P r o t o k ó ł   Nr XLIV/10

sesji Rady Gminy Dopiewo odbytej w dniu 25 stycznia 2010 roku

w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie

 

  Sesji przewodniczyli:                                                          Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                              Pani Zofia Dobrowolska

 

Sesję rozpoczęto o godz. 1410, a zakończono o godz. 1840

 

Obsługę prawną na sesji zapewnia radca prawny, Pan Michał Kublicki.

 

Przebieg sesji:

 

Do pkt. 1.

 

Otwarcia XLIV sesji Rady Gminy Dopiewo o godz. 1410 dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Zofia Dobrowolska.

 

Do pkt. 2.

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na 15 radnych na sesji obecnych jest 12 radnych. Wobec powyższego Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał i rozstrzygnięć.

 

1.      lista obecności radnych – zał. nr 1

2.      stwierdzenie kworum – zał. nr 2

3.      lista obecności sołtysów – zał. nr 3

4.      lista obecności pracowników Urzędu Gminy – zał. nr 4

5.      lista obecności gości – zał. nr 5

 

Do pkt. 3.

Przewodnicząca Rady, Pani Zofia Dobrowolska odczytała porządek obrad w brzmieniu:

 

Porządek obrad  XLIV sesji Rady Gminy Dopiewo

 

1.      Otwarcie XLIV sesji Rady Gminy Dopiewo.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Odczytanie porządku obrad XLIV sesji Rady Gminy.

4.      Przyjęcie protokołu XLIII sesji Rady Gminy Dopiewo.

5.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

6.      Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

7.      Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Dąbrówce. Druk 330

8.      Projekt uchwały w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości położonej w Skórzewie. Druk 331

9.      Projekt uchwały w sprawie  nadania nazw ulicom we wsi Dąbrowa. Druk 332

10.  Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, rejon ulic Przylesie i Malwowej, działka o numerze ewidencyjnym 301/12. Druk 333

11.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Konarzewo wzdłuż cieku wodnego w pobliżu drogi powiatowej łączącej miejscowości Konarzewo i Dopiewo. Druk 334

12.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/324/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2010 r. Druk 335

13.  Projekt uchwały w sprawie  określenia przeznaczenia kwot pochodzących z umorzenia pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Druk 336

14.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i zbiorowego  odprowadzania  ścieków wnioskowanej przez  Zakład  Usług  Komunalnych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Dopiewie w zakresie  zaopatrywania w wodę mieszkańców Gminy Dopiewo z rejonu następujących  miejscowości: Dąbrowa, Dąbrówka, Dopiewiec, Gołuski, Lisówki, Konarzewo, Palędzie, Podłoziny, Skórzewo, Trzcielin, Zakrzewo, Żarnowiec oraz w zakresie zbiorowego  odprowadzania ścieków   od  mieszkańców  Gminy  Dopiewo  z  rejonu  miejscowości: Dąbrowa, Dąbrówka, Dopiewiec, Dopiewo, Konarzewo, Skórzewo, Palędzie, Zakrzewo. Druk 337

15.  Projekt uchwały w sprawie w sprawie  przyjęcia Programu usuwania azbestu  oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dopiewo. Druk 338

16.  Stanowisko w sprawie przebiegu kolei dużych prędkości (typu TGV).

17.  Przedstawienie informacji w sprawie dróg leśnych w świetle nowych przepisów.

18.  Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i komunikaty.

19.  Zapytania i wnioski radnych.

20.  Wolne głosy.

21.  Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Następnie Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.

 

Radny Kurpiewski: wnioskuje o usunięcie z porządku obrad punktu dotyczącego projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Konarzewo wzdłuż cieku wodnego w pobliżu drogi powiatowej łączącej miejscowości Konarzewo i Dopiewo, ze względu na wątpliwości dotyczące szerokości terenu chronionego, są miejsca w projekcie uchwały gdzie przedmiotowy pas ochronny jest bardzo szeroki, później się zwęża. Uważam, że powinniśmy jeszcze raz przeanalizować ten plan, być może zaprosić wnioskodawcę na posiedzenia Komisji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: do mnie także dotarły sygnały, że w niektórych miejscach tego planu pas ochronny zieleni jest zbyt szeroki. Wobec powyższego poddaję wniosek pod głosowanie.

 

Kto jest wykreśleniem z porządku obrad punktu 11 dotyczącego projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Konarzewo wzdłuż cieku wodnego w pobliżu drogi powiatowej łączącej miejscowości Konarzewo i Dopiewo.

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych, 10głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym” i 1 głosem „przeciw” wykreśliła z porządku obrad punkt 11 dotyczący projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Konarzewo wzdłuż cieku wodnego w pobliżu drogi powiatowej łączącej miejscowości Konarzewo i Dopiewo.

 

Wobec powyższego zmieniony porządek obrad przedstawia się następująco:

 

1.      Otwarcie XLIV sesji Rady Gminy Dopiewo.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Odczytanie porządku obrad XLIV sesji Rady Gminy.

