jeżeli ten system będzie bardziej operatywny, będzie możliwość przesuwania środków i oszczędzania to tylko przyklasnąć. Wnioskuję o podanie informacji w lokalnej prasie jakie będą zasady przyznawania środków sołeckich według nowych (starych) zasad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: jakie mamy gwarancje, że rozdziału środków będą dokonywały rady sołeckie, czy nie powinniśmy przyjąć w tej sprawie uchwały, która by takie zapisy gwarantowała.

 

Radny Dorna: gwarantem rozdziału środków jest Rada Gminy, która zatwierdza budżet.

 

Skarbnik Gminy: gwarantem rozdziału środków jest Rada Gminy, ponadto zapisy dotyczące rozdziału środków na sołectwa mogą znaleźć się w statucie gminy wraz z ustaleniem algorytmu według którego środki będą dzielone, żeby co roku nie wracać do tego tematu. W statucie można zapisać także, kto będzie decydował o podziale, czy będzie to rada sołecka czy zebranie wiejskie. Poza tym w najbliższym czasie będzie zmieniona uchwała w sprawie procedury uchwalania budżetu i tam również można zawrzeć konkretne zapisy wraz z terminami.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: dla mnie ważne jest to, że w tej chwili przy funduszu sołeckim nie można oszczędzać, nie ma gospodarności.

 

Radny Przybył: czy istnieje niebezpieczeństwo, że np. zebranie wiejskie zadecyduje o realizacji danej inwestycji, a rada sołecka to uchyli i wskaże inne zadanie.

 

Wójt Gminy: ja będę postulował taki zapis, aby o podziale środków decydowała rada sołecka wspólnie z radnym z danej miejscowości, bo może się zdarzyć taka sytuacja, że na spotkanie wiejskie przyjdą mieszkańcy z mocno zaludnionej ulicy, którzy będą w większości i mogą przeforsować wszystko co zechcą. Gdy o rozdziale środków będą decydować rada sołecka oraz radny to można ich rozliczyć za to, wskazać odpowiedzialnych za dany wybór, natomiast przy decyzji zebrania wiejskiego winnych nie ma.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 12 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi” podjęła Uchwałę nr XLVI/348/10 w nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dopiewo na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 9 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 9.

Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, Pan Piotr Łoździn, który poinformował, że postanawia się współdziałać z Powiatem Poznańskim poprzez powierzenie wykonywania zadania publicznego – usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dopiewo. Na prowadzenie zadania Gmina przekaże powiatowi w 2010 r. dotację celową w wysokości 50 000 zł. Szczegółowe zasady współdziałania Gminy i Powiatu zostaną określone w porozumieniu zawartym przez Wójta Gminy oraz Zarząd Powiatu.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radna Mikołajczak: czy Powiat jest bezwzględnie zobowiązany do wydania tych środków w naszej gminie.

 

Skarbnik Gminy: tak, ale zazwyczaj te środki nie są do końca wykorzystane i wracają pod koniec roku.

 

Radny Nowaczyk: rozmawiałem z mieszkańcami, którzy twierdzą, że chcieli by to zrealizować, ale nie ma środków, dlatego wnioskuje o podjęcie rozmów z Powiatem o przyspieszenie działań w tym temacie, bo jest to pilne i ważne dla naszych mieszkańców.

 

Wójt Gminy: spróbuję wynegocjować taki zapis w porozumieniu, aby środki przekazywać w transzach, jeżeli pierwsza transza zostanie wykorzystana, wtedy przekażemy drugą.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 13 głosami „za”, 1 głosie „przeciw” podjęła Uchwałę nr XLVI/349/10 w współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 10 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 10.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Skórzewo.

