Uchwała Nr XLIX/387/06

                                                                            z dnia 30 stycznia 2006 roku

 

w sprawie zatwierdzenia taryf Zakładu Usług Komunalnych, Spółki z o.o. z siedzibą w  Dopiewie za pobór wody ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

 

 

Na podstawie  art.18 ust. 2  pkt. 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. – O samorządzie gminy  (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806: z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,; z 2004 r. Nr  102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, ; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441), oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7.06.2001r. - O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r., Nr 72, poz. 747 i Dz. U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 

§ 1.Na wniosek Zakładu Usług Komunalnych, Spółki z o.o. z siedzibą w Dopiewie

zatwierdza się taryfę za dostawę wody w cenie 2,59 zł plus VAT, określonych odrębnymi przepisami. Wniosek stanowi załącznik  do uchwały.

 

§ 2.1 Ustala się cenę sprzedaży wody w wysokości  2,17 zł, plus VAT, określonych odrębnymi przepisami za 1 m3.

 

§ 2.2 Różnicę ceny wynikającą z zatwierdzonej taryfy, a ustalonej ceny 1 m3  pokryje budżet

gminy w formie dopłaty dla Zakładu Usług Komunalnych w Dopiewie.  Dopłata dotyczyć

będzie każdego sprzedanego i zapłaconego przez odbiorcę m3 wody.

 

§ 2.3 Szczegółowe zasady przekazywania dopłaty zostaną określone odrębnym porozumieniem

zawartym pomiędzy Wójtem Gminy Dopiewo, a Prezesem Zakładu Usług Komunalnych

w Dopiewie.

 

 

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zakładu Usług Komunalnych w Dopiewie.

 

§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2006 r.