P r o t o k ó ł   Nr XLV/10

Sesji Rady Gminy Dopiewo odbytej w dniu 1 marca 2010 roku

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie

 

  Sesji przewodniczyła:                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                              Pani Zofia Dobrowolska

 

Sesję rozpoczęto o godz. 1410, a zakończono o godz. 2045

 

Obsługę prawną na sesji zapewnia radca prawny, Pan Michał Kublicki.

 

Przebieg sesji:

 

Do pkt. 1.

 

Otwarcia XLV sesji Rady Gminy Dopiewo o godz. 1410 dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Zofia Dobrowolska.

 

Do pkt. 2.

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na 15 radnych na sesji obecnych jest 14 radnych. Wobec powyższego Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał i rozstrzygnięć.

 

1.      lista obecności radnych – zał. nr 1

2.      stwierdzenie kworum – zał. nr 2

3.      lista obecności sołtysów – zał. nr 3

4.      lista obecności pracowników Urzędu Gminy – zał. nr 4

5.      lista obecności gości – zał. nr 5

 

Do pkt. 3.

Przewodnicząca Rady, Pani Zofia Dobrowolska odczytała porządek obrad w brzmieniu:

 

Porządek obrad  XLV sesji Rady Gminy Dopiewo

 

1.      Otwarcie XLV sesji Rady Gminy Dopiewo.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Odczytanie porządku obrad XLV sesji Rady Gminy.

4.      Przyjęcie protokołu XLIV sesji Rady Gminy Dopiewo.

5.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

6.      Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

7.      Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Dopiewo na 2010 rok. Druk 338

8.      Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Dopiewo na rok 2010. Druk 339

9.      Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Druk 340

10.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/324/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2010 r. Druk 341

11.  Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Skórzewie. Druk 342

12.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo, rejon ulic Szarotkowej i Dębowej dla działek 315/38, 315/39, 315/40. Druk 343

13.  Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  w miejscowości Dopiewiec przy ul. Kolejowej, działki nr ewid.: 258, 259, 261, 262, 245, 260/3 Druk 344

14.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Palędzie, rejon ulic Pocztowej i Orzechowej.  Druk 345

15.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Więckowice, rejon ulic Gromadzkiej i Jeziornej.  Druk 346

16.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Konarzewo wzdłuż cieku wodnego w pobliżu drogi powiatowej łączącej miejscowości Konarzewo i Dopiewo.  Druk 347

17.  Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i komunikaty.

18.  Zapytania i wnioski radnych.

19.  Wolne głosy.

20.  Zakończenie obrad XLV Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Następnie Przewodnicząca zapytała czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.

 

Radny Kapciński: wnioskuję o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Konarzewo wzdłuż cieku wodnego w pobliżu drogi powiatowej łączącej miejscowości Konarzewo i Dopiewo.  Przedmiotowy projekt został już raz wycofany z porządku obrad poprzedniej sesji. Mimo tego uważam, że temat nie został do końca rozpracowany, przedmiotowy teren jest okresowo zalewany. Powinniśmy opracować nowy plan, w którym dokładnie zostaną określone odległości i poziomy (najlepiej przez geodetę), które zabezpieczą ten teren. Obecny projekt, w którym jest zaznaczona 15 metrowa strefa ochronna po obu stronach rowu nie zabezpiecza tego terenu. Poza tym stawianie domów w dawnym korycie rzeki jest nonsensem.

Następnie Pan Kapciński zaprezentował zebranym zdjęcia z przedmiotowego terenu, wykonane w dniu 28 lutego 2010 r.

 

Wobec braku dalszych uwag i wniosków Przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła do głosowania nad zmianą porządku obrad.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 7 głosami „za”, 1 głosie „przeciw”, 6 głosami „wstrzymującymi” wycofała z porządku obrad projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Konarzewo wzdłuż cieku wodnego w pobliżu drogi powiatowej łączącej miejscowości Konarzewo i Dopiewo. 

 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie zmienionego porządku obrad.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 12 głosami „za”, 1 głosie „przeciw”, 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła zmieniony porządek obrad XLV Sesji Rady Gminy w brzmieniu:

 

1.      Otwarcie XLV sesji Rady Gminy Dopiewo.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Odczytanie porządku obrad XLV sesji Rady Gminy.

4.      Przyjęcie protokołu XLIV sesji Rady Gminy Dopiewo.

5.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

6.      Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

7.      Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Dopiewo na 2010 rok. Druk 338

8.      Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Dopiewo na rok 2010. Druk 339

9.      Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Druk 340

10.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/324/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2010 r. Druk 341

11.  Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Skórzewie. Druk 342

12.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo, rejon ulic Szarotkowej i Dębowej dla działek 315/38, 315/39, 315/40. Druk 343

13.  Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  w miejscowości Dopiewiec przy ul. Kolejowej, działki nr ewid.: 258, 259, 261, 262, 245, 260/3 Druk 344

14.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Palędzie, rejon ulic Pocztowej i Orzechowej.  Druk 345

15.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Więckowice, rejon ulic Gromadzkiej i Jeziornej.  Druk 346

16.  Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i komunikaty.

17.  Zapytania i wnioski radnych.

18.  Wolne głosy.

19.  Zakończenie obrad XLV Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Do pkt. 4.

Przyjęcie protokółu XLIV sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska poinformowała, że w Biurze Rady oraz przed sesją dostępny był protokół z XLIV sesji Rady Gminy i  zapytała czy są uwagi do protokółu. Jeżeli uwag nie ma, to uznaję,  że można podjąć głosowanie.

 

Przewodnicząca Rady zapytała, kto jest za przyjęciem protokółu z XLIV sesji.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 10 głosami „za”, 4 głosami „wstrzymującymi” przyjęła protokół XLIV sesji Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 stycznia 2010 roku.

 

Wobec powyższego głosowania Przewodnicząca Rady stwierdziła, że protokół został przyjęty większością głosów.

 

Do pkt. 5.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

 

Wójt Gminy przedstawił informację z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Dopiewo.

Pisemną informację radni otrzymali w materiałach na sesję.

Na zadane pytania odpowiedzi udzielał  Wójt Gminy.

Rada sprawozdanie przyjęła.

 

Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. nr 6 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 6.

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła ustną informację z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Dopiewo.

