Uchwała Nr IV/38/03
Rady Gminy Dopiewo
z dnia 10 lutego 2003 roku

w sprawie: określenia zasad nabycia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

 Na podstawie  art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r.”O samorządzie gminnym „   

(  Dz.U. z 2001r .,Nr 142   poz.1591 r. z późn. zm.), Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 § 1

Wójt Gminy Dopiewo nabywa nieruchomości w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. Nr 46 poz. 547 z 2001 ze zmianami) oraz ustaw szczegółowych przy uwzględnieniu zasad określonych niniejszą uchwałą

 § 2

Dopuszcza się nabywanie nieruchomości gruntowych w celu realizacji zadań własnych, a w szczególności tworzenia zasobów gruntowych pod drogi ulice i inne nieruchomości związane z  infrastrukturą Gminy

 § 3

1.      Nabycie na cele określone w § 2 może nastąpić w drodze:

a)      Umowy sprzedaży

b)      Umowy zamiany

c)      Nieodpłatnego przekazania w drodze umowy

d)      Umowy darowizny

e)      Przejęcia spadku lub zapisu

f)        Oddanie Gminie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie lub użyczenia przez administrację rządową lub samorządową

2.Przeniesienie własności lub użytkowania nieruchomości powinno być zawarte w formie aktu    

   notarialnego na warunkach uzgodnionych przez strony

 § 4

1.Oddawanie nieruchomości w dzierżawę lub najem na czas nie dłuższy niż 10 lat

2.Informacja z wykonania czynności zapisanych w § 3 oraz § 4 ust.1 każdorazowo zostanie

   przedstawiona przez Wójta Gminy Dopiewo w sprawozdaniu z działalności pomiędzy  

   kolejnymi sesjami Rady Gminy Dopiewo

 § 5

Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.

 § 6

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.