4.      Przyjęcie protokołu XLIII sesji Rady Gminy Dopiewo.

5.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

6.      Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

7.      Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Dąbrówce. Druk 330

8.      Projekt uchwały w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości położonej w Skórzewie. Druk 331

9.      Projekt uchwały w sprawie  nadania nazw ulicom we wsi Dąbrowa. Druk 332

10.  Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, rejon ulic Przylesie i Malwowej, działka o numerze ewidencyjnym 301/12. Druk 333

11.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/324/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2010 r. Druk 335

12.  Projekt uchwały w sprawie  określenia przeznaczenia kwot pochodzących z umorzenia pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Druk 336

13.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i zbiorowego  odprowadzania  ścieków wnioskowanej przez  Zakład  Usług  Komunalnych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Dopiewie w zakresie  zaopatrywania w wodę mieszkańców Gminy Dopiewo z rejonu następujących  miejscowości: Dąbrowa, Dąbrówka, Dopiewiec, Gołuski, Lisówki, Konarzewo, Palędzie, Podłoziny, Skórzewo, Trzcielin, Zakrzewo, Żarnowiec oraz w zakresie zbiorowego  odprowadzania ścieków   od  mieszkańców  Gminy  Dopiewo  z  rejonu  miejscowości: Dąbrowa, Dąbrówka, Dopiewiec, Dopiewo, Konarzewo, Skórzewo, Palędzie, Zakrzewo. Druk 337

14.  Projekt uchwały w sprawie w sprawie  przyjęcia Programu usuwania azbestu  oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dopiewo. Druk 338

15.  Stanowisko w sprawie przebiegu kolei dużych prędkości (typu TGV).

16.  Przedstawienie informacji w sprawie dróg leśnych w świetle nowych przepisów.

17.  Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i komunikaty.

18.  Zapytania i wnioski radnych.

19.  Wolne głosy.

20.  Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Do pkt. 4.

Przyjęcie protokółu XLIII sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska poinformowała, że w Biurze Rady oraz przed sesją dostępny był protokół z XLIII sesji Rady Gminy i  zapytała czy są uwagi do protokółu. Jeżeli uwag nie ma, to uznaję,  że można podjąć głosowanie.

 

Przewodnicząca Rady zapytała, kto jest za przyjęciem protokółu z XLIII sesji.

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych, 11 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym” przyjęła protokół XLIII sesji Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2009 roku.

 

Wobec powyższego głosowania Przewodnicząca Rady stwierdziła, że protokół został przyjęty większością głosów.

 

Do pkt. 5.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

 

Wójt Gminy przedstawił informację z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Dopiewo.

Pisemną informację radni otrzymali w materiałach na sesję.

Na zadane pytania odpowiedzi udzielał  Wójt Gminy.

Rada sprawozdanie przyjęła.

 

Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. nr 6 do protokółu sesji.

 

Radny Kurpiewski: chciałbym przy tej okazji poruszyć temat związany z TGV. Doszły mnie słuchy, że Rada Gminy jest tym złym „wilkiem” , który chce wrysować TGV do projektu studium. Przecież my jesteśmy temu przeciwni przynajmniej od 4 lat, a w Urzędzie Marszałkowskim twierdzą, że nic o tym nie wiedzą.

 

Wójt Gminy: przez wszystkie lata, kiedy był omawiany temat związany z TGV przekonywaliśmy Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego żeby do studium nie wrysowywać przebiegu tej kolei. Projektanci tego nie akceptowali i dlatego się z nimi rozstaliśmy. Urząd Marszałkowski natomiast cały czas stał na stanowisku, że nie ma przesłanek aby tej linii nie wrysować do studium. Zmieniliśmy projektantów na takich, którzy akceptują nasze stanowisko i dalej intensywnie walczymy, aby na kolej nie zaistniała w naszym studium.  

 

Radny Kurpiewski: Poznań i Buk mają TGV wrysowane swoje studium, więc nawet jeśli my nie wrysujemy tej linii do naszego studiu, a na szczeblu centralnym zapadnie decyzja o budowie tej kolei, to my na szczeblu gminy i tak tego nie zatrzymamy. Nie możemy jednak w tej sprawie okłamywać ludzi.

 

Wójt Gminy: w przeszłości dyrekcja kolei w Warszawie naciskała na nas, aby wrysować przebieg TGV do studium, ale nie potrafili nam wskazać dokładnej lokalizacji tej linii, więc Rada Gminy podjęła decyzję o niewrysowywaniu tego do studium. My nikogo nie próbujemy oszukać ani wprowadzić w błąd, bo nawet dzisiaj nie wiadomo gdzie i czy w ogóle ta linia ma przebiegać.

 

Do pkt. 6.

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Dopiewo.

Pisemną informację radni otrzymali przed sesją.

Na zadane pytania odpowiedzi udzielała Przewodnicząca Rady Gminy.

Rada sprawozdanie przyjęła.

 

Rada sprawozdanie przyjęła.

 

Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. nr 7 do protokółu sesji.

 

Radny Danielewski: co się dzieje w sprawie firmy Grzegorczyk.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: Pan Grzegorczyk spotkał się ze mną szukając kontaktu z radnymi ze Skórzewa. Do takiego spotkania doszło. Pan Grzegorczyk twierdzi, że nie jest równo traktowany z innymi developerami. To co jemu się blokuje, inni osiągają decyzjami o warunkach zabudowy. Ponadto firma stoi na stanowisku, że jeżeli nie zmienimy im tego planu, to nie wywiążą się z porozumienia zawartego z gminą. Uważam, że są podstawy do powrotu do tego tematu.

 

Do pkt. 7.

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Dąbrówce.