Przewodnicząca Rady poinformowała m.in.:

- Komisja Statutowa przedłożyła Wójtowi Gminy projekt statutu; oczekujemy na uwagi Pana Wójta,

- uczestnictwo w 3 zebraniach wiejskich,

- uczestnictwo w walnym zebraniu wędkarzy,

- opracowanie planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady,

- zorganizowanie wspólnego posiedzenia Komisji Rady,

- spotkanie z Gminną Komisją Wyborczą w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy.

 

Rada sprawozdanie przyjęła.

 

Do pkt. 7.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Dopiewo na 2010 rok.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pan Zofia Dobrowolska przedstawiła propozycję do planu pracy Rady Gminy i poinformowała, że w pkt 26 planu powinien brzmieć: „Uchwalenie budżetu gminy na 2011 r.”

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Rada ustaliła, że sesje odbywać się będą o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Dopiewie.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 14 głosami „za”, podjęła Uchwałę nr XLV/338/10 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Dopiewo na 2010 rok wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 7 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 8.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Dopiewo na rok 2010.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pan Zofia Dobrowolska przedstawiła propozycję do planu pracy stałych Komisji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Dziembowski: w planie pracy Komisji Budżetu brakuje IV kwartału, poza tym w pkt 19 planu pracy Komisji Rolnictwa  powinien być rok 2011.

 

Radna Mikołajczak: w pkt 14 planu pracy Komisji Rewizyjnej rok 2010 powinno się zamienić na 2011.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: uważam, że pkt 14 dotyczący podsumowania pracy Komisji Rewizyjnej należy przenieść z IV kwartału do III.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 14 głosami „za”, podjęła Uchwałę nr XLV/339/10 w zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Dopiewo na rok 2010 wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 8 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 9.

Projekt uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

 

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy, Pan Władysław Ślisiński, który poinformował, że w przedmiotowej uchwale proponuje się zawrzeć z Miastem Poznań porozumienie międzygminne w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej, polegające na przewozie osób autobusami linii:

1) Nr 718 (dotychczasowa linia nr 108 – trasa krótka) na trasie: Poznań – Skórzewo – Dąbrówka – Palędzie – Dopiewo – Lisówki,

2) Nr 719 (dotychczasowa linia nr 108 – trasa wydłużona) na trasie Poznań – Skórzewo – Dąbrowa – Zakrzewo – Dąbrówka – Palędzie – Dopiewo - Lisówki.

Zawarcie porozumienia umożliwi wprowadzenie wspólnych biletów, które będą mogły być wykorzystywane  zarówno na liniach 718, 719 jak i na innych liniach w Poznaniu organizowanych przez ZTM. O tego typu rozwiązanie od dłuższego czasu wnioskują mieszkańcy gminy Dopiewo.

Powyższe rozwiązanie przesłał nam do akceptacji Prezydent Poznania.

Miasto chce stworzyć 3 strefy: Poznań – strefa A, Skórzewo – strefa B, Dopiewo – strefa C; na wszystkie strefy będzie jeden czasowy bilet ważny także na inną komunikację w mieście. Nie zatwierdzono jeszcze cen biletów – propozycja bilet 60-min. 4,20 zł.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radna Walich: czy to porozumienie dotyczy tylko linii 108, czy jest szansa na przedłużenie do Skórzewa linii miejskich?

 

Sekretarz Gminy: jeżeli Rada zabezpieczy środki na ten cel to podejmę rozmowy z miastem na ten temat.

 

Radny Danielewski: dlaczego chcemy współpracować z przewoźnikiem, który kasuje 10 zł/1 km. MPK źle gospodaruje groszem publicznym.

Sekretarz Gminy: nie ma rozmów na temat obsługi linii 108 przez MPK. W tej sprawie zostanie ogłoszony przetarg na obsługę linii 718 i 719, nie będzie już linii 108. My w naszych kalkulacjach przyjęliśmy cenę 5 zł za 1 wozokilometr.

 

Radny Kapciński: czy ta ewentualna zmiana wpłynie na obecną komunikację w gminie.

 

Sekretarz Gminy: ta zmiana na pewno jest korzystna dla tych, którzy codziennie dojeżdżają do Poznania.

 

Radny Dorna: § 6 projektu porozumienia stanowi: „Gmina Dopiewo zobowiązuje się do utrzymania czystości, odśnieżania oraz konserwacji nawierzchni w obrębie przystanków i pętli na terenie Gminy”. Uważam, że powyższy obowiązek powinien być po stronie przewoźnika, bo to nas naraża na dodatkowe koszty. Kto na dzień dzisiejszy utrzymuje te miejsca? Przystanki są brudne, nie ma na nich rozkładów jazdy, szyby są powybijane kosze na śmieci nie są opróżniane.

 

Sekretarz : obecnie to zadanie wykonuje przewoźnik, ale nie jest to wykonywane należycie.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: jak gmina chce realizować powyższy obowiązek.

 

Sekretarz Gminy: obecnie kończymy procedurę związaną z uruchomieniem przetargu na utrzymywanie terenów zielonych, parkingów gminnych, sprzątanie przystanków również będziemy chcieli wpisać do oferty. Poza tym koszty dewastacji przystanków i tak były po stronie gminy, teraz dojdzie dodatkowo tylko zamiatanie i opróżnianie koszy na śmieci.

 

Radny Grządzielewski: czy w związku z tym projektem eurobusy zostaną wyeliminowane z naszych tras.

 

Sekretarz: nie wiem kto podaje taką informację, od samego początku funkcjonowania tej firmy był taki przekaż w społeczeństwie, że gmina blokuje działalność temu Panu. To jest nieprawda, zawsze wszystkie jego pisma dotyczące opiniowania rozkładów jazdy czy korzystania z przystanków były pozytywnie rozpatrywane. Powyższe porozumienie niczego nie zmienia w tym temacie.

 

Radny Nowaczyk: co to jest ZTM, jaki gmina będzie miała wpływ na udział w kosztach tego przedsięwzięcia, jak wygląda kalkulacja kosztów, czy marszałek będzie partycypował w kosztach tego transportu.