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy, który poinformował, że w wyniku podziałów oraz planowanej zabudowy zostały wydzielone drogi, które z mocy prawa przeszły na rzecz Gminy. W związku z tym zaistniała potrzeba nadania nazw przedmiotowym ulicom. Przebieg dróg jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Skórzewie zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Dopiewo Nr XXX/194/08 z dnia 24.11.2008 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowy Domów Jednorodzinnych Ławica - Zachód wystąpiła z wnioskiem o nadanie nazw w/w ulicom, który został pozytywnie zaopiniowany przez Sołtysa, reprezentującego Radę Sołecką w miejscowości Skórzewo.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Dziembowski: czy nadając nazwy powyższym ulicom bierzemy na siebie jakieś obciążenia.

 

Wójt Gminy: nie, wcześniej zawarto stosowne porozumienie i  wszelkie zobowiązania są po stronie Spółdzielni Ławica-Zachód.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” podjęła Uchwałę nr XLVI/350/10 w nadania nazw ulicom we wsi Skórzewo.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 11 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 11.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, rejon ul. Ks. Kozierowskiego.

 

Projekt uchwały Wójt Gminy, który poinformował, że z wnioskiem o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. działek położonych w Skórzewie wystąpił właściciel. Opracowanie zmiany ma na celu uzyskanie możliwości lokalizacji na części terenu obecnie przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zabudowy mieszkaniowej szeregowej, a na części terenu przeznaczonego pod zabudowę wyznaczenie terenu zieleni urządzonej z placem zabaw.

Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są działki o nr ewid. 425/64 – 425/115, 425/118, 425/119, 425/120, 425/123 oraz część działek 425/2, 425/3, 425/63, 425/116, 425/117, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Dopiewo nr XXIII/207/04 z dnia 26 kwietnia 2004 roku przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową oraz drogi dojazdowe i tereny elektroenergetyczne.

Pan Grzegorczyk zobowiązał się do partycypacji w kosztach budowy boiska „Orlik 2012” w Skórzewie. Firma deklaruje także budowę chodnika przy drodze Skórzewo-Dąbrowa oraz zabezpieczenie terenu pod plac zabaw. Porozumienie w przedmiotowej sprawie zostanie podpisane po podjęciu przedmiotowej uchwały.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Bartkowiak: jaki procent zabudowy na przedmiotowym terenie zajmuje zabudowa szeregowa.

 

Pan Grzegorczyk: trudno to procentowo określić, cześć terenu zajmuje zabudowa szeregowa a część zabudowa jednorodzinna.

 

Radny Danielewski: ta uchwała powinna mieć inny tytuł: „co można sprzedać, a co nie”, wtedy dyskusja ma sens. Przedmiotowy plan był już zmieniany wielokrotnie, ile razy jeszcze będziemy to zmieniać. Wieś powinna pozostać wsią, każdy powinien mieć kawałek ogródka,  mieszkańców ściśniemy co później spowoduje złość i kłótnie.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: w planie będzie znajdował się zapis, że na części przedmiotowego terenu w razie potrzeby będzie możliwa zabudowa jednorodzinna.

 

Radny Bartkowiak: ile metrów kwadratowych będzie przypadało na jednego mieszkańca.

 

Pan Grzegorczyk: nie potrafię odpowiedzieć, bo w wyniku tej zmiany powstanie więcej dróg, wtedy po rozliczeniu całej powierzchni będzie można to dokładnie policzyć. Obecnie wychodzi ok. 280 m2 pod dwa budynki. W ramach zmiany planu powstanie także plac zabaw wraz z wyposażeniem (1000m2).

 

Radny Kapciński: w jakim terminie zostanie przekazane 300 000 zł, bo wiadomo, że program Orlik dobiega końca.

 

Pan Grzegorczyk: zarówno wykonanie chodnika jak i przekazanie środków na budowę Orlika przekażemy do końca lipca br.

 

Radny Nowaczyk: czy w związku ze zmianą układu budynków zmieni się układ magistrali kanalizacyjnej.

 

Pan Grzegorczyk: obecnie na przedmiotowym terenie nie ma kanalizacji, my wybudowaliśmy rurociąg tłoczny do nowej oczyszczalni, a układ wewnątrz osiedla jest do ustalenia.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji nie uzyskał wiążącej opinii (przewaga głosów wstrzymujących).