 

Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Budownictwa, Pan Maciej Łakomy, który poinformował, że Państwo Katarzyna i Karol Prawuccy  zwrócili się z pismem o sprzedaż nieruchomości przyległej do jej posesji, stanowiącej własność Gminy Dopiewo tj. , niezabudowanej działki nr 742/18 o pow. 28 m 2 , położonej w Dąbrówce, której to  sprzedaż poprawi warunki zagospodarowania nieruchomości stanowiącej ich własność.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych, 12 głosami „za”, podjęła Uchwałę nr XLIV/330/10 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Dąbrówce.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 8 do protokołu sesji. 

 

Na salę obrad o godz. 1530  przybył  radny Pan Leszek Nowaczyk, aktualny stan obecności wynosi 13 radnych.

 

Do pkt. 8.

Projekt uchwały w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości położonej w Skórzewie.

 

Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Budownictwa, Pan Maciej Łakomy, który poinformował, że przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób. Działka nr 379/26, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą KW PO1P/00111402/3 o  powierzchni  224 m2 położona w Skórzewie może być zbyta tylko dla sąsiadujących działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 379/17 i 378/22. Z wnioskiem o sprzedaż nieruchomości wystąpił sąsiad nieruchomości w celu powiększenia swojej działki.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Przybył: teren, który chcemy sprzedać dziś jest ulicą, czy my mamy jakieś zabezpieczenie, że w tym miejscu nie powstanie żaden uciążliwy obiekt i wtedy pojawią się protesty właściciela działki 379/17.

 

Kierownik Referatu Budownictwa, Pan Łakomy: dlatego zapraszamy do przetargu także właściciela działki 379/17, ponadto jeżeli na tym terenie miałby powstać jakiś obiekt to musi być na to wydana decyzja o warunkach zabudowy. 

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych, 9 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi”, 1 głosie „przeciw”  podjęła Uchwałę nr XLIV/331/10 w sprawie  sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości położonej w Skórzewie.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 9 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 9.

Projekt uchwały w sprawie  nadania nazw ulicom we wsi Dąbrowa.

 

Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Budownictwa, Pan Maciej Łakomy, który poinformował, że w wyniku podziałów  oraz planowanej zabudowy zostały wydzielone  drogi, które z mocy prawa przeszły na rzecz Gminy. W związku z tym zaistniała potrzeba nadania nazw przedmiotowym ulicom. Przebieg dróg jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Dąbrowie zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Dopiewo Nr LII/476/02 z dnia 24.06.2002 r. Rada Sołecka w Dąbrowie wystąpiła z wnioskiem o nadanie nazw w/w ulicom.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych, 13 głosami „za”, podjęła Uchwałę nr XLIV/332/10 w sprawie  nadania nazw ulicom we wsi Dąbrowa.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 10 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 10.

Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, rejon ulic Przylesie i Malwowej, działka o numerze ewidencyjnym 301/12.

 

Projekt uchwały przedstawił kierownik Referatu Budownictwa, Pan Maciej Łakomy, który poinformował, że z wnioskiem o zmianę planu wystąpiła firma Ekohigiena w celu powiększenia powierzchni zabudowy na przedmiotowej działce.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych, 10 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi” podjęła Uchwałę nr XLIV/333/10 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, rejon ulic Przylesie i Malwowej, działka o numerze ewidencyjnym 301/12.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 11 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 11.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/324/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2010 r.

 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, Pan Piotr Łoździn, który poinformował, że w pozycji:

 

             I.      DOCHODY

Dział 700   Umniejszono dochody z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 2.063.580 zł.

Dział 853   Zwiększono dochody z tytułu środków z UE o kwotę 220.181 zł oraz z tytułu dotacji z budżetu państwa 24.457 zł.

          II.      WYDATKI

Rozdział 01010 – Zwiększono o kwotę 500.000 zł wydatki na budowę kanalizacji z Dopiewa w kierunku Więckowic.

Rozdział 85395 – Zwiększono wydatki na projekty współfinansowane  przez EU o kwotę 259.036 zł.

 

       III.      DEFICYT, PRZYCHODY, ROZCHODY

 

Zwiększono deficyt do kwoty 13.482.074 zł. Zwiększono przychody o kwotę 2.118.282 zł (wolne środki pieniężne z 2008 r.) do kwoty 17.668.282 zł. Zmniejszono rozchody o kwotę 459.696 zł.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Danielewski: ogólnie przyjmuje się, że 50% zadłużenia jest bezpieczna dla gminy, ale uważam, że w budżecie powinno się wyodrębnić wydatki, które są sztywne np. pensje urzędników, nauczycieli, środki odprowadzane do ZUS-u. Dużo ryzykujemy biorąc na to wszystko kredyty.

 

Skarbnik Gminy: obecnie gminy mogą się zadłużać nawet do 60%, ale w najbliższych dwóch latach ulegnie to zmianie i ta kwota będzie różna dla różnych gminy. Ja osobiście uważam, że nasze zadłużenie w skali 50% jest bardzo bezpieczne, bo jesteśmy gminą o dynamicznych dochodach z nadwyżką operacyjną.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych, 11 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi” podjęła Uchwałę nr XLIV/335/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/324/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2010 r.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 12 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 12.

