Ogłoszenie Wójta Gminy Dopiewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowści Zakrzewo, w rejonie ulicy Długiej (część działki o nr ewid. 92/44), gmina Dopiewo.