OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.16.2020 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid. 68/21, 68/34 obręb Więckowice,  gmina Dopiewo