Projekt uchwały w sprawie  określenia przeznaczenia kwot pochodzących z umorzenia pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, Pan Piotr Łoździn, który poinformował, że, postanawia się środki pochodzące z umorzenia części pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
na przedsięwzięcia pn.:

1)      „Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Dopiewie” w kwocie 133.750 zł;

2)      „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Skórzewo” w kwocie 308.146,25 zł,

- przeznaczyć na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skórzewo.

Warunkiem umorzenia tych środków jest ich przeznaczenie na cele proekologiczne.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych, 12 głosami „za”, 1 głosie „przeciw” podjęła Uchwałę nr XLIV/336/10 w sprawie  określenia przeznaczenia kwot pochodzących z umorzenia pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 13 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 13.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i zbiorowego  odprowadzania  ścieków wnioskowanej przez  Zakład  Usług  Komunalnych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Dopiewie w zakresie  zaopatrywania w wodę mieszkańców Gminy Dopiewo z rejonu następujących  miejscowości: Dąbrowa, Dąbrówka, Dopiewiec, Gołuski, Lisówki, Konarzewo, Palędzie, Podłoziny, Skórzewo, Trzcielin, Zakrzewo, Żarnowiec oraz w zakresie zbiorowego  odprowadzania ścieków   od  mieszkańców  Gminy  Dopiewo  z  rejonu  miejscowości: Dąbrowa, Dąbrówka, Dopiewiec, Dopiewo, Konarzewo, Palędzie Skórzewo, Zakrzewo.

 

Projekt uchwały przedstawił Prezes Zakładu Usług Komunalnych, Pan Adrian Napierała, który poinformował, że ZUK w Dopiewie pozyskuje wodę z dwóch Stacji Uzdatniania Wody w m. Joanka i Skórzewo. Nie wystarcza to jednak na zaopatrzenie obszaru Gminy Dopiewo, obsługiwanego przez ZUK. W związku z tym zachodzi konieczność zakupu wody dla mieszkańców miejscowości Dąbrówka, Dąbrowa i Zakrzewo z TP-KOM Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej z Tarnowa Podgórnego oraz w sezonie letnim ze Spółki Aquanet z Poznania.

Podwyżka ceny dostarczanej wody przez głównych operatorów: TP-KOM oraz Aquanetu w roku obowiązywania nowych taryf, wpłynęła na wzrost ceny 1m3 wody w prezentowanej przez Zakład taryfie na 2010 r. Cena wody zawarta w taryfie na 2010 rok w wysokości netto 3.10zł/m3 w stosunku do taryfy na 2009 r. jest wyższa o 0,12 zł/m3 co stanowi wzrost o 4%.

Przedmiotowa podwyższa dotknie średnio rodzinę w skali roku kwotą ok. 28 zł.

Proponowane ceny i stawki opłat mają na celu pokrycie kosztów funkcjonowania ZUK w Dopiewie wraz z utrzymaniem infrastruktury  pełnej gotowości do dostaw wody.

ZUK eksploatuje obecnie 3 oczyszczalnie ścieków, 28 przepompowni i sieci kanalizacyjne. Zachowanie ceny 1m3 ścieków z roku poprzedniego obowiązywania taryf spowodowany jest w głównej mierze, iż ilość dopływających do oczyszczalni ścieków w roku obowiązywania nowych taryf, wrośnie proporcjonalnie w stosunku do kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków.

Cenę ścieków mamy najtańszą w okolicy, gmina Tarnowo Podgórne ustaliła stawkę na 6 zł, ale w tym jest 1,14 zł dopłaty gminy, gmina Rokietnica ustaliła stawkę na 6,28 zł, tam również jest dopłata gminy. Ceny wody w innych gminach: Rokietnica: 3,13 zł netto, Komorniki: 3,25 zł netto.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Danielewski: dlaczego w ogólne podwyższamy cenę wody, przecież to napędza inflację. Zgoda, to jest tylko 4%, ale przez 10 lat to jest 40%. Czy pracownicy zarobią 40% więcej przez kolejne 10 lat swojej pracy?

 

Pan Napierała: od 3 lat gmina nie dopłaca już do ceny wody, w zeszłym roku nie było wcale podwyżki. Cena ścieków wzrastała dlatego, że powstały nowoczesne i energochłonne obiekty. My robimy kalkulację w oparciu o ustawę gdzie enumeratywnie są wymienione składniki kształtujące cenę wody.

 

Radny Danielewski: ale już pan przecież jeden prezent dostał: przekazaliśmy uchwałą 130 000 zł na składowisko odpadów. Choćby z tego powodu nie powinno być podwyżki ceny wody.

 

Pan Napierała: w zamian za to Urząd Gminy objął udziały w spółce. My nie jesteśmy właścicielem składowiska, tylko administratorem i ponosimy koszty utrzymania tego wysypiska. Nasze składowisko jest małe i nie zarabia.

 

Radny Przybył: co rok jest ta sama dyskusja na ten temat. Może ZUK powinien zostać sprywatyzowany. Jaka jest różnica pomiędzy spółką ZUK, gdzie 100% udziałów posiada gmina, a spółką Aquanet.

 

Pan Napierała: obie spółki działają w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych. W Aquanecie 70% udziałów posiada miasto Poznań, 30% gminy wchodzące w skład spółki. Z tego co mi wiadomo, to na Śląsku i w Gdańsku sprywatyzowano podobne spółki i tam cena wody jest znacznie wyższa.

 

Radny Przybył: dlaczego cena wody w spółce wodnej jest tańsza niż w ZUK-u.

