OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.35.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie, przebudowie i budowie drogi wewnętrznej, chodnika oraz parkingu wraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek o nr ewid. 235/15, 317/2, 331/1, obręb Konarzewo, gmina Dopiewo.