uchwała Nr VI/52/03

Rady Gminy Dopiewo

z 31 marca 2003 r.

 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewiec, rejon ul. Szkolnej, obejmujący część działek nr ewid. 192/1, 190/2, 202.

 Na podstawie art. 26 ustawy z 7 lipca 1994 r. - O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15 poz. 139 z 22.01.1999 r. z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 8 marca 1990 r. - O samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 13.12.2001 r. z późn. zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Nr LII/464/02 Rady Gminy Dopiewo z 27.05.2002 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dopiewcu, Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 Rozdział IPrzepisy ogólne

§1.

 1.      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Dopiewcu, obejmujący część działek nr ewid. 192/1, 191, 202 o powierzchni ok. 4,0 ha.

2.      Granice obszaru planu, o którym mowa w ust.1 określa rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

  §2.

 Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1.      wyznaczenie nowych funkcji dla terenów objętych zmianą planu,

2.      umożliwienie pełnienia nowych funkcji przy jednoczesnej ochronie interesów publicznych i lokalnych,

3.      wyznaczenie zasad podziału terenów,

4.      wyznaczenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

5.      ustalenie zasad obsługi komunikacyjnej w tym wyznaczenie przebiegu nowych ulic wynikających z nowego sposobu zagospodarowania terenu.

 §3.

 Przedmiotem ustaleń planu są:

1.      tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, oznaczone na rysunku planu symbolem MJ;

2.      tereny urządzeń i tras komunikacyjnych oznaczone na rysunku planu symbolem KD;

3.      zasady obsługi zabudowy infrastrukturą techniczną;

4.      zasady ochrony środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi, w tym ochrony akustycznej;

5.      zasady kształtowania sfery przestrzenno – wizualnej.

 §4.

 Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1.        planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w §1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2.        uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Dopiewo o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3.        rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

4.        przedstawieniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie,

5.        przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć taki rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy, które uzupełnia i wzbogaca przewidywaną funkcję podstawową,

6.        przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć taki rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy, który uzupełnia i nie koliduje z warunkami i wymogami przewidywanej funkcji podstawowej,

7.        funkcji terenu – jest synonimem przeznaczenia podstawowego,

8.        funkcji dopuszczalnej – jest synonimem przeznaczenia dopuszczalnego,

9.        terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

10.    linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię jaką tworzą lica ścian budynków,

11.    działalności gospodarczej - należy przez to rozumieć działalność usługową i handlową, określoną w przepisach odrębnych i szczególnych,

12.    przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw z aktami wykonawczymi,

 § 5.

 Użyte w planie określenia i nazewnictwo zostało zdefiniowane między innymi w następujących przepisach szczególnych i odrębnych:

1.              ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z późn. zm.),

2.              ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1157, z późn. zm.),

3.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, (t. j. Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627),

4.      ustawa z 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 z późn. zm.),

5.      ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z późn. zm.),

6.              ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),

7.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

8.      rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 33, poz. 270 z 13.02.2003 r.)

9.      rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

10.  rozporządzenie Rady Ministrów z 24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. (Dz. U. Nr 179, poz. 1490 z 29.10.2002 r.),

11.  rozporządzenie Ministra Środowiska z 09.09.2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z 23.09.2002 r.),

12.  ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.).

 §6.

 1.      Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2.      Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)        granica opracowania i uchwalenia planu,

2)        symbole oznaczające przeznaczenie terenów,

3)        linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,

4)        nieprzekraczalne linie zabudowy;

5)        klasyfikacja ulic, szerokość linii rozgraniczających ulic, odległość linii zabudowy.

 Podziały terenów na działki budowlane pozostawia się do ustalenia w „Projektach podziałów terenów na działki budowlane” pod warunkiem minimalnej szerokości działki w zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej – 20,0 m.

 §7.

 Na terenach projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie wolnostojącej, oznaczonej na rysunku planu symbolem MJ, ustala się:

1.      Prawo do lokalizowania jednego budynku mieszkalnego, wolnostojącego, na każdej działce, z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

2.      Zabudowę należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów szczególnych i odrębnych oraz następujących warunków:

1)      minimalna powierzchnia działek zabudowy mieszkaniowej – 600 m2,

2)      powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wraz z dobudowanym pomieszczeniem gospodarczym nie może przekraczać 35% powierzchni działki,

3)      wysokość budynku mieszkalnego – dwie kondygnacje z poddaszem użytkowym (mieszkalnym), max. 9,0 m do kalenicy dachu,

4)      poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego na wysokości – maksimum 0,5 m nad poziom terenu,

5)      dachy o spadkach połaci dachowych od 250 do 450, poszycie dachu – dachówka ceramiczna lub materiały dachówko podobne,

6)      prawo do lokalizacji jednokondygnacyjnego budynku garażowego, o wysokości kalenicy max. 4,0 m od poziomu przylegającego terenu, z możliwością łączenia dwóch sąsiednich budynków,

7)      zakazuje się stosowania kolorów jaskrawych i neonowych

8)      obowiązek zapewnienia dojazdu do posesji z drogi publicznej lub drogi wewnętrznej,

9)      zakaz lokowania działalności usługowo – gospodarczej, która stwarzałaby uciążliwość dla środowiska,