 

Pan Napierała: spółka wodna nie prowadzi żadnych inwestycji, nie modernizują sieci.

 

Radny Dziembowski: gdybyśmy zachowali cenę wody z przed roku to ile gmina musiałaby dopłacić.

 

Pan Napierała: ok. 60 000 zł plus VAT.

 

Radny Nowaczyk: jaki jest procentowy udział podłączeń do kanalizacji, czy to ma wpływ na cenę wody, czy robimy coś w kierunku zachęcania mieszkańców do podłączania się do kanalizacji.

 

Pan Napierała: to ma ogromny wpływ na cenę wody. Poza tym mieszkańcy często twierdzą, że szamba są tańsze, a tak wcale nie jest, jeżeli ktoś tak twierdzi, to albo szambo jest nieszczelne, albo dokonuje nielegalnego zrzutu ścieków. Z tego co się orientuję, to można administracyjnie przymusić mieszkańców do podłączania się do istniejącego kolektora, ale ZUK tego nie może zrobić.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: Pan Wasielewski przygotowuje Radzie zestawienie odnośnie podłączeń do kanalizacji w ostatnich 3 latach z podziałem na miejscowości.

 

Wójt Gminy: można przymusić mieszkańców do podłączania się, ale tego nie robimy, ponieważ oczekujemy od nich udziału w budowie infrastruktury (tzw. darowizny). To nas powstrzymuje od bezwzględnego egzekwowania tego obowiązku. W ostatnim czasie poprzez straż gminną dokonaliśmy kontroli posesji pod kątem podłączenia się do kanalizacji, posiadania pojemników na odpady stałe.

 

Komendant Straży Gminnej Pan Kowalczyk: cały czas prowadzimy kontrolę i myślę że do połowy lutego przedstawię Panu Wójtowi szczegółowy raport w tej sprawie jak i Komisji Budżetu, na którą zostałem zaproszony.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: proponuję przedstawić powyższą informację ma wszystkich komisjach w marcu br.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych, 9 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi” i 2 głosami „przeciw” podjęła Uchwałę nr XLIV/337/10 w sprawie zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i zbiorowego  odprowadzania  ścieków wnioskowanej przez  Zakład  Usług  Komunalnych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Dopiewie w zakresie  zaopatrywania w wodę mieszkańców Gminy Dopiewo z rejonu następujących  miejscowości: Dąbrowa, Dąbrówka, Dopiewiec, Gołuski, Lisówki, Konarzewo, Palędzie, Podłoziny, Skórzewo, Trzcielin, Zakrzewo, Żarnowiec oraz w zakresie zbiorowego  odprowadzania ścieków   od  mieszkańców  Gminy  Dopiewo  z  rejonu  miejscowości: Dąbrowa, Dąbrówka, Dopiewiec, Dopiewo, Konarzewo, Palędzie Skórzewo, Zakrzewo.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 14 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 14.

Projekt uchwały w sprawie   przyjęcia Programu usuwania azbestu  oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dopiewo.

 

Projekt uchwały przedstawił współautor opracowania Pan Wojciech Przybycin, który poinformował m.in.        W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, który jest wyrazem uznania przez nasz kraj standardów europejskich w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców i zanieczyszczenia środowiska. Zakłada usunięcie do roku 2032 materiałów budowlanych zawierających azbest. Program eliminacji azbestu z obszaru Polski przez samorządy musi się odbywać w sposób kontrolowany, tak aby nie powodować zwiększania emisji włókien do środowiska i związanego z tym zagrożenia zdrowia ludności.

Ponadto Plan gospodarki odpadami dla Gminy Dopiewo zakłada opracowanie Programu usuwania azbestu.

W związku z powyższym sporządzono „Program usuwania azbestu  oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dopiewo”, który ma na celu wskazanie działań mających na celu usunięcie wyrobów z terenu gminy.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Dziembowski: na str. 56-57 opracowania znajduje się informacja, że na realizację programu potrzeba 921 000 zł. Są wskazane dwa warianty rozwiązania powyższego problemu:

I wariant: 100% kosztów pokrywa właściciel nieruchomości,

II wariant: 1/3 kosztów jest refundowana. Kto to refunduje? Czy mamy środki na to w budżecie.

 

Skarbnik Gminy: sprawa realizacji programu wymaga uzgodnień z Powiatem, w chwili obecnej nie mamy zabezpieczonych środków w budżecie na ten cel.

 

Wójt Gminy: w ubiegłym roku mieliśmy zarezerwowane na ten cel 50 000 zł i prawie wszystko wróciło do budżetu.

 

Radny Dziembowski: czy mieszkańcy, którzy maja nieruchomości pokryte azbestem wiedzą o tym programie.

 

Wójt Gminy: informowaliśmy o tym poprzez lokalną prasę  i sołtysów na zebraniach wiejskich.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: czy są jakieś nieruchomości gminne pokryte azbestem.

 

Wójt Gminy: jest jeden obiekt w Gołuskach, są też budynki na ul. Wyzwolenia w Dopiewie, ale one raczej będą podlegać rozbiórce.

 

Radny Kurpiewski: ile kosztuje tona składowania azbestu

 

Pan Przybycin: 25/1m2.

 

Radny Danielewski: czy rury azbestowe będą wymieniane.

