Uchwała Nr XLIX/392/06

                                                            Rady Gminy w Dopiewie

                                                            z dnia 30 stycznia 2006r.

  

                    w sprawie  zmiany Uchwały Nr  II/9/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 2 grudnia 2002r.

                                                            dot. ustalenia wysokości diet.

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002r.,  Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806,  Nr 153 poz.1271, Dz. U. z 2003r.,  Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,  Dz. U. z 2004r.,   Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005r., Nr 172, poz. 1441), Rada Gminy uchwala co następuje:

 

 

 

 

§ 1. W Uchwale Nr  II/9/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 2 grudnia 2002r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. w paragrafie 1 skreśla się punkt 3,
  2. skreśla się paragraf 2.

 

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr  II/9/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 2 grudnia 2002r. nie ulegają zmianie.

 

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.