 

Sekretarz Gminy: Zarząd Transportu Miejskiego powstał jako zakład budżetowy miasta Poznania po to, aby wyłączyć go spod MPK. Firma tworzy rozkłady jazdy dla Poznania, planuje połączenia, MPK jest tylko wykonawcą tych planów.  Marszałek będzie partycypował w kosztach tego zadania jeśli podpisze porozumienie w tej sprawie. ZTM przedstawił nam kalkulację tego transportu: 644 000 zł kosztów bierze na siebie gmina Dopiewo, 240 000 miasto Poznań. Koszty obecnie funkcjonującej komunikacji są porównywalne.

 

Radny Dorna: § 3 projektu porozumienia stanowi: „Ustalanie wysokości opłat oraz ulg  i zwolnień z opłat za przejazdy, określanie przepisów porządkowych oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zwierząt i osób, dla zadania określonego w § 1, należy do Rady Miasta Poznania po uprzednim uzgodnieniu przez strony porozumienia”. Boję się, że Rada Miasta weźmie wkrótce „za gardło” zarówno gminę jak i pasażera. Poza tym jak wygląda sprawa wolnej konkurencji jeżeli jednemu przewoźnikowi dopłacamy, a drugiemu nie.

 

Wójt Gminy: dziś w ramach aglomeracji, która niedawno powstała, działa Poznań i gminy ościenne, które są zainteresowane rozwojem komunikacji. Na razie powstało porozumienie Poznania z 5 gminami i to już funkcjonuje. Taka komunikacja jest korzystna dla obywateli, bo jest jeden bilet. Na jednym z najbliższych posiedzeń aglomeracji będzie poruszana sprawa wspólnej komunikacji. Dlatego zachęcam do podjęcia przedmiotowej uchwały, bo to pokaże miastu, że jesteśmy w pierwszym szeregu gmin, zainteresowanych tym przedsięwzięciem, co mi umożliwi wynegocjowanie jak najlepszych warunków współpracy.   

 

Sekretarz Gminy: zawarcie tego porozumienia nie spowoduje likwidacji linii 103 i 116.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: zastanawiam się nad korzystnym kształtem tego porozumienia dla gminy, może lepiej go teraz nie przyjmować, żeby nie zamykać drogi do jego zmiany. Może wpisać do uchwały zapis dotyczący wypracowania najlepszych warunków porozumienia dla gminy Dopiewo.

 

Pan mecenas Michał Kublicki: uchwała jest tylko podstawą do wynegocjowania najbardziej korzystnego porozumienia dla gminy.

 

Wójt Gminy: może rzeczywiście podjąć uchwałę bez załącznika, wtedy byłoby więcej pola manewru do  negocjacji z Poznaniem. Uważam, że nie należy wpisywać do uchwały żadnych ostrych sformułowań, bo porozumienie dotyczy dwóch stron, jeżeli przeszarżujemy to Poznań takiego porozumienia nie podpisze.

O godz. 15.35 na posiedzenie Sesji dotarł radny Pan Jacek Przybył. Aktualny stan radnych na Sali wynosi 15 radnych.

 

Sekretarz Gminy: nie wiem co będzie jak podejmiemy uchwałę bez projektu porozumienia, ja uzgadniałem z ZTM obecny projekt.

 

Radny Nowaczyk: wnioskuję, aby przyjąć propozycję Pana Wójta i podjąć przedmiotową uchwałę bez załącznika, a nad projektem porozumienia będziemy dyskutować później.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną, ale na komisjach nie był prezentowany projekt porozumienia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad dodaniem do § 1 uchwały zdania w brzmieniu: „Uchwała jest podstawą dla wypracowania możliwie najbardziej korzystnych warunków dla Gminy Dopiewo” oraz za wyłączeniem z uchwały załącznika dotyczącego projektu porozumienia. 

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych, 10 głosami „za”, 5 głosami „wstrzymującymi” zadecydowała o dodaniu do § 1 uchwały zdania w brzmieniu: „Uchwała jest podstawą dla wypracowania możliwie najbardziej korzystnych warunków dla Gminy Dopiewo” oraz o wyłączeniu z uchwały załącznika dotyczącego projektu porozumienia. 

 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały wraz z przegłosowaną powyższej autopoprawką.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych, 8 głosami „za”, 1 głosie „przeciw”, 6 głosami „wstrzymującymi” podjęła Uchwałę nr XLV/340/10 w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wraz z autopoprawkami.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 9 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 10.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/324/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2010 r.

 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, Pan Piotr Łoździn, który poinformował, że w pozycji:

             I.      DOCHODY

Dział 758   Wprowadzono dochody z tytułu różnych rozliczeń 1.349.614 zł, zmniejszono subwencję ogólną o kwotę 177.250 zł.

Dział 852   Zwiększono dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa o kwotę 63.600 zł.

          II.      WYDATKI

Rozdział 01010 – Wprowadzono wydatki w kwocie 755.000 zł na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami w ulicach Ks.A. Majcherka, Wysokiej, Stawnej, i Akacjowej w miejscowości Dopiewo” oraz w kwocie 615.000 zł na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dopiewie ul. Młyńska” (zadania te są zapisane w planie wydatków niewygasających, jednak w celu zaciągnięcia na ich realizację preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW konieczne jest ich finansowanie z budżetu – plan wydatków niewygasających nie zostanie w tym zakresie zrealizowany a niewykorzystane środki zostaną ujęte w budżecie po stronie dochodów).

Rozdział 60016 – Zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 200.000 zł. 

Rozdział 75416 – Wprowadzono wydatki w kwocie 10.000 zł na zakup radaru.

Rozdział 75818 – Wykreślono rezerwę celową na zadania inwestycyjne w miejscowości Skórzewo w kwocie 47.000 zł. 

Rozdział 85295 – W związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa wprowadzono wydatki na realizację programu w zakresie dożywiania w kwocie 63.600 zł.

Rozdział 90095 – Wprowadzono wydatki w kwocie 136.000 zł na zagospodarowanie wsi Żarnowiec dz. nr 38/2” oraz w kwocie 47.000 zł na „Zagospodarowanie parku w Skórzewie przy ul. Poznańskiej”.

       III.      DEFICYT, PRZYCHODY, ROZCHODY

Zwiększono deficyt o kwotę 543.636 zł do kwoty 14.025.710 zł. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych o kwotę 543.636 zł do kwoty 2.661.918 zł.