 

Pan Przybycin: jest  zalecenie w skali całego kraju, aby rur nie wymieniać.

 

Wójt Gminy: rura azbestowa, która zalega w ziemi jest pokryta taką warstwą kamienia, że woda nie ma kontaktu z azbestem,  a jeśli nawet ma taki kontakt to nie jest to szkodliwe dla układu pokarmowego tylko dla układu oddechowego.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji nie był omawiany.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych, 8 głosami „za”, 5 głosami „wstrzymującymi” podjęła Uchwałę nr XLIV/337/10 w sprawie   przyjęcia Programu usuwania azbestu  oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dopiewo.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 15 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 15

Stanowisko w sprawie przebiegu kolei dużych prędkości (typu TGV).

 

Przewodnicząca Rady Gminy: stanowisko jest wyrazem ostatnich spotkań, sfinalizowanych na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 12 stycznia br. Odbyła się dyskusja, podczas której zaproponowałam, aby przyjąć studium nawet z wrysowanym przebiegiem linii TGV, a potem szybko je zmienić. Studium bowiem ureguluje nam ład przestrzenny i planowanie w gminie.  Później jednak pojawił się wniosek, aby podjąć zdecydowane stanowisko, że nie  chcemy tej linii w ogóle.

Następnie na wniosek Linei odbyło się spotkanie u Pana Wójta, w którym brałam udział. Na spotkaniu przedstawiciel Linei zobowiązał się do przygotowania podstaw prawnych, pozwalających nam na niewrysowywanie kolei do studium. Ponadto na spotkaniu dowiedziałam się, że w gminie jest hałas związany z tym tematem i pogłoski, że radni chcą TGV w studium. To nieporozumienie. Nikt z radnych nie chce, by przez teren Gminy Dopiewo przebiegała linia szybkich prędkości typu TGV. Ewentualne wrysowanie jej przebiegu w projekt studium miało wyłącznie charakter wybiegu dla osiągnięcia uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim, by doszło do uchwalenia zmiany studium. Propozycja zakładała, że natychmiast, jak to jest możliwe Rada Gminy podejmie uchwałę o przystąpieniu do zmiany tego studium głównie ze względu na TGV. Dyskusje w tej sprawie doprowadziły do odejścia od zamiaru wrysowania przebiegu TGV do projektu studium w ogóle. Uznaliśmy jako rada, że takie rozwiązanie spowodowałoby, że przez kilka miesięcy funkcjonowałby oficjalny zapis, który mógłby wprowadzić sporo zamieszania. Dlatego dzisiaj przyjmujemy wyraźne stanowisko wyrażające kategoryczny  sprzeciw wobec planowania przebiegu kolei dużych prędkości typu TGV przez teren Gminy Dopiewo. Nasze działania jako gminy będą wielokierunkowe. Wójt Gminy już podjął współpracę z kancelarią prawną, która ma przygotować pismo do Urzędu Marszałkowskiego, że absolutnie nie chcemy TGV w naszym studium. W sprawę włącza się również Proboszcz z Parafii Zakrzewo, który wystąpi z oficjalnym pismem przeciwko wpisaniu przebiegu TGV w panach wojewódzkich. W przygotowanym Stanowisku Rady Gminy informujemy, że nie wpisujemy linii TGV do projektu studium i uzasadniamy przyczyny tej decyzji z wnioskiem o wydanie pozytywnej dla naszej gminy decyzji o akceptacji – mimo braku zgodności z planem województwa.  Dodać należy, że w przypadku decyzji negatywnej jesteśmy zdecydowani jako gmina na wniesienie sprawy do Wojewódzkiego Sądy Administracyjnego. Jest szansa na rozstrzygniecie sprawy do końca czerwca br.

 

W wyniku dyskusji zaproponowano następujące autopoprawki do projektu stanowiska:

- akapit nr 1 słowo „wrysowany” zastępuje się wyrazem „ujęty”,

- w pkt 2 należy podać prawidłową nazwę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dopiewo

- pkt 6 zostaje punktem 1,

- w pkt 3 skreśla się ostatnie zdanie, po wyrazie przyrodniczo stawia się przecinek i dopisuje wyrażenie: „umożliwi przystąpienie do opracowania miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego zgodnie z bieżącymi potrzebami gminy”.,

- w pkt 4 wyraz „powiązanie” zamienia się na wyraz „połączenie”,

- w pkt 5 wyraz „planowany” zamienia się na wyraz „wrysowany”,

- ostatni akapit projektu stanowisku podlega wykreśleniu.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że Projekt Stanowiska został przygotowany po spotkaniach Komisji, stąd zasadne było wprowadzenie poprawek jak wyżej.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie stanowiska.

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych (salę opuściła radna Jamont), 10 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi” podjęła Stanowisko Nr 12/10 Rady w sprawie wykluczenia przebiegu linii kolei dużych prędkości przez teren Gminy Dopiewo.

 

Pełen tekst stanowiska stanowi zał. Nr 16 do protokołu sesji. 

 

Do pkt. 16.

Przedstawienie informacji w sprawie dróg leśnych w świetle nowych przepisów.

 

Radca Prawny Pan Michał Kublicki poinformował m.in., że sprawy dróg leśnych reguluje ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Art. 6 przedmiotowej ustawy określa definicję drogi leśnej „drogi położone w lasach niebędące drogami publicznymi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych”

Natomiast art. 29 wspomnianej ustawy stanowi, że ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Powyższe przepisy nie dotyczą osób wykonujących czynności służbowe lub gospodarcze, użytkujących grunty rolne położone wśród lasów.

