RB/732/002/MP/2010                                                  Dopiewo, dnia 15 marca 2010 roku

                                                                 

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY DOPIEWO

 

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Palędzie, rejon ulic Pocztowej i Orzechowej.

 

Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz do art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dopiewo uchwały nr XLV/345/10 z dnia 1 marca 2010 r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Palędzie, rejon ulic Pocztowej i Orzechowej.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać do Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, w terminie do 16 kwietnia 2010 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.