 

Skarbnik Gminy poinformował także, że nawiązując do wniosków Komisji Budżetu z dnia 15 lutego br. w sprawie zmniejszenia wydatków na zagospodarowanie wsi Żarnowiec i ich przeznaczenia na budowę boisk do koszykówki na terenie Gminy, likwidację piaskownic i montaż nowych urządzeń na placach zabaw, Wójt Gminy nie  uwzględnił ich w projekcie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r. przedłożonej na sesję Rady w dniu 1 marca br. z następującego powodu: przedmiotowe zadania powinny być finansowane ze środków funduszu sołeckiego, który został utworzony właśnie w celu realizacji tego typu zadań. Wprowadzanie w chwili obecnej jakichkolwiek zadań związanych z placami zabaw czy montażem koszy do koszykówki byłoby wysoce niesprawiedliwe w stosunku do tych sołectw, które środki na takie zadania zabezpieczyły właśnie w funduszu sołeckim (np. sołectwo Palędzie przeznaczyło 14.800 zł na boisko do koszykówki przy remizie, sołectwo Konarzewo przeznaczyło 20.000 zł a Trzcielin 15.000 zł na place zabaw).

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Dziembowski: czyli rozumiem, że te sołectwa, które nie zaplanowały powyższych inwestycji w ramach funduszu sołeckiego nie będą mogły nic zrobić na placach zabaw w tym roku.

 

Skarbnik Gminy: każdy z sołtysów otrzymał pismo, aby właśnie takie inwestycje planować w ramach funduszu sołeckiego, skoro ich nie zaplanowano to nie ma potrzeby dokonywania zmian.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: właśnie przeczytałam to pismo skierowane do Komisji Budżetu i nie do końca się z nim zgadzam. Skoro jest potrzeba ustawienia koszy wraz z odpowiednim podłożem na boiskach wiejskich, to trzeba to rozważyć.

 

Radny Grządzielewski: uważam, że środki, które Komisja Budżetu zdjęła z inwestycji zagospodarowania Żarnowca, czyli 65 000 zł powinny zostać podzielone na 11 sołectw i wtedy na każdym placu zabaw będzie można zamontować dodatkowe urządzenia.

 

Radny Nowaczyk: czy inne gminy nie powinny partycypować w budowie tego obiektu. Poza tym uważam, że robienie teraz na „szybcika” huśtawek na placach zabaw czy koszy do gry to jest uprawianie kampanii wyborczej.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: od co najmniej 2 lat wnioskuję o wyposażenie boisk wiejskich w kosze do gry oraz betonowe stoły pingpongowe. Czy to znaczy, że do końca kadencji nie będziemy mogli już o nic wnioskować, żeby nie być posądzonym o robienie kampanii wyborczej. Poza tym uważam, że sesja jest zbyt poważnym posiedzeniem, aby o tym dyskutować, czy coś jest kampanią wyborczą czy nie.

 

Radny Nowaczyk: z wielkim szacunkiem odnoszę się do tych inwestycji, ale nie tak dawno uchwalaliśmy budżet i po 2 miesiącach już go zmieniamy.

 

Wójt Gminy: inwestycja w Żarnowcu została wpisana do budżetu z dwóch powodów:

a)      przedmiotową działkę przejęliśmy od Agencji Nieruchomości Rolnych, gmina we wniosku wskazała pewien cel tego przejęcia, więc musimy wykonać tam pewien zakres robót, żeby Agencja nie odebrała nam tego terenu,

b)      istnieje szansa na pozyskanie środków zewnętrznych na rewitalizację terenu w Żarnowcu, ale potrzebny jest wkład własny.

Ponadto w mojej ocenie, rewitalizacja terenu w Żarnowcu jest ważnym zadaniem z punktu widzenia rozwoju turystycznego Gminy. Przedmiotowe umniejszenie, i tak nie dużych w stosunku do potrzeb, środków na jego realizację znacznie ograniczy prace w 2010 r., w którym  zakładałem wykonanie połowy drewnianej wiaty do biesiadowania. W kolejnych etapach rewitalizacji miałoby nastąpić m.in. dokończenie wiaty, wykonanie parkingu, ścieżek spacerowych, placu zabaw oraz nasadzeń.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: dla mnie ważniejszą sprawą jest wykonanie wiaty na plaży w Zborowie, gdzie nie ma drzew i cienia. Babcie, które opiekują się wnukami na plaży nie mają możliwości żadnego schronienia.

 

Radny Grządzielewski: Komisja Budżetu postanowiła obniżyć środki na zagospodarowanie Żarnowca o połowę, moja wypowiedź podziału tej kwoty na sołectwa nie jest żadna kampanią wyborczą tylko propozycją, a wnioski dotyczące zamontowania dodatkowych urządzeń na placach zabaw w zamian za likwidację piaskownic pojawiły się na ostatnim posiedzeniu Komisji.

 

Radny Danielewski: uważam, że w pierwszej kolejności – po takiej zimie – powinniśmy utwardzać drogi gruntowe tłuczniem, a nie wydawać środki na wiaty, kosze itp. Poza tym widzę w budżecie pozycję dotyczącą zakupu radaru dla Policji, najpierw zweryfikujmy znaki drogowe, potem karajmy kierowców. 

 

Radny Dziembowski: nie można było wcześniej zgłosić tych propozycji do budżetu, o których wspominał pan Nowaczyk, bo np. park w Skórzewie został wydzierżawiony gminie niedawno, a inne wnioski dotyczące zagospodarowania boisk wiejskich i placów zabaw pojawiły się spontanicznie, niejako przy okazji.

 

Radny Dorna: przychylam się do wniosku Pana Danielewskiego, żeby środki z zagospodarowania Żarnowca przesunąć na utwardzanie dróg. Jeżeli tego nie zrobimy, to mieszkańcy na zebraniach wiejskich nas „zjedzą”, bo zawsze jak się dzwoni w tej sprawie do gminy to pada odpowiedź, że warunki pogodowe nie pozwalają na równanie, albo równiarka pracuje gdzieś indziej. Ponadto chcę ponowić swój wniosek sprzed kilku tygodni o podjęcie rozmów z firmą Skanska w sprawie czyszczenia studzienek kanalizacyjnych.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: trzeba również zwrócić się do spółki wodnej o rzetelne czyszczenie rowów melioracyjnych. Wnioskuję także o poważne zajęcie się tematem uporządkowania dróg gminnych. Uważam, że należy przyjąć jakiś program naprawy dróg gminnych. Proszę jednak Pana Sekretarza o informację, czy problem naprawy dróg jest związany z brakiem środków na ten cel w budżecie gminy?