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 11 głosami „za”, 3 głosami „przeciw” podjęła Uchwałę nr XLVI/351/10 ws. przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, rejon ul. Ks. Kozierowskiego.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 12 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 12.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Konarzewo wzdłuż cieku wodnego w pobliżu drogi powiatowej łączącej miejscowości Konarzewo i Dopiewo.

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy, który poinformował, że z wnioskiem o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w Konarzewie wystąpiono celem ochrony występujących na przedmiotowym terenie łąk i  gruntów rolnych wzdłuż cieku wodnego oraz ograniczenia zabudowy mieszkaniowej na terenach rolniczych. Opracowywany plan miejscowy jest zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo. Pan Wójt poinformował, że jest to teren cenny przyrodniczo, okresowo podtapiany, na którym pojawiają się żurawie. Temat był wielokrotnie omawiany na posiedzeniach komisji, dwukrotnie został wycofany z porządku obrad sesji, na której pojawił się wniosek, aby opracować nowy plan, w którym dokładnie zostaną określone odległości i poziomy (najlepiej przez geodetę), które zabezpieczą ten teren. Proponowany projekt, w którym została zaznaczona 15 metrowa strefa ochronna po obu stronach rowu nie zabezpieczał tego terenu zdaniem większości radnych. Dlatego wrócono do pierwotnej wersji planu z szerokim pasem ochronnym.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: na komisjach był wniosek, aby przygotować projekt uchwały uzależniony od wysokości gruntu (wzdłuż poziomic). Okazało się to dość skomplikowane, bo nie ma takich podkładów geodezyjnych, trzeba zlecić wykonanie nowych, a to kosztuje ok. 10 000 zł.

 

Radny Kapciński: ja wycofałem projekt z porządku obrad sesji bo proponowane 15 m pasa ochronnego po obu stronach rowu nie rozwiązuje problemu. Mnie chodzi o to, aby na pewnym pułapie, obniżonym terenie nie było budownictwa w ogóle w naszej gminie. Jeżeli damy przepustkę do budowania to będzie się to rozprzestrzeniało. Tam są poldery – miejsca zalewowe. Nie powinno się budować w korycie rzeki, oczywiście, że poziom jest istotny, ale jego wyznaczenie jest kosztowne. Ponadto chcę dodać, ze rada solecka w Konarzewie stoi na stanowisku, że nie należy zabudowywać łąk.

 

Radny Dorna: przygotowanie projektu uchwały w takim kształcie jest nieporozumieniem, bo teren na rysunku został wyznaczony linią łamaną, co jest niezgodne z naturą.

 

Radny Danielewski: w uzasadnieniu do uchwały jest napisane: „z wnioskiem o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w Konarzewie wystąpiono celem ochrony występujących na przedmiotowym terenie łąk i  gruntów rolnych wzdłuż cieku wodnego oraz ograniczenia zabudowy mieszkaniowej na terenach rolniczych”. Kto wystąpił z tym wnioskiem ? Niech wnioskodawca kupi sobie przedmiotowy teren i go chroni.

 

Wójt Gminy: dokładnie nie pamiętam kto był pierwotnym wnioskodawcą przedmiotowego projektu, być może wniosek został zgłoszony podczas posiedzeń komisji.

 

Radny Dziembowski: my nic nie zmieniamy w stanie faktycznym w studium na przedmiotowym terenie widnieją łąki, my tylko to uprawomocniamy.  

 

Radny Przybył: dziwię się, że nie poszliśmy na kompromis żeby zapewnić 15 metrów ochrony po obu stronach rowu, przynajmniej taki wniosek został przegłosowany na Komisji Rolnictwa. Szkoda, że takiego projektu nie ma na dzisiejszej sesji. Pamiętam jak ten ciek wyglądał 15 lat temu, to że jest on teraz zalewany jest wynikiem niedbalstwa organów melioracyjnych.

