Uchwała Nr VI/65/03

Rady Gminy Dopiewo

z 31 marca 2003 r.

 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Palędzie, rejon ul. Pocztowej, działka nr 111.

 Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z 07.07.1994 r. - O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 22.01.1999, Nr 15 poz. 139 r. z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 08.03.1990 r. - O samorządzie gminnym (Dz. U. z 13.12.2001, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz w oparciu o Uchwałę Nr III/30/02 Rady Gminy Dopiewo z 30.12.2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Dopiewo w związku z potrzebą opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową, Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 §1.

 Wyraża się zgodę na przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Palędzie w granicach wskazanych w załączniku graficznym nr 1 do uchwały, stanowiącym jej integralną całość, wraz z terenami niezbędnymi w zakresie obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej.

 §2.

 Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego dotyczy niniejsza uchwała są działki nr 111 o powierzchni około 0,09 ha, która zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo-usługową z przewaga funkcji mieszkaniowych oraz uprawy ogrodnicze bez prawa zabudowy.

 §3.

 Plan winien być opracowany na zasadach i w trybie określonym w art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - O zagospodarowaniu przestrzennym.

 §4.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Dopiewie.

 §5.

 Zobowiązuje się Wójta Gminy do przeprowadzenia czynności formalno - prawnych zgodnie z wymogami ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

 §6.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w „Echo Dopiewa” oraz poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.