Uchwała Nr IV/19/06

                                                            Rady Gminy Dopiewo

                                                          z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo.

 

Na podstawie art. 18a  ust.1 i  art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  z 2002 r.,  Nr 153, poz. 1271,  z 2004 r., Nr 116, poz. 1203,  z 2002 r., Nr 214, poz. 1806,  z 2005 r., Nr 172, poz. 1441,  z 2006 r., Nr 17, poz. 128,  z 2005 r., Nr 175, poz. 1457,  z 2004 r., Nr 102, poz. 1055,  z 2006 r. Nr 181, poz. 1337), Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Odwołuje się Pana Ryszarda Grządzielewskiego z funkcji członka stałej Komisji Rewizyjnej, zwanej dalej Komisją.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zofia Dobrowolska
Przewodnicząca Rady Gminy Dopiewo