 

Sekretarz Gminy: Są środki na naprawę dróg gminnych.

 

Radny Bartkowiak: roznosząc decyzje podatkowe odwiedziłem około 1000 gospodarstw domowych, nasłuchałem się od ludzi, że najpierw naprawić drogi, a później zbierać podatki.

Wnioskuję o naprawę (wyrównanie, nie wiem) ul. Akacjowej w Dopiewie.

 

Radny Dorna: wnioskuję o przeznaczenie kwoty 136 000 zł w następujący sposób: 50 000 zł na zagospodarowanie Żarnowca, 86 000 zł na utwardzanie dróg.

 

Radny Nowaczyk: całą kwotę 136 000 zł przeznaczmy na drogi.

 

Radny Dorna: to w takim razie swój wniosek wycofuję.

 

Radny Przybył: coś musimy zrobić w Żarnowcu, żeby Agencja nie odebrała nam tego terenu.

 

Radny Dorna: to posprzątajmy na razie ruiny, które tam się znajdują. Ile musimy dołożyć z naszego budżetu, żeby otrzymać 25 000 zł dofinansowania.

 

Wójt Gminy: myślę, że przynajmniej tyle samo, a więc 25 000 zł.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: ja proponuję przeznaczyć 36 000 zł na zagospodarowanie Żarnowca, a 100 000 zł przeznaczyć na utwardzanie dróg. Taki wniosek poddaję pod głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych, 9 głosami „za”, 2 głosami „przeciw”, 4 głosami „wstrzymującymi” zadecydowała o podziale kwoty 136 000 zł w następujący sposób: 36 000 zł na zagospodarowanie Żarnowca, 100 000 na utwardzanie dróg.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały wraz z przegłosowaną poprawką.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych, 10 głosami „za”, 1 głosie „przeciw”, 4 głosami „wstrzymującymi”  podjęła Uchwałę nr XLV/341/10 w zmiany uchwały Nr XLIII/324/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2010 r. wraz z przegłosowaną poprawką.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 10 do protokołu sesji. 

 

O godz. 17.55 salę obrad opuścił radny Pan Wojciech Dorna, aktualny stan obecności wynosi 14 radnych.

 

Do pkt.11.

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Skórzewie.

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Budownictwa, Pan Maciej Łakomy, który poinformował, że Pani Barbara Marciniak  zwróciła się z pismem o sprzedaż nieruchomości której jest dzierżawcą i zabudowała na podstawie pozwolenia na budowę  budynkiem pod usługi stomatologiczne.

Nieruchomość jest wydzierżawiona na czas nieoznaczony i zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę przez dzierżawcę ze środków własnych . Zgodnie z art. 37 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Rada Gminy w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność samorządu terytorialnego może zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu, gdy sprzedaż następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy i została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Dziembowski: czy z tytułu dzierżawy będzie zastosowana jakaś zniżka przy zakupie.

 

Pan Łakomy: przepisy prawne nie dopuszczają możliwości zastosowania bonifikaty.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 13 głosami „za”, 1 głosie „wstrzymującym” podjęła Uchwałę nr XLV/342/10 w sprawie  sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Skórzewie.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 11 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 12.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo, rejon ulic Szarotkowej i Dębowej dla działek 315/38, 315/39, 315/40.

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Budownictwa, Pan Maciej Łakomy, który poinformował,  że z  wnioskiem o opracowanie zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego w Skórzewo rejon ulic Szarotkowej i Dębowej wystąpili właściciele działek celem uporządkowania zagospodarowania przestrzennego na przedmiotowym terenie. Obowiązujące ustalenia planu miejscowego wynikające z Uchwały Rady Gminy Dopiewo nr IX/103/03 z dnia 26.05.2003 roku uniemożliwiają racjonalne zagospodarowanie działek objętych niniejszą uchwałą. Działka nr 315/40 ma dostęp do drogi publicznej, jednak ustalona na niej obowiązująca linia zabudowy uniemożliwia wytyczenie dojazdu do działek nr 315/38 i 315/39, które nie mają dostępu do drogi publicznej. Z tej przyczyny nie jest obecnie możliwe zabudowanie ww. działek jak również ich podział. Opracowywana zmiana planu miejscowego jest zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 12 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi” podjęła Uchwałę nr XLV/343/10 w przystąpienia do opracowania zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo, rejon ulic Szarotkowej i Dębowej dla działek 315/38, 315/39, 315/40.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 12 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 13.

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  w miejscowości Dopiewiec przy ul. Kolejowej, działki nr ewid.: 258, 259, 261, 262, 245, 260/3.

 

Projekt uchwały przedstawił projektant Pan Bartosz Burzyński, który poinformował, że przedmiot i zakres planu wynika z uchwały nr XII/83/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewiec, przy ul. Kolejowej,  działki o nr ewid.: 258, 259, 261, 262, 245, 260/3. Planem objęto obszar o powierzchni

Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu, o którym mowa w §2 uchwały, stanowią one granice uchwalenia planu. Plan umożliwia wytyczenie drogi wzdłuż torów. Kiedyś ta uchwał była już podjęta, ale Wojewoda ją zakwestionował, myśmy to poprawili i dziś przedstawiamy projekt.

Kierownik Referatu Budownictwa, Pan Maciej Łakomy dodał, że Komisje ustaliły wysokość stawki procentowej służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości na 15%.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Przybył: prosiłem na Komisji Rolnictwa o wyjaśnienie kwestii załącznika do uchwały, dotyczy nie objęcia planem „klina”, który pozostawił wnękę w terenie.

 

Pan Burzyński: w roku 2007 Rada Gminy opracowała zakres planu, a mieszkańcy po prostu nie wystąpili z wnioskiem o objęcie ich działek tym planem.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” podjęła Uchwałę nr XLV/344/10 w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  w miejscowości Dopiewiec przy ul. Kolejowej, działki nr ewid.: 258, 259, 261, 262, 245, 260/3.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 13 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 14.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Palędzie, rejon ulic Pocztowej i Orzechowej. 

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Budownictwa, Pan Maciej Łakomy, który poinformował, że z wnioskiem o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w Palędziu wystąpiono celem uporządkowania zagospodarowania przestrzennego na przedmiotowym terenie.  Opracowywany plan miejscowy jest zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest teren działek o nr ewid. 114 – 119, które zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo znajduje się na terenach z wiodącą funkcją mieszkaniową.