Sprawy komunalizacji reguluje ustawa z dnia 10 maja 1990 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. W obecnym stanie prawnym należy ustalić drogi, które chcemy skomunalizować i wystąpić z wniosek do wojewody.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: czy Urząd Gminy coś już zrobił w sprawie komunalizacji.

 

Kierownik Referatu Budownictwa, Pan Łakomy: Urząd Gminy rozpatrywał na razie kwestię drogi w Zakrzewie.  Chcemy zmienić w Starostwie zapis w ewidencji „las”. Z telefonicznych informacji wynika, że decyzja dla nas może być negatywna, ale od decyzji zawsze można się odwołać. W tym tygodniu wystąpimy także z wnioskiem do wojewody o komunalizację tej drogi.

 

Radca Prawny Pan Kublicki: można rozważyć także kwestie inwestycji celu publicznego, o której jest mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami i wyznaczyć tam drogę, aby zapewnić komunikację pomiędzy miejscowościami, ale tu jest inny tryb procedowania, który wymaga szerszego planowania i nie jest związany z komunalizacją. Jest także spec ustawa, ale ona wymaga nakładów finansowych na projekt.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: my nie chcemy budować nowych dróg, tyko udrożnić stare drogi, żeby zapewnić komunikację pomiędzy miejscowościami. Wnioskuję, aby w tym wniosku komunalizacyjnym  ująć od razu wszystkie drogi leśne.

Radny Danielewski: droga w Zakrzewie była od zawsze i nie była własnością Lasów Państwowych, ale przekształcono ją w las, bo od lasu nie płaci się podatku.

 

Sołtys Zakrzewa Pan Czekalski: sam złożyłem pismo do Starostwa, że od ponad 50 lat na mapach zawsze w tym miejscu była droga stanowiąca dojazd do pól.

 

Do pkt. 17.

Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i komunikaty.

Przewodnicząca Rady Gminy przeczytała korespondencję, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i ustosunkowała się do sposobu jej realizacji:

 

1.      Pismo Państwa Aleksandry i Romana Strychalskich z Palędzia wyrażające sprzeciw wobec zamysłów Rady Gminy w zakresie planowanych rozwiązań komunikacyjnych wyrażonych w stanowisku Rady Gminy nr 11/09 z dnia 26 września 2009 r.

2.      Pismo firmy Mornell s.c. w sprawie uzyskania zgody na wykorzystanie herbu Gminy Dopiewo.

3.      Pismo Pana Ryszarda Janiaka w sprawie odszkodowania za przekazany grunt pod drogę.

4.      Pismo PHU Halina i Piotr Nowaccy z Poznania w sprawie zwolnienia z opłaty targowej.

5.      Kolejne pismo Pani Renaty Stachowiak z Palędzia w sprawie zaliczenia ul. Orzechowej w Palędziu do kategorii dróg publicznych gminnych.

6.      Skarga pracownika Urzędu Gminy na mobbing stosowany w Urzędzie.

7.      Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wszczęcia postępowania w odniesieniu do następujących uchwał: XLIII/320/09 oraz XLIII/321/09.

8.      Pismo Dyrektora Gimnazjum w Skórzewie w sprawie zaopiniowania kandydata na patrona Gimnazjum (pismo skierowane do Wójta Gminy; do wiadomości: Rada Gminy).

9.      Pismo Pana Jarosława Korwela, radcy prawnego reprezentującego Panów: Wiesława Czyża i Adama Łabuzińskiego w sprawie przeznaczenia w mpzp działki nr 407 w Konarzewie. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy: chcę także poinformować, że w okresie od 1 do 12 lutego będę przebywała na urlopie i będą mnie zastępować wiceprzewodniczący. Przypominam Państwu o sporządzeniu planów pracy na kolejne posiedzenia Komisji. Dziś były robione zdjęcia radnym, proszę o dostarczenie krótkiej notki biograficznej, która zostanie umieszczona na stronie internetowej, która wkrótce zostanie przeformatowana.

 

Do pkt. 18.

Zapytania i wnioski radnych.

 

Radny Dziembowski: wnioskuję o naprawę lustra na rogu ulic Batorowskiej i Leśnej w Skórzewie. Jak wygląda sprawa podpisania umowy ze Spółdzielnią Rolniczą w Skórzewie w sprawie parku.

 

Wójt Gminy: umowa została przekazana Prezesowi Spółdzielni w celu zapoznania się.

 

Radny Kapciński: na jakim etapie jest procedura budowy przedszkola w Konarzewie.

 

Kierownik Referatu Infrastruktury, Pan Wasielewski: rozmawiałem z przedstawicielem Powiatu Poznańskiego, który obiecał, że pozwolenie na budowę będzie gotowe na początku lutego, ale należy uzupełnić dokumentację o projekt wykonawczy.

Wójt Gminy: odbyliśmy w tej sprawie spotkanie z firmą Linea, która zadeklarowała, że będzie to gotowe maksymalnie do końca lutego br. Możemy ewentualnie wybrać innego projektanta, ale to nie ma sensu. Opóźnienia nie wynikają z winy Urzędu.

