Uchwała Nr IV/39/03
Rady Gminy Dopiewo

z dnia  10 lutego 2003 roku

 

w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

 Na podstawie art.13 ust.1 i art.37 ust.2 pkt.1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. - O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z 8 marca 1990 r. - O samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 §   1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość zabudowaną położoną w Zakrzewie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 86  o powierzchni 1500 m 2  na rzecz Bronisławy i Michała małż.Pilakowskich  oraz Stanisława Nowaka

§  2                                         

 Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.

§  3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.