Sprawa dotyczy poszerzenia ul. Orzechowej, która obecnie ma tylko 3 metry szerokości, koszty poszerzenia są po stronie Gminy. Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym rejonie zakończy konflikt wnioskodawcy z gminą o wydanie warunków zabudowy.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 12 głosami „za”, 1 głosie „przeciw”, 1 głosie „wstrzymującym” podjęła Uchwałę nr XLV/345/10 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Palędzie, rejon ulic Pocztowej i Orzechowej. 

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 14 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 15.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Więckowice, rejon ulic Gromadzkiej i Jeziornej. 

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Budownictwa, Pan Maciej Łakomy, który poinformował, że z wnioskiem o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w Więckowicach wystąpiono celem uporządkowania zagospodarowania na przedmiotowym terenie.  Opracowywany plan miejscowy jest zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest teren działek, które zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo znajdują się na terenach z wiodącą funkcją mieszkaniową. 

Wcześniej jeden z mieszkańców wystąpił o warunki zabudowy na inny teren i otrzymał decyzję pozytywną,  następnie wystąpił o warunki zabudowy na kolejne tereny, ale otrzymał odmowę ze względu na brak linii zabudowy. Problemem jest także brak dojazdu do przedmiotowych działek. Ze względu jednak na zagrożenie wystąpienia kolejnych wniosków o wydanie warunków zabudowy, uznaliśmy, że lepiej uporządkować przedmiotowy teren planem miejscowym.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Przybył:  miałem spotkanie z rolnikami, których ten plan będzie dotyczył. Nie ma większego sprzeciwu, ale rolnicy chcą, aby w projekcie znalazł się zapis, że ten plan nie ograniczy działalności typowo rolniczej, typu rozbudowa chlewni, stodoły. Temat ten poruszałem już podczas wspólnego posiedzenia Komisji, ale nie umieszczono takiego zapisu w uchwale.

 

Pan Łakomy: można w uzasadnieniu dopisać, że plan będzie miał na celu zabezpieczenie funkcjonowania gospodarstw rolnych.

 

Projektant Pan Bartosz Burzyński: aby ten zapis był skuteczny powinniśmy go umieścić w uchwale, nie w uzasadnieniu.

 

Przewodniczącą Rady Gminy: proponuję dopisać do § 1 lub 2 następującą kwestię: „plan  ma na celu wyznaczenie obszaru pod zabudowę mieszkaniową jak również zachowanie istniejących gospodarstw rolnych z możliwością rozbudowy”.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał następujące opinie: Komisja Oświaty – przeciw, Komisja Budżetu – w całości wstrzymała się od głosu, Komisja Rolnictwa  - za.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały wraz z autopoprawką.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 8 głosami „za”, 5 głosami „przeciw”, 1 głosie „wstrzymującym” podjęła Uchwałę nr XLV/346/10 w przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Więckowice, rejon ulic Gromadzkiej i Jeziornej wraz z autopoprawką. 

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 15 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 16.

Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i komunikaty.

 

Przewodnicząca Rady Gminy przeczytała korespondencję, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i ustosunkowała się do sposobu jej realizacji:

1.      Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skórzewie w sprawie wygłuszenia Sali gimnastycznej (pismo skierowane do Wójta Gminy; do wiadomości: Komisja Oświaty).

2.      Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej:

- orzekające nieważność uchwały Rady Gminy Dopiewo nr XLIII/321/09 w sprawie  zmiany uchwały nr XLII/315/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30.11.2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚ oraz uchwały Nr XLIII/320/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/282/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24.08.2009 r. w sprawie zaciągania długoterminowych pożyczek w WFOŚ.

- stwierdzające, że uchwała XLIII/319/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/212/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2009 r. oraz uchwała Nr XLIII/324/09 w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Dopiewo na 2010 r., zostały podjęte z naruszeniem przepisów prawa.

3.      Pismo Prezesa Zarządu OSP Dopiewo w sprawie wystąpienia zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla  w budynku przy ul. Stawnej 24 w Skórzewie (pismo kierowane do Komendanta Gminnego OSP w Dopiewie; do wiadomości: Rada Gminy i Wójt Gminy).

4.      Pismo Pana Stanisława Przychodzkiego, właściciela firmy „Pakodruk” wyrażające sprzeciw do uchwały Nr XL/287/09 z dnia 28 września 2009 r. (zmiana mpzp Alsi – pismo przekazano do Wójta według kompetencji).

5.      Wniosek Państwa Danuty i Michała Lima z Przeźmierowa o zmianę mpzp w Więckowicach, rejon ul. Krótkiej pismo (przekazano do Wójta według kompetencji).

6.      Pismo Państwa Elizy  i Bartosza Główka z Dąbrowy w sprawie założenia progu zwalniającego na ul. Batorowskiej przyległej do miejscowości Dąbrowa na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem ulic Batorowska/Świerkowa i Batorowska/Leśna (pismo skierowane do Wójta Gminy; do wiadomości: Rada Gminy).

 

Następnie Wójt Gminy omówił przyczyny stwierdzenia nieważności uchwał przez Regionalna Izbę Obrachunkową.

-          Uchwały Rady Gminy Dopiewo nr XLIII/321/09 w sprawie  zmiany uchwały nr XLII/315/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30.11.2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚ ze względu za brak zgromadzenia środków - na zadanie na które została zaciągnięta pożyczka - na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego.

-          Uchwały Nr XLIII/320/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/282/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24.08.2009 r. w sprawie zaciągania długoterminowych pożyczek w WFOŚ ze względu za brak zgromadzenia środków - na zadanie na które została zaciągnięta pożyczka - na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego.

Wójt Gminy poinformował także, że

-          Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że uchwała XLIII/319/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/212/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2009 r. została podjęta z naruszeniem prawa, ponieważ zmiany wprowadzone do przedmiotowej uchwały „łamią” zasadę równoważenia planowanych wielkości budżetowych (dochody + przychody = wydatki + rozchody).

