Uchwała  Nr XXX/196/08

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 24 listopada 2008 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy  we wsi Konarzewo.

 

 

Na podstawie art.18  ust. 2  pkt. 13 ustawy z 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust.1a  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.), Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Nadaje się drodze wewnętrznej położonej we wsi  Konarzewo, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym nr 250/14 nazwę „Zielona”.

2. Szczegółowe położenie drogi wewnętrznej wymienionej w § 1 ust.1 przedstawia szkic stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwalona nazwa drogi podlega naniesieniu na mapę zasadniczą  i ewidencyjną

       wsi Konarzewo.

 

§ 3. Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  

      Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               U z  a s a d n i e n i  e

Decyzją  Nr RB 7430/74/2001 z dnia 2001.11.12,  Wójt Gminy Dopiewo zatwierdził projekt podziału w wyniku, czego powstała  działki nr 250/14  przeznaczona pod  drogę wewnętrzną - proponowana nazwa Zielona. Zgodnie z art.8 ust.1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  Rada Gminy podejmuje uchwałą w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej po  uzyskaniu pisemnej zgody właściciela terenów, na których jest ona zlokalizowana. Właściciel drogi wewnętrznej oraz Rada Sołecka w Konarzewie  wystąpili  z wnioskiem o nadanie nazwy w/w ulicy.