Uchwała Nr VI/61/03
Rady Gminy Dopiewo

 z dnia 31 marca 2003 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/96/99 Rady Gminy Dopiewo  z dnia 30 .08.1999 r. dot. utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie”.

  Na podstawie art.18 ust.2  pkt. 9 lit.  h  - „O samorządzie gminnym”  (Dz. U. Nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 § 1

 W tytule uchwały Nr XII/96/99 z dnia 30 sierpnia 1999 roku zmienia się słowa „jednostki budżetowej” na słowa „zakładu budżetowego” .

§ 2

 W paragrafie 1 Uchwały Nr.XII/96/99 Rady Gminy Dopiewo  z dnia 30 sierpnia 1999 roku zmienia się słowa „jednostki budżetowej” na słowa „zakładu budżetowego”

 § 3

 Pozostałe paragrafy nie ulegają  zmianie.

 § 4

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 5

 Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.