-          Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że uchwała Nr XLIII/324/09 w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Dopiewo na 2010 r., została podjęta sprzecznie z  przepisami prawa. Regionalna Izba Obrachunkowa wyznaczyła Radzie Gminy termin do dnia 23 lutego 2010 r. w celu usunięcia nieprawidłowości.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: chcę przy okazji omawiania korespondencji poruszyć sprawę skarg złożonych przez Pana Wojciecha Horyńskiego w sprawie występowania mobbingu oraz prowadzenia robót budowlanych niezgodnie z przepisami oraz zasadami oszczędności i racjonalności, nieprawidłowości w stosowaniu ustawy prawo zamówień publicznych.

W przedmiotowej sprawie wystosowałam pismo do Wójta z prośbą o ustosunkowanie się do sprawy mobbingu oraz realizacji zadań, wobec których w przesłanej skardze wystąpiły zarzuty niegospodarności lub nieprawidłowości. Są to zadania:

-        budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Czereśniowej w Skorzewie,

-        budowa wraz z kanalizacją deszczową ul. Wrzosowej w Skórzewie,

-        budowa ul. Łąkowej w Dopiewie,

-        budowa chodnika na ul. Dopiewskiej w Konarzewie.

 

Sekretarz Gminy: sprawy sporne pomiędzy pracownikami a Wójtem powinien rozpatrywać sąd pracy lub państwowa inspekcja pracy, a nie Rada Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: Pan Wojciech Horyński złożył dwa pisma. Pierwsza skarga dotyczy głównie konfliktu na linii przełożony – podwładny, jednak druga dotyczy nieprawidłowości stosowania procedur przez Urząd Gminy. Sprawę powyższą poruszam dlatego, że została już ona upubliczniona w „Gońcu Dopiewskim”, w którym napisano, że „dotarliśmy do pisma, które wpłynęło do Pani Przewodniczącej”. Ja działam profesjonalnie i  nie przekazuję do prasy żadnej sprawy, pod którą się nie podpiszę i to z odpowiednim komentarzem. W przedmiotowej sprawie poprosiłam o opinię prawną Pana Mecenasa Leszka Sobieskiego i po jej otrzymaniu wystąpiłam do Wójta o wyjaśnienia dotyczące spraw, o których wspomniałam powyżej. Proszę Pana Wójta o zabranie głosu.

 

Wójt Gminy: jednym z podmiotów, które sprawują kontrolę społeczną nad urzędnikami są media. Ja nie mam pretensji do Redakcji „Gońca…” o tą publikację, mam pretensje o to, że nie umożliwiono wypowiedzi drugiej stronie. Pan Horyński w swoim piśmie przytacza wiele aspektów, postaram się odnieść po kolei do każdego:

- sprawa okien – zrobiłem rozeznanie; kwestie poruszane przez Pana Horyńskiego nie znajdują potwierdzenia, ale przekazaliśmy sprawę na Policję, aby ustaliła losy sprzętów, które zginęły. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad remontem budynku po byłym ośrodku zdrowia był Pan Horyński.

- brak stosowania zasad zamówień publicznych – nie ma takiej możliwości, aby jakakolwiek jednostka publiczna nie stosowała ustawy Prawo zamówień publicznych. Nigdy nie było takich zarzutów żadnej jednostki, która kontrolowała urząd. Trzeba rozróżnić dwa rodzaje postępowań: do 14 000 euro, gdzie nie stosuje się procedury Prawa zamówień publicznych, (co nie znaczy, że jest samowolka bez weryfikacji) oraz inwestycje przekraczające 14 000 euro. Na każdą inwestycję w gminie jest rozpisywany przetarg i nie można czegoś zrobić „na skróty”.

- brak stosowania zasad prawa budowlanego – Pan Horyński twierdzi, że niektóre roboty były wykonywane bez pozwolenia na budowę, a inne czekały na pozwolenie. Dziwi to, że kierownik Referatu Infrastruktury nie wie, że niektóre inwestycje są realizowane w oparciu o pozwolenie na budowę, a dla realizacji innych inwestycji wystarczy tylko zgłoszenie bez konieczności uzyskania takiego pozwolenia.

- projekt na ul. Czereśniową, dlaczego nie ma projektu - w dniu 6 stycznia 2010 r. Starosta Poznański wydał pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej i Gruszowej. W ramach tego pozwolenia występuje również przepompownia na działce nr ewid 397/13. Dokumentacja bez wymaganych uzgodnień nie otrzyma pozwolenia na budowę, tym bardziej z ZUD-em. O tym Pan Horyńśki jako ówczesny przedstawiciel Urzędu Gminy w ZUD powinien doskonale wiedzieć.

- projekt budowy ul. Wrzosowej w Skórzewie, „dokumentacja po roku jeszcze nie wykonana, wprowadzenie mieszkańców w błąd” – to nieprawda, że przedmiotowa inwestycja przekracza 2 000 000 zł (notabene dowiedziałem się o tym z tego pisma, wcześniej Pan Horyński o tym nie informował), dokładna kwota będzie znana dopiero po przetargu. Poza tym po ustaleniu sposobu odwodnienia i wyjaśnieniu innych wątpliwości z projektantem w celu określenia dalszego harmonogramu realizacji zadania w dniu 23 lutego br. odbyło się spotkanie z projektantem oraz przedstawicielami mieszkańców zainteresowanych tą inwestycją, podczas którego ustalono: przewidywany termin złożenia wniosku do Starosty o pozwolenie na budowę – koniec marca br., rozpoczęcie procedury przetargowej przewiduje się na drogą połowę kwietnia 2010 r.

- projekt budowy ul. Łąkowej  w Dopiewie, nienadający się do realizacji – umowa na wykonanie projektu ul. Łąkowej w Dopiewie została podpisana 2 września 2009 r. z terminem wykonania 15 grudnia 2009 r. wraz z pozwoleniem na budowę. Po wcześniejszych rozmowach w Urzędzie oraz telefonicznych w dniu 28 stycznia 2010 r. zostało wysłane pismo wzywające projektanta do określenia ostatecznego terminu wykonania zadania. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. To Pan Horyński wskazał projektanta.  

