Uchwała Nr XL/295/09

Rady Gminy w Dopiewie

z dnia 28 września 2009r.

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Dopiewo

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1991 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.  2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/284/09 z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Dopiewo, § 9 otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2009 r., nie wcześniej jednak niż w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2009 r., nie wcześniej jednak niż w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.