3.      Zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane:

1)      ustala się podział terenu na działki budowlane zgodnie z rysunkiem planu,

2)       dopuszcza się możliwość zmiany układu granic i powierzchni działek, pod warunkiem, że:

a)      zalecana szerokość działki nie będzie mniejsza niż 20,0 m, ,

b)      powierzchnia działki nie będzie mniejsza niż 600 m2 z wyłączeniem działek skrajnych,

4.      Wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych.

5.      W ramach nieruchomości należy przewidzieć miejsca postojowe dla przyjezdnych.

6.      Dopuszcza się możliwość łączenia dwóch sąsiednich działek stanowiących własność jednego właściciela, z zachowaniem zasad zagospodarowania terenu, na którym leżą działki i pod warunkiem nie powodowania dysfunkcji zagospodarowania terenu.

7.      Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych KD.

 §8.

 Dla terenów komunikacji ustala się:

1.      Wyznacza się przebieg dróg wewnętrznych zgodnie z rysunkiem planu:

1)   01KD - 02KD o szerokości 10,0 m w liniach rozgraniczających, zaplanowanej od ul. Szkolnej,

2)   03KD - 04 KD – 8,0 m w liniach rozgraniczających,

3)   05KD – 5,0 m w liniach rozgraniczających,

2.      Tereny komunikacji stanowią przestrzeń do realizacji urządzeń podziemnych.

3.      Dla wszystkich terenów przeznaczonych pod zabudowę ustala się obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie z potrzebami danej funkcji.

4.      Zakaz lokalizacji zjazdu z posesji narożnej od strony drogi powiatowej,

5.      Zakaz stosowania ogrodzenia pełnego od strony drogi powiatowej oraz w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową,

6.      W obrębie skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną lub wewnętrzną należy zapewnić wolne od przeszkód pola widoczności zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.),

7.      Na działkach należy zapewnić wystarczającą ilość miejsc parkingowych dla samochodów. Samochodów nie można parkować w pasie drogi powiatowej,

8.      W pasie terenu przewidzianym na poszerzenie drogi powiatowej należy przewidzieć możliwość lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej,

9.      Wszelkie zmiany w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej inwestor powinien uzgodnić z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu.

 §9.

 W zakresie obsługi infrastrukturą techniczną ustala się:

1.      Wodociąg – zaopatrzenie w wodę nastąpi z istniejącego wodociągu gminnego.

2.      Kanalizacja sanitarna – docelowo podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, w rozwiązaniu czasowym dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych.

3.      Kanalizacja deszczowa – docelowo odprowadzenie ścieków deszczowych nastąpi poprzez kanalizację deszczową w projektowanych ulicach.

4.      Energetyka – ustala się obsługę terenu w energię elektryczną z istniejącej linii energetycznej.Instalacja skrzynek pomiarowych winna być w linii rozgraniczającej, poza pasmem drogi.

5.      Dla celów grzewczych i technologicznych zaleca się stosować paliwa proekologiczne. Dopuszcza się stosowanie paliw stałych.

6.      Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie, w pierwszej kolejności, obowiązku Gminy do realizacji na terenie opracowania infrastruktury technicznej.

7.      Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych należy uzgodnić z miejscową spółką wodną. W przypadku, kiedy uszkodzenie urządzeń drenarskich zostało spowodowane przez właściciela danej nieruchomości, zobowiązany jest on do ich naprawy na własny koszt.

8.      Powstałe wszystkie drogi wewnętrzne w wyniku dokonania podziału gruntu pozostaną drogami stanowiącymi własność właściciela gruntu. Uzbrojenie i utrzymanie terenu przez gminę może nastąpić po nieodpłatnym przekazaniu dróg wewnętrznych na rzecz gminy w miarę posiadanych środków finansowych.

9.      Dotyczy prac ziemnych: w razie przypadkowego odkrycia obiektów archeologicznych przez ekipę budowlaną należy, zgodnie z art. 22 i 24 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity D. U. Nr 98 z 1999 r., poz. 1150) zabezpieczyć znalezisko i zgłosić ten fakt do Działu Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (Pałac Górków, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań) lub do Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu – Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

10.  W celu prawidłowego posadowienia budynków oraz uzbrojenia technicznego podziemnego na terenie opracowania planu, występujący grunt rodzimy wymaga rozpoznania geologicznego w zakresie nośności gruntów oraz występowania wody gruntowej i jej agresywności.

 §10.

 Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi w tym ochrony akustycznej:

1.      Na terenie objętym planem zakazuje się lokalizacji obiektów (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 14 lipca 1998 r. – Dz. U. Nr 93, poz. 58 szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi lub innych, odpowiadających im zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

2.      Ustala się zasady ochrony akustycznej wg obowiązujących norm.

 §11.

 Z dniem wejścia w życie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo w miejscowości Dopiewiec, traci moc ogólny plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo, zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/85/92 z dnia 18.12.1992 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 2, poz. 16 z dnia 01.02.1993 r. w części objętej w/w planem miejscowym.

 §12.

 Ustala się 10% stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 3, służącą naliczaniu opłaty jednorazowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, w związku z uchwaleniem planu.

§13.

 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 §14.

 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.