 

Radny Kapciński: gdyby rolnik, który jest właścicielem łąki chciał się tam wybudować to nie miałbym nic przeciwko, ale zazwyczaj jest tak, że rolnik sprzedaje grunt pośrednikowi, pośrednik developerowi, a ten jeszcze komuś, który tam się buduje, Dopiero ta czwarta osoba przychodzi do gminy i narzeka, że ma wodę w piwnicy, ogródek zalany itd.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji Budżetu i Oświaty uzyskał opinię pozytywną, natomiast Komisja Rolnictwa optowała za przygotowaniem projektu uchwały z 15 metrowym pasem ochronnym po obu stronach rowu.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 3 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi”, 9 głosami „przeciw” nie podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Konarzewo wzdłuż cieku wodnego w pobliżu drogi powiatowej łączącej miejscowości Konarzewo i Dopiewo.

 

Projekt uchwały stanowi zał. Nr 13 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 14.

Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i komunikaty

 

Przewodnicząca Rady Gminy przeczytała korespondencję, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i ustosunkowała się do sposobu jej realizacji:

 

1.      Pismo mieszkańców Dopiewca (4 podpisy) w sprawie utwardzenia ulic: Kwiatowej i Azaliowej w Dopiewcu – udzielono odpowiedzi.

2.      Pismo OSP Palędzie w sprawie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostki (pismo skierowane do Wójta Gminy; do wiadomości: Rada Gminy). Przewodnicząca wnioskuje o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

3.      Pismo Pana Jarosława Błaszczyka w sprawie zmian do projektu studium Gminy Dopiewo. Do realizacji na komisjach RG.

4.      Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dopiewcu dotyczące utworzenia czwartego oddziału przedszkolnego (pismo skierowane do Wójta Gminy; do wiadomości: Rada Gminy).

5.      Pismo Pana Franciszka Nowaka z Dopiewca w sprawie zmiany przeznaczenia nieruchomości położonej w Zakrzewie (pismo skierowane do Wójta Gminy; do wiadomości: Rada Gminy). Do uzgodnienia na komisjach.

6.      Pismo Pana Starosty Poznańskiego w sprawie odpowiedzi na Stanowisko Rady Gminy dotyczące stanu bezpieczeństwa i bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie Gminy Dopiewo.

Przewodnicząca Rady odczytała przedmiotową odpowiedź Starosty Poznańskiego, który bez komentarza pozostawił – jego zdaniem kontrowersyjne – Stanowisko Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy: w materiałach sesyjnych macie Państwo zaproszenie na sesję Rady Powiatu, może powinniśmy się nią wybrać wszyscy i przekazać, co myślimy o takim potraktowaniu sprawy.  Jeżeli nie ma chętnych, to proponuję wrócić do tematu na komisjach.

7.      W materiałach sesyjnych otrzymaliście Państwo 3 druki oświadczeń majątkowych; każdy z radnych składa po dwa oryginały oświadczeń oraz kserokopię PIT do Biura Rady w terminie do 30 kwietnia br.

 

Do pkt. 15.

Zapytania i wnioski radnych.

 

Radny Moskalik: kiedy będą naprawiane dziury na drogach gminnych.

 

Prezes Zakładu Usług Komunalnych, Pan Adrian Napierała: jak tylko pogoda pozwoli.

 

Radna Mikołajczak: kilka dni temu w Palędziu była równana ulica Ojca Żelazka, a co z innymi ulicami.

 

Pan Napierała: w Palędziu jeszcze równiarka nie pracowała, interwencyjnie równano tylko ulicę Olszynową. W najbliższych dniach będą równane wszystkie drogi gruntowe.

