Uchwała Nr XL/294/09

                                                      Rady Gminy Dopiewo

                                                      z dnia 28 września 2009 r.

 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dopiewo dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz zespołów wychowania przedszkolnego  i punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Dopiewo

 

 Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.      Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)     Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Dopiewo;

2)     Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Dopiewo;

3)     Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Dopiewo;

4)     dotacji – należy przez to rozumieć udzielaną z budżetu Gminy dotację podmiotową (w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych - Dz.U. Nr 249, poz. 2104; z późn. zm.), która przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków bieżących jednostki z tytułu działalności w zakresie kształcenia, wychowania i opieki (w tym profilaktyki społecznej);

5)     jednostce oświatowej – należy przez to rozumieć niepubliczną szkołę o uprawnieniach szkoły publicznej, niepubliczne przedszkole, zespół wychowania przedszkolnego oraz punkt przedszkolny funkcjonujące na terenie Gminy Dopiewo.

§ 2.      Jednostki oświatowe funkcjonujące na terenie Gminy Dopiewo otrzymują z budżetu Gminy dotacje.

§ 3.     Warunkiem przyznania dotacji jest przedłożenie wniosku o udzielenie dotacji przez osobę prowadzącą jednostkę oświatową w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 4.      1. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia uczęszczającego do przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

2.       Dotacja dla osób prowadzących niepubliczne formy wychowania przedszkolnego w formie zespołu wychowania przedszkolnego oraz punktu przedszkolnego przysługuje na każdego ucznia w wysokości 40% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

3.       Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

§ 5.      Wójt informuje osoby prowadzące jednostki oświatowe o wysokości dotacji na jednego ucznia w terminie 21 dni od dnia podjęcia przez Radę uchwały budżetowej, lub w przypadkach ustalania dotacji w oparciu o kwoty przewidziane w subwencji oświatowej w terminie 21 dni od dnia  otrzymania przez Urząd metryczki części oświatowej subwencji ogólnej.

§ 6.     1. W celu otrzymania miesięcznej dotacji osoba prowadząca jednostkę oświatową składa w terminie do 10-go każdego miesiąca informację o liczbie uczniów uczęszczających do tej jednostki. Wzór informacji stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

2.       Dotacje są przekazywane w 12 częściach, co miesiąc w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na podstawie informacji, o której mowa w ust.1, na wskazany we wniosku rachunek bankowy jednostki oświatowej.

3.       Dotacja obliczana jest w oparciu o liczbę uczniów w pierwszym dniu każdego miesiąca.

§ 7.     1. Osoba prowadząca jednostkę oświatową sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji obejmujące informację o łącznej kwocie otrzymanej dotacji oraz rodzaje poniesionych kosztów sfinansowanych z dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 3 do uchwały. 

2.       Rozliczenie wykorzystania dotacji za dany rok osoba prowadząca przedkłada Wójtowi w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku, lub w przypadku, gdy kończy prowadzoną działalność w trakcie roku, w terminie 30 dni od dnia zakończenia działalności.

3.       Nierozliczona część dotacji podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 8.     1. Wójtowi przysługuje prawo kontroli zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w informacji, o której mowa w § 6 ust. 1 oraz prawidłowości rozliczenia, o którym mowa w § 7 ust. 1.

2.       Pracownicy Urzędu, upoważnieni przez Wójta, do przeprowadzenia kontroli, mają prawo wstępu do pomieszczeń jednostki oraz wglądu do prowadzonej przez nią dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania. Ponadto pracownicy ci mają prawo sporządzać lub zlecać sporządzenie niezbędnych do kontroli odpisów oraz wyciągów z dokumentów oraz żądać udzielania wyjaśnień ustnych lub pisemnych.

3.       Podstawą do przeprowadzania kontroli przez pracownika Urzędu jest imienne upoważnienie określające:

1)        imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę;

2)        nazwę jednostki kontrolowanej;

3)        zakres przedmiotowy kontroli;

4)        czasokres przeprowadzanej kontroli.

4.       O przeprowadzeniu kontroli Wójt powiadamia osobę prowadzącą jednostkę oświatową co najmniej na 3 dni przed planowaną kontrolą.

5.       Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymują kontrolowana jednostka oświatowa i Urząd.

6.       W przypadku wystąpienia nieprawidłowości do skontrolowanej jednostki kierowane jest na podstawie ustaleń protokołu kontroli pisemne wystąpienie pokontrolne. Wystąpienie zawiera wyliczenie kwoty dopłaty do dotacji otrzymanej z budżetu Gminy lub kwoty zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, albo wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

7.       Od wystąpienia pokontrolnego osoba prowadząca jednostkę oświatową może w terminie 14 dni od jego otrzymania skierować zastrzeżenia do Wójta.

8.       Podstawą zastrzeżeń może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznych lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym.

9.       W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, nienależnie pobrana dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

 

 

§ 9.      1. Wypłatę dotacji wstrzymuje się w przypadku:

1)        uniemożliwienia przeprowadzania kontroli, o której mowa w § 8;

2)        stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego z wpisem do właściwej ewidencji lub rejestru w zakresie prowadzenia jednostki oświatowej;

3)        nie złożenia rozliczenia dotacji, o którym mowa w § 7 lub wykazania w tym rozliczeniu danych niezgodnych ze stanem faktycznym;

4)        złożenia informacji, o której mowa w § 6, niezgodnej ze stanem faktycznym;

5)        stwierdzenia braku dokumentacji, o której mowa o której mowa w § 8 ust. 2.

2.       Wstrzymana dotacja, w postaci wypłaty transz miesięcznych, jest uruchamiana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zostaną usunięte uchybienia określone w ust. 1

§ 10. Traci moc uchwała nr XXVIII/175/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 22 września 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dopiewo dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz zespołów wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Dopiewo.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego