Podział środków finansowych na poszczególne podmioty składające oferty, przedstawiony został  w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W przypadku przyznania niższej kwoty dotacji niż wnioskowana w ofercie, oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego z jednoczesnym zaktualizowaniem kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania lub wycofać ofertę.