 

Radny Bartkowiak: na ul. Ks. Majcherka jest budowana nawierzchnia asfaltowa, moim zdaniem nie jest to wykonywane należycie, kleją po kawałku zamiast zrobić to jednym ciągiem. Wnioskuję o dopilnowanie tego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: w dniu 10 maja br. planuję zorganizowanie uroczystej sesji Rady Gminy z okazji pamięci narodowej, w rocznicę zakończenia wojny, połączoną z wydaniem drugiej części poświeconej Powstaniu Wielkopolskiemu. Przy tej okazji chciałabym uhonorować mieszkańców gminy medalem "Zasłużony dla Gminy Dopiewo" lub tytułem "Honorowy Obywatel Gminy Dopiewo", które zgodnie ze statutem przyznaje się osobom fizycznym, prawnym oraz organizacjom i instytucjom jako zaszczytne wyróżnienie za zasługi dla Gminy Dopiewo we wszystkich dziedzinach: gospodarczych, społecznych, naukowo-kulturalnych i sportowych. Tytuł oraz Medal "Zasłużony dla Gminy Dopiewo" nadaje w drodze uchwały Rada Gminy, na wniosek Kapituły, która została powołana na okres tej kadencji.

Wnioski o wyróżnienie do Kapituły mogą składać:

1) Organizacje kulturalne, społeczne i zawodowe,

2) Rady Sołeckie,

3) Grupa Radnych (przynajmniej 6),

4) Grupa mieszkańców (co najmniej 50 osób).

Wnioski proszę składać na ręce Przewodniczącej Rady w terminie do dnia 20 kwietnia br. Wnioskuję o umieszczenie informacji dotyczącej możliwości składania wniosków w przedmiotowej sprawie w lokalnej prasie.

 

Radny Dorna: w materiałach sesyjnych otrzymaliśmy odpowiedzi na wnioski z poprzedniej sesji. W sprawie czyszczenia studzienek kanalizacyjnych chciałbym dodać, że na razie nie jest to wykonywane. Ponadto wnioskuję ponownie o dokonanie przeglądu chodników w naszej gminie, bo przeważnie po wykonanej inwestycji chodnik jest zniszczony i nie wraca do stanu sprzed budowy czy remontu. W Zakrzewie w wielu miejscach chodnik jest ułożony źle,  jest pozaginany, albo nie ma go wcale.

 

Radna Walich: czy podpisano umowę z projektantem na budowę przedszkola w Skórzewie.

 

Kierownik Referatu Infrastruktury Pan Wasielewski: prace projektowe nad przedszkolem w Konarzewie zostały zakończone, natomiast w sprawie przedszkola w Skórzewie firma Linea przedstawiła projekt umowy, ale nie została ona jeszcze podpisana.

 

Radny Bartkowiak: wnioskuje o dopilnowanie, aby przed odbiorem ul. Młyńskiej w Dopiewie wykonawca wyczyścił kratki ściekowe.

 

Radna Mikołajczak: czy coś się dzieje w sprawie budowy kanalizacji w Palędziu.

 

Z-ca Wójta Pan Cegłowski: wykonawca powinien rozpocząć pracę pod koniec marca lub na początku kwietnia br.

 

Radny Grządzielewski: wnioskuję, aby straż gminna częściej zaglądała na nasze nowo wybudowane chodniki, bo zauważyłem, że samochody parkują na nich dwoma kołami i często matka z wózkiem nie może przejechać.

 

Komendant Straży Gminnej Pan Kowalczyk: już interweniowaliśmy w tej sprawie, zakładamy blokady oraz wypisujemy mandaty. Mam prośbę do naszej lokalnej prasy, aby poinformować, że samochód, który niezgodnie z prawem parkuje na chodniku może mieć założoną blokadę, jej zdjęcie kosztuje 100 zł, to tego dochodzi 1 punkt karny.

 

Radny Bartkowiak: wybudowano nowy chodnik na ul. Bukowskiej w Dopiewie, w założeniu miał to być ciąg pieszo-rowerowy, wnioskuję zatem o ustawienie znaku pozwalającego rowerom po nim jeździć.

 

Radny Grządzielewski: wnioskuję o ogłowienie wierzb przy Urzędzie Gminy. Co słychać w sprawie budowy ul. Łąkowej w Dopiewie.