 

Radny Dziembowski: czy od ostatniej sesji coś się zmieniło w temacie budowy przedszkola w Skórzewie.

 

Kierownik Referatu Infrastruktury, Pan Wasielewski: mamy decyzję o warunkach zabudowy i możemy przystąpić do opracowań projektowych.

 

Radna Jamont: kiedy nastąpi zakończenie remontu w ośrodku zdrowia w Dopiewie i  przeniesienie niektórych instytucji do tego budynku.

 

Kierownik Referatu Infrastruktury, Pan Wasielewski: w piątek mamy pierwszy odbiór Powiatowej Inspekcji Sanitarnej i Powiatowej Inspekcji Pracy. Sama przeprowadzka może się dokonać pod koniec marca br.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: co robimy dalej z ulicą Stawną w Skórzewie.

 

Wójt Gminy: zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami na komisjach oddelegowaliśmy dwie osoby do kontaktu z mieszkańcami ul. Stawnej. Z ich wywiadu wynikało, że w czterech przypadkach nie ma zgody na nieodpłatne przekazanie części ich gruntu stanowiącej rów. Ale należy sobie uczciwie odpowiedzieć, czy w naszym interesie jest obecnie ta zgoda na przykrycie rowu, którego koszty, razem ze zrobieniem wjazdów, murków oporowych, przekroczą na pewno 1 000 000 zł. Czy nie lepiej jest zrobić na razie samą kanalizację, która nie jest bezpośrednio związana z przykryciem rowu.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: budowa ul. Stawnej jest wpisana w Program gospodarczy Rady Gminy na kadencję. Ta ulica jest bardzo wąska, rów głęboki, ja nie chcę brać odpowiedzialności na swoje barki w razie jakiegoś nieszczęścia. W czasie mgły łatwo wpaść do rowu, do którego są przyłączone nielegalne odpływy ścieków. Poza tym sprawy zaczęte powinno się kończyć.

 

Radny Kurpiewski: zgadzam się z tym, że dobrze byłoby to zrobić, ale sprawa jest złożona. Wiadomo, że ten rów służy do różnych celów. Mieszkańcy mają tam także porobione drenarki odprowadzające wody opadowe i ten rów ratuje ich przed zalaniem. Jak zasypiemy rów niszcząc wspomniane odprowadzenia wody to skończy się kłopot z rowem, a zacznie z zalanymi ogródkami. Mieszkańcy, którzy się wybudowali na tym terenie prawdopodobnie sami zniszczyli drenaż i ten rów chroni ich tylko przed zalaniem.

 

Radny Moskalik: najniebezpieczniejszy jest wyjazd z ul. Łanowej w Stawną. Może chociażby na końcówce dałoby się zasypać ten rów, żeby był bezpieczny wyjazd (koło posesji Pani Jędrzejczak).

 

Przewodnicząca Rady Gminy: są przygotowane dwa plakaty promujące wybory do Młodzieżowej Rady Gminy. Proszę Państwa Sołtysów o wywieszenie w miejscach do tego przeznaczonych.

 

Radny Nowaczyk: młodzież sama powinna to rozwiesić, nie sołtysi.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: w tym czasie są ferie, ale przygotujemy pewną partię również dla młodzieży.

 

Do pkt. 19.

Wolne głosy.

 

Wójt Gminy: jeżeli Państwo uważacie, że mamy zasypać rów na ul. Stawnej, to proszę podjąć taka decyzję i zabezpieczyć środki w budżecie, prawdopodobnie zdejmując je z kanalizacji w Skórzewie.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: przed zatwierdzeniem budżetu na 2010 r. mówił Pan o możliwości wykonania projektu budowy ulicy Stawnej pod warunkiem uzyskania zgody mieszkańców – właścicieli rowu na przekazanie nieruchomości gminie.

 

Wójt Gminy: ale musi być zgoda wszystkich mieszkańców, a projekt jest ważny 3 lata.

 

Radny Nowaczyk: szanujmy się nawzajem i szanujmy nasz czas. Komisja Budżetu podjęła decyzję o realizacji tego zadania, ale po uzyskaniu wszystkich deklaracji. Mamy to załatwione ?

 

Przewodnicząca Rady Gminy: wnioskuję o większą determinację ze strony Urzędu Gminy w  sprawie uzyskania pozytywnych deklaracji od mieszkańców dotyczących zasypania rowu.

Wnioskuję także o wykonanie projektu na to zadanie. Na wykonanie projektu nie potrzeba wielkich nakładów.

 

Wójt Gminy: proszę Pana Wasielewskiego o krótką historię w sprawie TGV, bo wcześniej padł argument, że gmina w tym temacie nic nie robi.

 

Kierownik Referatu Infrastruktury, Pan Wasielewski: ja dowiedziałem się o TGV w 1994 r. Dwa lata później Urząd Marszałkowski dowiedział się o tym, że gmina jest przeciwna wrysowaniu przebiegu tej kolei w naszym studium. W roku 2002 gdy projekt nowego studium był opracowywany przez inne biuro projektowe przebieg TGV także nie został wkreślony do studium.

 

Do pkt. 20.

Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Na koniec Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i dokonała zamknięcia XLIV sesji Rady Gminy Dopiewo.

Protokół zawiera 16 załączników.

Protokół zawiera 17 stron, ponumerowane od 1 do 17.

 

               Protokołował

    Inspektor ds. Rady Gminy

              Damian Gryska