Uchwała Nr V/43/03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 24 lutego 2003 r.

w sprawie wyrażenia woli likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego  w Zakrzewie.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (  Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 67 z 1996 r., poz. 329 z późniejszymi zmianami ), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 § 1

Rada Gminy Dopiewo wyraża wolę zlikwidowania z dniem 31 sierpnia 2003 roku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zakrzewie, ul Długa 57, wraz z oddziałem przedszkolnym.

 § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.