 

Kierownik Referatu Infrastruktury  Pan Wasielewski: projekt na Łąkową jest gotowy, decyzja lokalizacyjna celu publicznego uzyskana, w najbliższym czasie przekażemy dokumentację do Starostwa celem uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Radny Nowaczyk: kiedy jest planowane zakończenie budowy chodnika na ul. Bukowskiej w Dopiewie, czy ta inwestycja będzie dokończona to znaczy chodnik zostanie przedłużony.

 

Kierownik Referatu Infrastruktury Pan Wasielewski: na dokończenie inwestycji na razie nie ma środków zarezerwowanych w budżecie. I etap został odebrany, ale są usterki, które wykonawca ma usunąć do dnia 2 kwietnia br. Natomiast chcąc osiągnąć pełnowymiarową ścieżkę pieszo-rowerową musimy dokonać uregulowania krawężników. W sprawie dokończenia inwestycji odpowiem Panu w ciągu tygodnia.

 

Radny Danielewski: mam ogromny problem z wypełnieniem oświadczenia majątkowego, za każdym razem urząd skarbowy czepia się czegoś innego. Może zasadnym byłoby zorganizowanie szkolenia tym temacie.

 

Wójt Gminy: wątpliwości w tym temacie jest wiele, sam uczestniczyłem w szkoleniu, na którym prowadzący miał wiele wątpliwości.

 

Radny Dorna: z oświadczeniami jest jeszcze jeden problem: radni zapewne nie maja nic do ukrycia, ale publikowanie danych osobowych, adresów w Internecie nie jest zbyt roztropne.

Radny Przybył: wnioskuję o naprawę chodnika w Więckowicach na odcinku od szkoły w stronę drogi 307.

 

Radny Moskalik: wnioskuję o naprawę wiaty przystankowej koło kościoła w Skórzewie.

 

Radny Dorna: ponawiam wniosek o posprzątanie przystanków, przynajmniej o umycie szyb.

 

Komendant Straży Gminnej Pan Kowalczyk: straż gminna zewidencjonowała wszystkie przystanki w gminie i przekazała odpowiednim służbom prace do wykonania w trybie pilnym.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: droga z Dopiewca do Konarzewa, szczególnie do wiaduktu jest w strasznym stanie, zalegające śmieci w rowie i na poboczu. Proszę o spowodowanie usunięcia tych śmieci.

 

Komendant Straży Gminnej Pan Kowalczyk: wystąpiliśmy do Zarządu Dróg Powiatowych w tej sprawie i otrzymaliśmy odpowiedź, że sprzątanie poboczy rozpocznie się 29 marca br., a dziury w drogach naprawiać zaczną od Więckowic.

 

Radny Bartkowiak: studnia na rogu ulic Leśnej i Niecałej w Dopiewie jest zepsuta, to samo na ul. Strażackiej, wnioskuję o założenie nowych betonowych dekli.

 

Radny Kapciński: czy wykonawca dachu w świetli w Konarzewie został powiadomiony, że ma go naprawić.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Leciejewska: wykonawca został powiadomiony i już naprawia.

 

Do pkt. 16.

Wolne głosy

 

Sołtys Dąbrowy Pan Frąckowiak: wnioskuję o naprawę studzienki telekomunikacyjnej, która jest zarwana w chodniku,

- wnioskuję o naprawę przystanku na ul. Rolnej,

- co z II etapem budowy kanalizacji w Dąbrowie.

 

Z-ca Wójta Pan Cegłowski: wykonano kosztorysy, wyznaczono zakresy prac i po ogłoszeniu przetargu w ciągu 2 miesięcy prace ruszą.

 

Do pkt. 17.

Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Na koniec Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i dokonała zamknięcia XLVI sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Protokół zawiera 14 załączników.

 

Protokół zawiera 13 stron, ponumerowane od 1 do 13.

               Protokołował

    Inspektor ds. Rady Gminy

              Damian Gryska