- projekt budowy chodnika na ul. Dopiewskiej w Konarzewie - umowa na wykonanie projektu chodnika na ul. Dopiewskiej została podpisana 2 września 2009 r. z terminem wykonania 15 grudnia 2009 r. wraz z pozwoleniem na budowę przez tą samą firmę projektową jak dla ul. Łąkowej w Dopiewie. Po wcześniejszych rozmowach w Urzędzie oraz telefonicznych również w tym przypadku zostało wysłane pismo wzywające projektanta do określenia ostatecznego terminu wykonania zadania. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

- sprawa narad, jednostronne krytyczne wystąpienia Wójta – nie ukrywam, że kilkakrotnie mogło dojść od emocjonalnych wypowiedzi, ale wynikały one z troski o realizowane (albo ich brak) inwestycje.

 

Radny Danielewski: co do tych przecieków, to przecież to jest wasza prasa.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: w tej sprawie postąpiłam profesjonalnie i nie życzę sobie takich insynuacji.

 

Radny Kurpiewski: rzuca Pan jakieś oskarżenia, a Pan Horyński sam wysłał to pismo do „Gońca…”, wiem o tym, bo rozmawiałem z redaktorem. Również wypraszam sobie takie insynuacje.

 

Radny Danielewski: a z kim identyfikuje się ta gazeta, chyba z tymi co tam piszą, a Państwo tam piszecie.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: ja nie identyfikuję się z żadną gazetą, pisuję zarówno go „Gońca..” jak i do „Echa…”, bo to jest lokalna prasa, która ma różnych odbiorców.

 

Z-ca Wójta: w swoich wyjaśnieniach do Wójta Gminy napisałem, że Rada Gminy stara się wykreować pozytywny wizerunek przyjaznej gminy, a to Pismo, w którym się pojawiacie takiego wizerunku nie kreuje.

 

Radny Kapciński: ja czytając ten artykuł czułem się nieswojo, bo dla przeciętnego mieszkańca nie ma podziału na władzę uchwałodawczą i wykonawczą, dla wielu mieszkańców Urząd i radni to są „oni”.

 

Wójt Gminy: jeszcze raz powtarzam, że nie mam pretensji do gazety o powyższą publikację, tylko o to, że nie zapytano drugiej strony o zdanie. Pan Horyński twierdzi, że stał się kozłem ofiarnym przed wyborami. Jeżeli ktoś w Urzędzie wykonuje swoją pracę rzetelnie, to nie ma się czego obawiać, ale jak ktoś pracuje źle to musi się liczyć ze zwolnieniem. To jednak nie ma żadnego związku z wyborami.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: ubolewam nad tym, że ta dyskusja poszła w takim kierunku, zamiast zająć się meritum sprawy, my jako radni opozycyjni zostaliśmy obrzuceni błotem. Uważam, że powyższą sprawą powinna zająć się Komisja Rewizyjna wzmocniona prawnikiem.

 

Radny Nowaczyk: wnioskuję o wzmocnienie Komisji Rewizyjnej także innymi radnymi.

 

Do pkt. 17.

Zapytania i wnioski radnych.

 

Radna Walich: na posiedzeniu Komisji Oświaty złożyłam następujący wniosek: w związku z faktem, że firma Linea nie wykonała projektu na budowę przedszkola w Skórzewie i nie jest określony ostateczny termin jego wykonania, wnioskuję o zlecenie wykonania przedmiotowego projektu innemu podmiotowi ze wskazaniem terminu zakończenia inwestycji. Czy coś w tej sprawie się dzieje.

 

Wójt Gminy: uzyskaliśmy pozwolenie na budowę przedszkola w Konarzewie, skoro elementy konstrukcyjne dla Konarzewa zostały rozpracowane, to projekt dla przedszkola w Skórzewie powinien szybko powstać.

 

Radny Bartkowiak: kiedy wreszcie uczniowie ze szkoły w Dopiewie będą mogli wychodzić na przerwy.

 

Z-ca Wójta: do końca marca br. zrobimy to wyjście.

 

Radny Kapciński: czy rysunek wykonawczy do projektu przedszkola w Konarzewie został już wykonany.

 

Wójt Gminy: nie wiem, nie pytałem o detale, w moim odczuciu wszystkie dokumenty są zgromadzone.

 

Radna Walich: wnioskuję o ustawienie znaku zakazu postoju na ul. Działkowej w Skórzewie w ciągu pieszo-jezdnym od ul. Poznańskiej do ul. Botanicznej. Jest to odcinek bez pobocza, parkowanie na tym odcinku – co w tej chwili jest rzeczą nagminną – jest bardzo niebezpieczne dla pieszych korzystających z jezdni.

 

Komendant Straży Gminnej Pan Zbigniew Kowalczyk: ten znak będzie ustawiony lada chwila, byliśmy w tej sprawie na wizji lokalnej.

 

Radny Bartkowiak: czy wykonawca naprawi kratki ściekowe na ul. Bukowskiej.  Czy będziemy wycinać drzewa (akacje) na ul. Jasnej w Dopiewie?

 

Z-ca Wójta: drzewa zostaną wycięte, sprawę kratek ściekowych wyjaśnimy z wykonawcą.

 

Radny Dziembowski: uruchomiliśmy środki na park  w Skórzewie, proszę o jakieś działanie w tym temacie np. ogrodzenie terenu. Ponawiam wniosek o zamontowanie urządzeń na placu zabaw pozyskanym od Pana Zawadzkiego. W grudniu 2009 r. otrzymałem pismo z Urzędu, że na ul. Nad Potokiem, Kwiatowej i Truskawkowej zostaną ustawione znaki drogowe, do tej pory tego nie zrobiono.

 

Radny Kapciński: wnioskuję o napisanie pisma do Powiatu w sprawie ustawienia sygnalizacji świetlnej przy szkole w Konarzewie.

 

Do pkt. 18.

Wolne głosy.

 

Sekretarz Gminy: zrobiłem rozeznanie w sprawie kosztów związanych z utwardzaniem dróg; tona tłucznia kosztuje 50 zł, ale za wszelkie dodatkowe prace trzeba dopłacić. Gdyby przyjąć kalkulację, że utwardzamy 20 cm warstwą, to środki, które Państwo zabezpieczyliście starczą na około 8-10 km. A dróg nieutwardzonych w gminie mamy 80 km.

 

Do pkt. 19

Zakończenie obrad XLV Sesji Rady Gminy Dopiewo.

Na koniec Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i dokonała zamknięcia XLV sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Protokół zawiera 15 załączników.

 

Protokół zawiera 20 stron, ponumerowane od 1 do 20.

 

               Protokołował

    Inspektor ds. Rady Gminy

              Damian Gryska